瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第82卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第82卷(注音)shī

lùnshí
èr
juàn

shè
shì
fēn
zhī
xià

tīng
zhě

wèi

shì
shuō

zhě
shuō
zhèng

shí

yīng
ān
chù

lìng
zhù
gōng
jìng

dǎo
tīng
wén

yún

ān
chù

wèi
huò
yóu

yīn
huò
nǎi
zhì
shí

yīn
zhě

wèi
gōng
jìng
tīng


xiàn
qián
néng
zhèng


ān
zhōng
huò
yǒu


fēi
ān

děng
shòu
zhōng

shuō
èr
yīn
zhě

wèi
shàn
jiàn


qiēshàn
jiàn

zhě


zhū
guò


yòu
wéi
shuō
zhě
tīng
zhě
suǒ
shè

láo
yǒu
shēng
guǒ


ruò

ěr
zhě

néng
shuō
néng
tīng

fèi
shè
gōng
láo
yīng

yǒu
guǒ
sān
yīn
zhě

gōng
jìng
tīng


néng
lìng
zhòng
shēng
shè
è
shàn
néng
yǐn
shè
niè
pán
yīnshì
sān
shì

yào
yóu
gōng
jìng
tīng
wén
fāng


yīn
zhě


gōng
jìng
tīng


néng
shàn
liǎo


jīng
děng


èr

shì
zhèng


néng
lìng
zhòng
shēng
shè
zhū

shàn
shè
shòu
zhū
shàn

ruò
shàn
tīng
zhě


néng
jīng
qín
ruò
shè
ruò
shòu

sān
yóu
shè
shòu

shè

è
yīn
suǒ
zhāo
hòuyóu

shòu
shè
shàn
è
yīnzhèng
niè
pán

yīn
zhě

wèi

shì
zūn
suǒ
shuō
zhèng


yǒu
yīn
yuán
yǒu
chū


yǒu


yǒu
yǒng
měng
yǒu
shén
biàn


shì
zhūshè

mén
fēn
dāng
guǎng
广
fēn
bié


yǒu

yīn

wèi

dāng
wén
suǒ
wèi
wén


dāng
wén

yán
jīu


dāng
chú
duàn

wǎng


dāng

bèi
zhū
jiàn


dāng

huì
tōng


qiē
shèn
shēnzhū

shì
zūn
shuō


zhǒng

xiǎn
wén

xiū
sān
suǒ
chéng
huì
qīng
jìng
fāng
biàn
便

wèi
chū
èr
zhǒng
xiǎn
wén
suǒ
chéng
huì


èr
zhǒng
xiǎn

suǒ
chéng
huì

hòu

zhǒng
xiǎn
xiū
suǒ
chéng
huì
liù
yīn
zhě


wéi

jìng
bào

shī
ēn


wèi

shì
zūn
wéi

děng


xíng


liàng
nán
xíng

xíng
qiú
yún

jīn
zhě
ér

tīng
wén

èr
guān
wèi

zhèng

yǒu
xiànsān
jīu
jìng
néng


qiē

nǎo


shàn
shùn
zhèng

liǎo
jiàn

liù
zhū
cōng
huì
zhě

zhèng
suǒ
zhī

yīn
zhě

wèi

dāng
xiū


zhǒng
zhèngdāng
zhī

zhī


nǎi

shàn
zhīluó
zūn
bēi
chà
bié

yīn
zhěnǎi
zhì
wéi
zhān

luó
děng
ér
kāi
shì


èr


xiū
xué

xíng
zhù
zuò

jiē

xiū


sān
yǐn
wèi
néng
yǐn

zēng
shàng
shēng
guǒ
jué
dìng
shēng
guǒchū
shànzhōng
shàn


liù
hòu
shàngǎn
xiàn

guǒyǐn
hòu

guǒ

jiǔ
yīn
zhě

wèi
néng
jiě
tuō
jiǔ
zhǒng
shì
jiān


shìnéng
chū
shēng


láoèr
yǒng
duàn
tān
děng
jiān
láosān

shè

cái
pín

jiàn


cái
chāo

shàn
xíng
wén
zhèng

jiǎn

jiàn

shàn
xíng
wén
zhèng

fēngmiè

míng
ān

zhì
huì
míng


liù


bào
liú
shēng
niè
pán
ànjīu
jìng
néng
liáo
fán
nǎo
bìngjiě
tuō

qiē
tān
ài
juàn


jiǔ
néng


shǐ
shēng

kuàng

chóu
lín
xíng


zhū
láo

zhōng
shēng

láo

zuì
wéishì

xiān
shuō
shí
yīn
zhě


gōng
jìng
tīng


yóu

néng
shòu
wén

shēng
qiú
cái


fēi


shēn
jiàn
guò
huàn
ér
shòu
yòng
zhī

èr
shàn
zhī
chū


wèi
sàng
shī
cái
bǎo

yōu

jiē
yuàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

juàn
zhǔ

huài

ruò
zāo
bìng


shèn
bēi
tànchóu
nǎo

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

sān

zhū

zhōng
shēn
jiàn
guò
huàn


jiàn
chū

zuì
shēng
gōng


qīng
jìng
chū
jiā
shè

shàng
miào


tān
zhuó

nǎi
zhì
néng
zhèng
zhū
miào
jìnggōng
jìng
tīng


shùn
zhèng
jiě
guǎng
广

shèn
shēn
xiāng

shèn
shēn
zhū
yuányòu
néng
yǐn

guǎng
广

shàn
gēn
chū

huānshì
zūn
shuō


shèng


zhuān
xīn
zhǔ
ěr
tīng
wén
zhèng


néng
duàn


néng
xiū

yuán
mǎn


zhū
shèng


gōng
jìng
tīng


suǒ
yǒu


jiē
chéng
miè


liù
jiě
zhèng


yuǎn
chén

gòu


zhū

zhōng
shēng
zhèng

yǎn


néng
yǐn
shè
zhèng

liú
guǒ
zuì
shēng

liáng

nǎi
zhì
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ


néng
yǐn
shè
ā
luó
hàn
guǒ
zuì
shēng

liáng


néng
yǐn
shè

jué

liáng

jiǔ
néng
shàn
yǐn
shè

shàng
zhèng
děngliáng

shí
néng
yǐn

qiē
shì
chū
shì
jiān
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì

zàn

lüè
guǎng
广
zhě

wèi
shuō

shī
jiāng

kāi
chán
xiān
dāng
zàn


zàn
yǒu
èr
zhǒng


lüè

èr
guǎng
广

lüè
zàn

zhě

yóu

zhǒng
xiāng

yīng
dāng
liǎo
zhī


zhě
miào


èr
zhě
jìng


sān
zhě
shēng
zhì


zhě
zhèng
xíng


zhě
wēi


miào

zhě

wèi
sān
shí
èr

zhàng

xiāng

shí
suí
hǎo

jìng

zhě

wèi
shàn
néng


zhū
gēn
mén
děng


néng
yǒng

fán
nǎoshēng
zhì
zhě

wèi

guò

wèi
lái
xiàn
zài
shì


fēi
shìài

zhuó

zhèng
xíng
zhě

wèizhèng
xíng
yuán
mǎn

wēi

zhě

wèi
zhū

lái
shén
tōng
yóuyǒu
liù
zhǒng

lüè
zàn

lái

wèi
gōng

yuán
mǎngòu
rǎnzhuó
huì
děng


wéi

yǒu
qíng

wéi


yòng
yǒu
kān
néngguǎng
广
fēn
bié

shè
jué

fēn
guǎng
广
zàn

zhě

wèi

shì
zūn

biān
míng
chèn


liàng


néng
shī
guāng
míng

zhì
míng


néng
chú
hēi
ān
yǒng
miè

qiē

zhì
ān


chéng
jiù
míng
yǎn

sān
yǎn


jiàn
shēng


liǎo
zhī

děng
zhū
shèngchéng
jiù
jìn
jiè
jiè
yuán
mǎn


jiè


宿shì
liǎng

zhōng
zūn

zhū
diào

zhōng
zuì
shēng
zuì
shàng

shā
mén
zhòng
zhōng
zuì
wéi
shū
měi

shì
zhū
shì
jiān
nán

zhēn
bǎo


shì
wéi
āi
mǐn
zhě

wéi

bēi
zhě


wéi

zhě

qiú


zhě

cháng
bēi
mǐn
zhě

shì
wéi
yǎn
wéi
zhì

wéi

wéimíng
liǎo

néng
shàn
jué
dìng

fán
yǒu
suǒ
zuò
jiē
shì
néng
zhèng

qiē
suǒ
wèi
zhèng


yóu
xiān
zhèng
shèng

zhī
dàorán
zhèng


shàn
néng
zhì

suǒ
wèi
zēng

shēng
fàn
xíng


shì
zhī
zhōng
dào
zhě

shì
zhèng
dào
zhě

shì
shì
dào
zhě

shì
shuō
dào
zhě

shì
yǐn
dǎo
zhě


shì
shì
rén
zhōng
shī
wèi


shì
rén
zhōng
niú
wángzhòng


shì
rén
zhōng
chí


zhòng
shàng
shǒu


shì
rén
zhōng
lóng
wángshī


shì
rén
zhōng
liáng


xīn
shàn
diào


shì
rén
zhōng
zuì
shēng

jiā

xìng
děng
yìng
zhòng
rén


shì
rén
zhōng
zuì
shàng

jiè
zhèng
xíng
zhì
shēng
wēi

děng
yìng
zhòng
rén


shì
rén
zhōng
lián
huá

shì
jiān


suǒ

rǎn


shì
shì

děng
zhěděngděng
děng
zhě

děng

lái
jīn

děng
zhě


shì
zuì
zhū
yǒu
qíng
wéi
zuì
shàng


shì

xiān
wáng

jiè


宿


cháng
shí


shēng
fàn
xíng


zhèng


xiān
suǒ
zhèng
dào


shì
zuì
shēng
zhě


zhū
wài
dào
fán
nǎo
děng

néng

shēng


shì

móuyǒu

qiē
diào
màn
děngsān

jìng

xiāng
yīng
yǐn
duó

qiē
shēng
děng


zhū

lùn

yǐn
duó


shàn


zhě

yǒng


qiē
zhū
èdào

àn
zhě

chāo


qiē

jiāshì

lái
yīng
zhèng
děng
jué
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì


fàn


shì
bái

yuán
mǎn


qiē
zhì
zhě

qiē

zhǔ


wàng
shīzhū
yǒu
qíng
jiān

zuì
shēng


qiērǎo

xīn

shì
shàn
diào
zhěgēn
mén
shàn
yuán
mǎn


shì

jìng
zhě

shòu
chí
shī
luó
shàn
yuán
mǎn


shì
ān
yǐn
zhějué
dìngbān
niè
pán
zhě


zhèng


jiàn
zhě


ài
jiàn


diào
wèi
diào
zhě

jìng
wèi
jìng
zhěqián
shuō

ān
wèi

qiē

ān
yǐn
zhě

shàn
néng
ān

zhū

shēng
děng

lìng
zhèng

liú

lái
guǒmiè

qiē
wèi

miè
zhě

shàn
néng
jiàn

zhù
chū
èr
guǒ

lìng
zhèng

huán

ā
luó
hàn
guǒnǐu
xiè
zhě

chū
huǒ
kēng
zhě


shēn
qiàn
zhě

zhì
zhū
qiú
zhě


qīng
dòng
zhě

cūi
màn
zhuàng
zhě


cháng
zhù
zhě

shì
shì
ā
luó
hàn

zhū
lòu
yǒng
jìn


qián
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
jìn
zhū
yǒu
jié

shì
yǒng
duàn

zhī

chéng
jiù
liù
zhī

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
chún
shàn


zuì
shàng
zhàng


shì
shàn
zhī

zhě

nǎi
zhì
shàn
zhīluó
yǒu
zūn
bēi
zhě

shì
shì

shā
ménluó
mén


gòu

gòu
liáng

shāng
zhǔ

shì
shēng
guān
zhě

shì
shì
jiān


shì
zhòng
shēng
zūn


zhōng

gòu
zhě

fán
nǎo
zhàng
duàngòu
zhě

suǒ
zhī
zhàng
duàn


yòu
yǒng

míng

gòuliù
fǎn
guān
chá
shì
jiān


míng
shēng
guān

shì
shì

qiē
zhǒng
shàn
qīng
jìng
zhě


zhàng

xiāng

suí
xíng
hǎo
zhuāng
yán
shēn
zhěshí

wéi


zhě
wèi

suǒ
wèi
zhě

shì

bēi
zhě


sān
niàn
zhù
shàn
zhù
niàn
zhě

chéng
jiù
sān
zhǒngzhě


wàng
shī


yǒng
hài

qiē
fán
nǎo

qiē
zhǒng
wēi
miào
zhì
zhě


zhōng

bēi
zhě

cháng
shí
wèi
jīng
sān

jié
ā
sēngfāng
nǎi
zhèng


yòu


yuán

qiē
yǒu
qíng


yuán

qiē
zhǒng

wéi
jìng
jièzhū
zhòng
shēng

qiē
sǔn
nǎo
biàn


yǎngzhuǎnzhū
yǒu
qíng
píng
děng
zhuǎn
zhōng
zhū
shuō

shī

yīng


shì
ān

shì
jīng

xiāng

xiān
dāng
xún
qiú
ruò
wén
ruò
wéi

zhuǎn

zhǒng
shì


xiān
suǒ
shuō

jiě
shì
dào

xuān
shuō
zhèng


yòu
yīng

shì
ān


shēn

xiān
suǒ
shuō
shuō

zhě
xiāng

wèi
shàn


děng
shí
zhǒng
yuán
mǎn


shì

ānyīng


shì
pǐn
lèi
yán
shuō

wèi
chù


zhòngqián
suǒ
shuōděng

zhǒng
yán


wéi
zhòng
shuō


yòu
ān
chù


lìng
zhù
gōng
jìng


dǎo
tīng
wén

yòu
yīng
xiān
zàn

shī
gōng


ruò
yǒushì

fēn
shuō
zhèng

zhě

dāng
zhī
yóu


fēn
yīn

néng
lìng


shēng
yòu
néng
yǐn


ruò
néng

shì
shàn
xiū
xué


dāng
zhīzhǒng
shēng

yán

jiě
liǎo

nán

èr
néng
shàn
yuán
mǎn
shuō
zhū

xiāng

sān
néng
shàn
xiāng

guǎng
广

huānnéng
yǐn
shàn
chū


nǎi
zhì
tiān
shàng
rén
zhōng
chèn

biàn
mǎn


néng
shēng


liàng
gōng
jīng
zhōng
shuō
zhù
xué
shēng


dāng
zhī

jīng
wén

wéi

wén
zhě
wèi

jīng
yán


děng

chú

yīng
dāng
ān
zhù
xiū
xué
shēngzhōng
yǒu
shí
èr


míng
shì

shè
míng


shēn


zhōng
yán
shuō

shì
xué
chù
xiāng

shè
xíng
xiāng


lái
yán
shuō
běn
wéi

chú
qǐng
wèn

shè


qǐng

lái
suǒ
shuō
yán
yīn


shèshì


jīngshè
liù
wén


shì
huì
wéi
shàng
shǒu
děng
zhū

zhōng

jiē
suí
xiāng
yīng
zhī

zhě

wèi


zhōng
dàn
shuō
shēng
wén


huòjīng
yán
xué
shēng

zhě

shì

liáng


huì
wéi
shàng
shǒu
zhě

shì
jiā
xíng


jiě
tuō
jiān

niàn
wéi
zēng
shàng
zhě

shì
jiàn


xiū


jīu
jìng


shì
míng
xiāng

zhōng
xué
shēng

zhě

shì
jiè

xiāng

huì
wéi
shàng
shǒu
zhě


èr
zhǒng
xiāng

wèi

huì

xiāng
suǒ

zhù
bàn
děng
zhōng

wéi
huì


shì
huì

xiāng

huì
zhī
suǒ

zhù
bàn
suǒ
yuán

míng
wéi
gòng
xiāng

jiě
tuō
jiān

zhě

wèi
yǒng


qiē
fán
nǎo

zhòng

shì
jiě
tuō

xiāng

niàn
wéi
zēng
shàng
zhě

shì
niàn

xiāng

shì
míng
xiāng


zuò


zhōng
xué
shēng

zhě

fēi
zhū
zuò


wéi
xiǎn
zuò

jiàn

chù
suǒ

huì
wéi
shàng
shǒu
zhě

yīng
zhī
liǎo
xiāng
shēng
jiě
zuò


jiě
tuō
jiān

zhě

xiǎn
shì
yuǎn


shè


fāng
biàn
便
jīu
jìng

fāng
biàn
便
jīu
jìng
guǒ
zuò


niàn
wéi
zēng
shàng
zhě

dāng
zhī

xiǎn
guān
chá
zuò


shì
míng
zuòyóu

dào


zhì
děng
zhōng
yīng
suí
jiànchù

zhōng


niè
pán
xué
chù
suǒ
shè
qīng
jìng
xíng

suí

suǒ
yīng

jiào
dǎo
děng

suǒ
wèi
jiào
dǎo
nǎi
zhì
qìng


dāng
zhī

zhōng

tōng
yǒu
shàn
děng
xíng

suí

zuì
shēng
dàn
shuō
qīng
jìng
xíng

chū
jiāluó
shìluó

chù

yòu

ruǎn
gēn
děng

qiēluó

yīng
dāng
qìng


yòu

guò

xiàn
zài
shí

yīng
dāng
qìngzhèngzhèng
zhèng
xiàn
zài
shí


shì
xiàn


wèi
lái
shí


jiào
dǎo

zàn


shì
míng

chù


shēng


zhōng

wèi
xiū
sān
xué


yuán
mǎn

shì
shēngguò
huàn

zhōng

wèi
chū
jiā
zhě


yīng
xíng


xíng


yīng
chǔ

cái


suǒ
zhì

zhōng

wèi
fàn
shī
luó

zhì
fán
nǎo

wàng
shī
niàn

dāng
zhī

shī
luó
děng


shì
néng
zhì


yòu

qiē

rǎn
xíng

jiē
shì
suǒ
zhì

sān
xué
děng
xíng

jiē
shì
néng
zhì


lüè

zhōng
wèi
zhù
xué
shēng


nǎi
zhì
niàn
wéi
zēng
shàng


lüè

zōng
míng
wéi
lüè


dāng
zhī

fēn
bié

míng
wéi
guǎng
广


shì
míng
lüè
guǎng
广


chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēngjiě
shì
zhōng


zhě

wèi

shí
èr
fēn
jiào

dāng
zhī

shì

jīng
suǒ
shè

yòu
shì

bié
yóu
liǎo


děng

zhě

wèi
yīng
dāng
shuō

zhǐ
chù
suǒ

wéi


xiǎn
biàn
xíng
zhì


jīng

yòu
wéi
xiǎn
shì
jīng
qín
xiū

qīng
jìng
xíng
zhě


wéi
xiǎn
shì
zhòng
cái

zhě
lìng
xìn
jiě

suǒ
huà
yǒu
qíng

zhù
xué
shēng

děng

jīng
jìn
xiūyuán
mǎn
sān
xué
shēng


yòu
wéi
xiǎn
shì

zhǒng

chú
zhōng
jīng
yán
xué
shēng

zhě

wéi
lìng
yuǎn

zhǒng
xìng

xíng
xiāng

chú
lìng
yuǎn

zhà
xiàn
guǐ
wēi


chúhuì
wéi
shàng
shǒu
zhě

wéi
lìng
yuǎn


zhuó

wàng
shēng


chèn
zàn

chújiě
tuō
jiān

niàn
wéi
zēng
shàng
zhě

quàn
lìng
xiū

zhēn
shí
zhèng
xíng

chúsuǒ

zhě


ruò
yǒu
ài

shēng

děng
zhě

suī

miǎn

tīng
shòu
zhèng


huì

zēng
cháng

ruò
yǒu
yuǎn

qián
suǒ
shuō
guò

biàn
便

zhēn
shí
zhèng
xíng
shè
shòu
zhèng
jiě
tuō
zhōng

kān
rén
quàn
dǎo

yòu
wéi

xià
liè
shēng


zhě

quàn
lìng
jiàn
jiàn
xiū
xué
zēng
jìn

wéi

zhuī
qiú
suí
shùn
shì
jiān
wén
zhāng
zhòu
shù


jiè
màn
huǎn
zhě

shuō
xué
shēng


wéi
shǒu
shī
luó
shè
duō
wén
zhě

shuō
huì
wéi
shàng
shǒu

wéi
wéi

wén

shēng


zhě

shuō
jiě
tuō
jiān


wéi

jiè
huì
jiě
tuō

zēng
shàng
màn
zhě

shuō
niàn
wéi
zēng
shàng


shì
děng
lèi
jiē
míng
děng


zhě

wèi
zǒng

zhōng

dāng
zhī

jīng
xuān
shuō
zhèng
xíng

zhèng
xíng
guǒ


shì
jiè
děng
sān
xué

dāng
zhī
shì
míng
xué
zhī
biān


yòu
yán


shì
zhù
zhě


xiǎn
zhèng
fāng
biàn
便


zhǒng


suǒ
shè

yòu
yán


shì
zhù
sān
xué
zhě


xiǎn
zhèng
xíng
guǒ


zhōng
xìn

wéi
xiān

shè
shòu
shī
luó

tīng
shòu
jīng
jìn

huì
děng
fāng
biàn
便

bié

zhōng
suǒ
yán
xué
zhě

shì
qín
jīng
jìn

shèng
jiào
xíng

ruò

ruò
xiū
míng
zhī
chà
bié

qīng
jìng
shēn

zhèng
mìng
xiàn
xíng

shì
xué

xìng

yóu

zhèng
xíng
shī
luó
rěn

děng
xiū
xiǎnmíng
wéi
xué

yòu
wéi
jìng


wéi
qīng
liáng

jìn

chú
miè


míng
wéi
xué


shì
děng
lèi
xùn
shì
míng
yán

yòu
yīng

qián
shuō
xiāngxìng

yīn
guǒmén
chà
bié
zhōng


xìng
chà
bié
zhě

wèi
xué
shēng

shì
suǒ
xiǎn
shì

pǐn
shī
luó

huò
guò


bǎi

shí
xué
chù

jiè
chà
bié
zhě

wèi

xíng
zhōng
yǒu
bié
jiě
tuō


xíng
zhōng
yǒu
jìng

lòu


fēi
jiè
suǒ


shí
chà
bié
zhě

wèi
xué
shēng

guò


xué

wèi
lái
dāng
xué

xiàn
zài
zhèng
xué


xué
shēng


dāng
zhī


lái
jīn
píng
děngwèi
chà
bié
zhě

wèi


zhèng
luó

zhū
xué
shēng


wèi
chéng
shú
zhě

shì
xià
wèi

zhèng
chéng
shú
zhě

shì
zhōng
wèi


chéng
shú
zhě

shì
shàng
wèi

ruò
xīnmiǎn

xiū
xíng
zhū
fàn
xíng
zhě


xué
shēng

shì

wèi

ruò
xīn
miǎn

xiū
fàn
xíng
zhě


xué
shēng

shì

wèi

ruò

fàn
xíng
fēi


fēizhě


xué
shēng

shì
wèi

yòu
xué
shēng

jiē
shì
shàn
wèi

fēi

shàn
wèi

fēi


wèi

ruò
tīng
shòu
zhě
shì
míng
wén
wèi

ruò

weí
zhě
shì
míng

wèi

ruò
xiū

zhě
shì
míng
xiū
wèi

ruò
wèi
zhèng

zēng
shàng
xīn
huì

wéi
shì
zēng
shàng
jiè
wèi

ruò
zhèng

zhě

shì
zēng
shàng
xīn
huì
èr
wèi


shì
děng
lèi
shì
wèi
chà
bié
luó
chà
bié
zhě


zhōng

shuō
chū
jiāluó

huò
shì
chún
gēn

huò
shì

gēn

huò
tān
děng
xíng

huò
děng
fēn
xíng

huò

chén
xíng

wéi
shì
shēng
wén
fēi
zhū

jué

fēi
zhūyóu


jué
bié
jué

jiě
tuō
wéi
jiān
shuō
gòng
zhù
xiū
xué
shēng


yòu


zhōng
wéi
shuō
bān
niè
pán
wéi

zhězhèng

zhě


yǒu
zhàng
ài
zhě
zhězhě
fēi


zhě

wéi
rén
fēi
tiān


shì
děng
lèi
míngluó
chà
biéxué
shēng


shì


huì
wéi
shàng
shǒu
xìng


jiě
tuō
jiān

xìng


niàn
wéi
zēng
shàng
xìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī
jiē
yǒu

zhǒng
chà
bié

zhōng
shēng

zhě

shì
gōng

zēng
jìn
yuán
mǎn
míng
zhī
chà
bié


shuō
dāng
guān
shí
zhǒng
shēng

shì


xìngnéng
yǒu
ráo


yīng

chèn
zàn


míng
shēng


yòusuí
shēng
yǒu
qíng
dìng
yīng
suí
zhú


míng
shēng


yòuchèn
zàn
suǒ
suí


míng
shēng


mén
chà
bié
zhě

dāng
zhī
shí
zhǒng
chà
bié

wèi
néng
shè
shòu

sēng

lìng
sēng
jīng
kěn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhōng

chú
zhě

shì
shā
mén
shè

jiā


fēi
jiā
děng
míng
zhī
chà
biébié
jiě
tuō


zhòng
tóng
fēn
shì


xìngxíng

qín
jīng
jìnwèi
è


fáng
shǒu


shè

sǔn


míng
wéi

chú

mén
chà
bié
zhě

wèi
shà


děng
chà
bié


shàng

xià

chà
bié


shǎo
zhōng
lǎo
nián
chà
bié


dāng
zhī
shì
mén
chà
bié

zhōng
zhù
zhě

shì

jiù

shí

jīng
qín
xiū

míng
zhī
chà
bié


zhù

xìng


suǒ
shuō
xué

yǒu
bié


zhǒng
zhǒng
wēi

shè
shòu
shí
fēn


míng
wéi
zhù


shì
xùn


mén
chà
bié
zhě

wèi
wēi

chà
bié


cháo
zhōng
hòu
fēn
chà
bié
chà
bié


dāng
zhī
shì
míng
zhù
mén
chà
bié

zhōng
huì
zhě

shì
zhì
jiàn
míng
xiàn
guān
děng
míng
zhī
chà
bié

jiǎn


xiāng
xīn
suǒ
yǒu


wéi


xìng

xùn

zhě

jiǎn

xìng


zhì

zhì


míng
zhī
wéi
huì

yòu

pǐn
bié
néng
liǎo
zhī


míng
zhī
wéi
huì

yòu
néng
xiǎn
liǎo
zhū
cōng
huì
zhě
shì
cōng
huì
xìng


míng
wéi
huì

mén
chà
bié
zhě

suí

suǒ
yīng

qián
ān


zhōng
jiě
tuō
zhě

shì
yǒng
duànqīng
jìng
miè
jìnděng
míng
zhī
chà
bié


xìng
zhě

wèi

zhòng
yǒng
hài

fán
nǎo
yǒng
duàn

xùn

zhě

wèi
néng
tuō
zhǒng
zhǒng
tān
děng
míng
jiě
tuō

yòu

shì
zūn
wéi
zhǒng
zhǒng
móu

shuōwéi
móu


xìng


míng
jiě
tuō

mén
chà
bié
zhě

wèi
dài
shí
jiě
tuō


dòng
jiě
tuō

jiàn
suǒ
duàn
jiě
tuō

xiū
suǒ
duàn
jiě
tuō


xíng
jiě
tuō


xíng
jiě
tuōxíng
jiě
tuō


shì
děng
lèi


mén
chà
bié

qián
yīng
zhī


zhōng
niàn
zhě

shì

wàng
shī
xīn
míng


míng
zhī
chà
bié


xìng
zhě

shì
xīn
suǒ
yǒu


xùn

zhě

zhuī

zhūmíng
wéi
niàn

yòu
suí
suǒ
jīng
shì

suí

zuò


yóu

néng
lìng
míng
liǎo
míng
wéi
niàn

mén
chà
bié
zhě

wèi

suí
niàn

suí
niàn
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
liù
zhǒng
suí
niàn


shì

niàn
zhù
chà
bié

dāng
zhī
guǎng
广
shuō
chà
bié

yòu


qián
suí

suǒ
yīng
dāng
zhī
chà
biéshì
nán
zhōng

wèn
zhù
xué
shēng

zhě


wèi
zēng

xiǎn
shì

zēng
shàng
jiè
xué
jiàn
shēng
gōng

zhù

wèn
huì
wéi
shàng
shǒu
zhě


wèi
zēng

xiǎn
shì

zhū
gēn
zhōng
huì
gēnwèn
jiě
tuō
jiān

zhě


wèi
zēng

xiǎn
shì
jiàn
xiū
suǒ
duàn
fán
nǎo
yǒng
duàn

wèn
niàn
wéi
zēng
shàng
zhě


wèi
zēng

xiǎn
shì

shǎo
xià
liè

shēng


wèn


jīng
zhōng
sān
xué


shì
zūn

shuō
zhōng
zēng
shàng
jiè
hòu
shuō
zēng
shàng
huì
fēi
zēng
shàng
xīnzhōng
xiǎn
shì
zhù
xué
shēng


yóu

yán
shuō
xiǎn
wén
děng
suǒ
chéng
huì
shè
shòu

huǐ
děng

yóu

jiàn


sān
shì
xiǎn
shì
zēng
shàng
xīn
xué


shì
zūn
shuō

shì

gēn
zuì
néng
shè
shòu

suǒ
shè
shòu
zhě
suǒ
wèi
huì
gēn

yóu
zhū

chú
chéng
jiù
huì
gēn

nǎi
zhì
néng
xiū
dìng
gēn


shì
nǎi
zhì
chéng
jiù
dìng
gēn

dāng
zhī
jiē
shì
huì
gēn
zhī


jīn

jīng
zhōng
shì
zūn
xiǎn
shì
huì
gēn
shì
sān


yǐn
yīn


fán
nǎo
duàn
yǐn
yīn

zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
huì
xué

shí
ér
shuō

wèn

jīng
zhōng
shuō
sān
xué
xiū

jìn

yuán
mǎn
shuō
zēng
shàng
xīn
xué
xiū

yuán
mǎn
qián
suǒ
shuō

dāng
zhī

zhōng
dào


ěr
wènzhōng
dàn
shuō
zhù
xué
shēngshuō
zhù
huì
shēng


zhù
jiě
tuō
shēng

děngxià
liè
zhōng
quàn

shēng


dāng
zhī

lìng
suǒ
huà
yǒu
qíng

shēng
miào
zhōng
shè
shòu
shēng


yòu
shè
shòu

sēng
lìng
sēng
jīng
kěn
děng
shí
zhǒng
shēng


fēn
míng

liǎo

shì

dàn
shuō
zhù
xué
shēng


wèn

jiě
tuō
zhě


zhū

zhōng
zuì
wéi
shū
shēng


yīn
yuán


dàn
shuō
zhù
huì
shàng
shǒu


shuō
zhù
jiě
tuō
shàng
shǒuxià
liè
zhōng
quàn

shàng
shǒu
xìng

dāng
zhī


lìng
suǒ
huà
yǒu
qíng

shēng
miào
zhōng
shè
shòu
shàng
shǒu
xìng

yòu

jiě
tuō
xiǎn
shì

gòng
chà
bié
gōng
děng
míng
wéi

gòng
chà
bié
gōng


wèi


cháng

shàng
huì
biān

jiě
tuō
cháng

zuì
wéi
jiān

wèn

děng
míng
wéi
zhù
xué
shēng
suǒ
shī
shè
zhū
xué
chù
zhōng

guān
shí
shēng


cháng
shǒu
shī
luó
jiān
shǒu
shī
luó

cháng
zuò
cháng
zhuǎn


shì
míng
wéi
zhù
xué
shēng


wèn
shè
shòu

sēng
děng
zhū

yǒu

shè
shòu

sēng
zhě

shì
zǒng


lìng
sēng
jīng
kěn
zhě

lìng

shòu
yòng


biān


lìng
sēng
ān

zhě

lìng

shòu
yòng


biān


wèi
jìng
xìn
zhě

lìng
jìng
xìn
zhě

wèi

zhèng

zhě

lìng

zhèng
jìng
xìn
zhě

lìng
zēng
cháng
zhězhèng

zhě

lìng
chéng
shú


nán
diào

zhě

lìng
diào

zhě

fàn
shī
luó
zhě

shàn

bìn


lìng
cán
kuì
zhě

ān

zhù
zhě

jìng
chí
jiè
zhě

lìng

huǐ


fáng
xiàn

lòu
zhě

suí
shùn
cūi

fán
nǎo
chán


hài
hòu

lòu
zhě

zhǐ

xié
yuàn
xiū
fàn
xíng


suí
shùn
yǒng
duàn
huò
suí
mián


wéi
lìng
duō
rén
fàn
xíng
jiǔ
zhù
zhuǎn

zēng
guǎng
广

nǎi
zhì
wéi
zhū
tiān
rén
zhèng
shàn
kāi
shì
zhě

wéi
lìng
shèng
jiào
cháng
shí
xiāng


duàn
jué


shì
shí
zhǒng
shēng

lüè
shè
wéi
sānsān
zhǒng
guǎng
广
kāi
wéi
shí


děng
wéi
sān


zhě
lìng
sēng

rǎn

zhù

èr
zhě
lìng
sēng

ān

zhù

sān
zhě
lìng

shèng
jiào
cháng
shí
suí
zhuǎn


zhōng
yóu

zhǒng
suí


xiǎn
shì

rǎn

zhù

ān

zhù


zhǒng
suí

zhě


jìng
yǎng
suí


èr


xíng
suí


sān

cái

shǎo
suízhǎn
zhuǎn
xiāng
chù
suíxīn
zhuī
biàn
suí


liù
fán
nǎo
chán
suíxié
yuàn
suí


zuì
hòu


xiǎn
shì
shèng
jiào
cháng
shí
suí
zhuǎn
yún

cháng
shǒu
shī
luó

wèi


shè
xué
chù


yún

jiān
shǒu
shī
luó

wèi

huǐ
fàn
xué
chù


yún

cháng
zuò

wèi

xué
chù

chuān
穿
xué


yún

cháng
zhuǎn

wèi
chuān
穿
xué


huán
jìng


yún

shòu
xué
xué
chù

wèi

suí
xué
zhū
xué
chùshì
xíng
zhě
cháng
shǒu
shī
luó

jiān
shǒu
shī
luó

wén
zhèng
jìng
chù


niàn

weí
chóu
liàng
guān
chá

wéi


qiú
zēng
shàng
xīn
huì


wén

xiū
suǒ
shēng
miào
huì

néng
zhèng
jiě
tuō


jiě
tuō
xìng

tuì
退shuō
míng
jiān


shì
chū
shì
jiān
shèng
zhì
guǒ


yòu

xíng
zhě
yóu
zhèng
niàn

shěn

guān
chá

shī
luó
yùn
wéi
yuán
mǎn
zhū

wéi
yǒu
zhèng
huì
shàn
tōng

jiě
tuō
wéi
shàn
zhèngshì

zhǐ
zhèng
niàn

chí

xué
shēngshàng
shǒu
huì
zhèng
jiān
jiě
tuō

yòu

zhèng
niàn
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
huò
yīn
shuōhuò

jiào
shòu


huò
yóu
guān
chá
yīng
zuò

yīng
zuò

wèn
shì
zūn
shuō
jiè
yǒu

liàng
zhǒng

wèi
shì
shàn
jiè


chú
jiè

jìn
zhù
jiè

jìng

jiè

děng
chí
jiè

shèng
suǒ
ài
jiè


shì
děng
jiè
jīn


shuō
zhù
xué
shēng

chú
jiè

yóu
zuì
shēng


wèn
shì
zūn
shuō
huì

yǒu
duō
zhǒng

wèi
wén
suǒ
chéng
huì

suǒ
chéng
huì
xiū
suǒ
chéng
huìhuì
shuō
zhù
huì
shàng
shǒu
sān
huì

wèn
shì
zūn
shuō
jiě
tuō

yǒu
duō
zhǒng

wèi
shì
jiān
jiě
tuō

chū
shì
jiān
jiě
tuō

yǒu
xué
jiě
tuō


xué
jiě
tuō


dòng
jiě
tuōdòng
jiě
tuō


shì
děng
lèi

jīn


shuō
zhù
jiě
tuō
jiān
chū
shì
jiān

dòng
jiě
tuō

wèn
shì
zūn
shuō
niàn


liàng
zhǒng

wèi

shēn
zhù
niàn


shòu
zhù
niàn


xīn
zhù
niànzhù
niàn


jiǔ
suǒ
zuò
suǒ
shuō
suí
niàn


suǒ
shòu
sòng
zhū

suí
niàn

jiào
shòu
suí
niàn

yīng
zuò

yīng
zuò
suí
niàn


suí
niàn
děng
suǒ
yǒu
zhū
niàn

jīn


zhōng


niàn
shuō
niàn
wéi
zēng
shàng


jiù
shēng
wéi
yán


yīng
zuò

yīng
zuò
guān
chá
suí
niàn

zhōng

xiān
yīng
ān
zhù

chú
shī
luó


yīng
tīng
shòu

lái
zhèngyīng


zuò


weí


shì
xíng
zhě
yóu
jìng
chí
jiè


yǒu
yōu
huǐ

yóu

huǐ
děng

jiàn

shēng
dìng

yóu
zhèng
fāng
biàn
便
suǒ
shè
zhì
huì


zuò

zhèng

weí


zēng
shàng
xīn
xué


chéng
mǎn


shì
míng
wéi
yuán
mǎnqián
qián
hòu
hòu
jiàn
yuán
mǎn


néng
chéng


zhě

wèi
yóu
zhù
xué
shēng


néng
chéng
huì
wéi
shàng
shǒu

yóu
huì
wéi
shàng
shǒu

néng
chéng
jiě
tuō
jiān


yún

néng

zhù
xué
shēng


nǎi
zhì
néng
chéng
jiě
tuō
jiān


wèi
yóu
niàn
wéi
zēng
shàng


shì
míng
wéi
néng
chéngyòu

shì
zhù
xiū

sān
xuéyuán
mǎnmíng
wéi
néng
chéngjiě
shì


zhě

wèi
néng
shàn
jiào
jiè
shēng
wénqiē
yīng
zuò

yīng
zuò
shì


míng

shī

yòu
néng
huà
dǎo

liàng
zhòng
shēng
lìng


miè


míng

shī

yòu
wéi
cūi
miè
xié
huì
wài
dào
chū
xiàn
shì
jiān


míng

shī

cóng

tīng
wén
zhèng

yīn
shēng

yòu
néng
lìng

wén
zhèng

shēng


yuē
shēng
wén

wèn

yīn
yuán

wéi
wéi
shēng
wén
shuō
zhù
xué
shēng

děng


yóu
shēng
wén
zhòng
shì

shì
zūn
suí
shùn
xiū
xué
zhēn
shí
zhōng

zhě

dāng
zhī
xuān
shuō
míng

wén
shēn

xué
chù
zhě

wèi
suǒ
xuān
shuō

huǐ
fànlián
mǐn
zhě

wèi

cháng

zhū
yǒu
qíng
suǒ
héng
zhù

děng
zhū

liàng
bēi
zhě

wèi
néngliàng
zhòng
shēng
duōzhě

néng

zhòng
shēng
duō
qiú


zhě

néng

zhòng
shēng

liàng
pǐn
lèi
miào
shànhéng
bēi
mǐn
zhě

néng

zhòng
shēng

liàng
zhū
è

shànwéi
lìng
duō
rén
fàn
xíng
jiǔ
zhù
zhě


shà


děng

xìng
shuō

zhuǎn
zēng
guǎng
广
zhě
shì
yǒu
qíng
zhǒng
lèi
hòu
hòu
zēng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
wéi
zhū
tiān
rén
zhě

wèiyǒu
shì

shuō


zhōng
xiǎn
shì
shì
zūn

bēiqiē
fēi
wéi

fēn

zhèng
shàn
kāi
shì
zhě

wèi


suǒ
yǒu
xìngjìn

suǒ
yǒu
xìng


xuān
shuō
zhèng

zhě

wèi
shí
èr
fēn
jiào

tīng
shòu
yán
xún

rén
chí

sòng

chù
jìng

weí


shì
zhèng


shì
néng
lìngzhě


zēng
shàng
jiè
shuō


shì
néng
lìng

ān

zhě

wèi


zhǐ


jiān
nán


zài
xíng


shì
néng
lìngān

zhě

wèi


zhě
zēng
shàng
xīn
xíng

zēng
shàng
huì
xíng


xíng
shàn


míng
wéinéng
ráomíng
wéi
ān
ruò

shì
chù
shì
zūn
zàn
měi

duō
gōng


shì
míngruò

shì
chù
shì
zūn
tīng
shòu
bǎi
wèi
yǐn
shí
bǎi
qiānshì
míng
ān


ruò
chù
shì
zūn
zhì

sān
xué


shì
míng
wéi


ān


yòu
shuō

lái

zhū

zhōnghuì
shàn
guān
chá
zhě

ruò
wéi


ruò
wéi
ān


ruò
wéi


ānzēng
shàng
jiè
xué
zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué
shuō

dāng
zhī

zhōng
yǒu
èr
yīn
yuán

míng
shàn
guān
chá


zhě
cháng

chuàn

biàn
liǎo
zhī


èr
zhě

dǎo
zhèng
jué


jiě
tuō
shàn
zhèng

zhě


zēng
shàng
xīn
zēng
shàng
huì
shuō

yóu
èr
yīn
yuán
míng
shàn
zhèngzhě
dào
jīu
jìng


èr
zhě

huán
tuì
退
shī
luó
yùn

yuán
mǎn
zhě

wèi
huò

shī
luó
xiū


fēn

huò


zhǐ


shì
shī
luó
yuán
mǎn

xiū

zhū
dìng

jièzhū


shàn
guān
chá
zhě

yóu
èr
zhǒng
xiāng


qián
yīng
zhījiě
tuō

shàn
zhèng

zhě

yóu
èr
zhǒng
zhèng


qián
yīng
zhī


suǒ
yīng
shuō

shì

shuō
zhě

wèi
zǒng
jié
qián
lüè
suǒ
biāo


guǎng
广
fēn
bié


yóu
liù
zhǒng
xiāng

yīng
dāng
jiě
shì

qiē

jīng


zhě
biàn
zhī
shì


èr
zhě
shè

è
xíng

zhū
fán
nǎo
suí
fán
nǎo


sān
zhě
shòu
xué
shàn
xíngzhě
yóu

bìng
děng
xíng
zhì
biàn
zhī
tōng
zhě
yóu

guǒ


liù
zhě
yóulǐng
shòu

guǒ


yóu

liù
xiāng


yóu

qián
suǒ
jiàn

xiāng

yīng
shàn
jiě
shì

qiē
jīng
diǎn


zhōng
shì
zhě

wèi
yùn

jiè

chù

yuán


niàn
zhù


zhèng
duàn
děng


guǒ
zhě

wèi
yàn
huàn
jiě
tuō


biàn
jiě
tuōlǐng
shòu

guǒ
zhě

wèi

shēng

jìn


shì
děng
lèi
míng
shè
shì
fēn


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

佛七感应

什么样的人会有感应

什么是放生感应

什么咒语感应最强

什么咒感应最快