瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第81卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第81卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
shì
fēn
zhī
shàng

shì

shuō
shè
jué


yún

shè
shì

zǒng

tuō
nán
yuē


shì
wén
nán

shī

shuō
zhòng
tīng
zàn

lüè
guǎng
广
xué
shēng

yún

wéi


wéi

jīng


lüè
yǒu
èr
zhǒng


wén

èr


wén
shì
suǒshì
néngshì
èr
zhǒng
zǒng
míng

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè
yún

wéi
shì

wèi
lüè
yǒuzhě


èr
zhě
děng


sān
zhězhě
shì
nán


zhě


yún

wéi
wén

wèi
yǒu
liù
zhǒng


zhě
míng
shēn

èr
zhě

shēn

sān
zhě

shēn


zhězhě
xíng
xiāng

liù
zhě

qǐng
míng
shēn
zhě

wèi
gòng
zhī
zēng
lüè
shuō
yǒu
shí
èr
zhǒng


zhě
jiǎ

míng

èr
zhě
shí
shì
míng

sān
zhě
tóng
lèi
xiāng
yīng
míng


zhě

lèi
xiāng
yīng
míng


zhě
suí

míng

liù
zhě
jiǎ
shuō
míng


zhě
tóng
suǒ
liǎo
míng


zhě
fēi
tóng
suǒ
liǎo
míng

jiǔ
zhě
xiǎn
míng

shí
zhě

xiǎn
míng

shí

zhě
lüè
míng

shí
èr
zhě
guǎng
广
míng

jiǎ

míng
zhě

wèi


jiǎyǒu
qíng
mìng
zhě
děng
míng


wài
jiǎ

píng

děng
míng

shí
shì
míng
zhě

wèi

yǎn
děng

děng
zhū
gēn

zhōng


yǎn
děng
míng

tóng
lèi
xiāng
yīng
míng
zhě

wèi
yǒu
qíng

shòu

zhǒng
děng
míng


lèi
xiāng
yīng
míng
zhě

wèi

shòu

yǒu
qīng
huáng
děng
míng

suí

míng
zhě

wèi
biàn
ài

míng


lǐng


míng
shòu


guāng

míngshì
děng
míng

jiǎ
shuō
míng
zhě

wèi

pín
míng


ruò

suǒ
yǒu

guān
dài

ān


míng

tóng
suǒ
liǎo
míng
zhě

wèi
gòng
suǒ
jiě
xiǎngxiāng
wéi
shì
fēi
tóng
suǒ
liǎo
míng

xiǎn
míng
zhě

wèiliǎo


xiǎn
míng
zhě

wèi


nán
liǎoluó

chá
míng
zhòu
děng

lüè
míng
zhě

wèi


míng

guǎng
广
míng
zhě

wèi
duō

míng

shēn
zhě

wèi
míng

yuán
mǎnliù
zhǒng


zhě

yuán
mǎn


èr
zhě
yuán
mǎn


sān
zhě
suǒ
chéngzhě
néng
chéngzhě
biāo


liù
zhě
shìyuán
mǎn

zhě

wèi
wén

jīu
jìngjīu
jìng

dāng
zhī

yóu

èr


fāng

yuán
mǎn

shuō

zhū
è
zhě

zuò
zhū
shàn
zhě
fèng
xíng

shàn
diào


xīn
shì
zhū

shèng
jiào

ruò
wéi
yán
zhū
è


wén

jīu
jìng

ruò
yán
zhū
è
zhě
jīu
jìng

gēng
jiā

zuò
fāng

yuán
mǎn


yuán
mǎn


suǒ
chéng

zhě

wèi
qián

yóu
hòu

fāng

chéngshuō

zhū
xíng

cháng
yǒu

jìn

shēng

mièwéi


zhōng
wéi
chéng
zhū
xíng

chángshuō
yán
yǒu

jìn


qián
shì
suǒ
chéng


suǒ
chéng


hòu
shì
néng
chéng


néng
chéng


biāo

zhě


yán
shàn
xìng

shì

zhě

wèi
zhèng

shàn
shì

shēn
zhě

wèi
ruò
jīu
jìng
ruò

jīu
jìng
míng

suǒ


shí
jiǔ


zhōng

wéi
míng
shǒu

míng
wéi

shǒuyǒu
míng

míng

yǒu


ruò
wéi
chéng


yòu
ruò
yǒu

míng
suǒ

shè

wéi


míng

wèn

yīn
yuán

shī
shè
míng
děng
sān
zhǒng
shēnwéi
lìng
lǐng
shòu
zhū
zēng

chù
suǒ
shēng
shòu


wèn
míng
shì
néng
lìng
zhǒng
zhǒng
gòng
suǒ
liǎo
zhī


míng
wéi
míng

yòu
néng
lìng

zuò
zhǒng
zhǒng
xiāng


míng
wéi
míng

yòu
yóu

yán
zhī
suǒ

zhào


míng
wéi
míng

shè
shòu
zhū
míng
jīu
jìng
xiǎn
liǎo

xiàn
jiànmíng
wéi


suí
xiǎn
míngmíng
wéi
wén


shì
zūn
shuō
zēng

zēngnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhōng
zēng

zhě

wèi

qiē
zhòng
tóng
lèi
xiāng
yīng
míng
zēngzhě
wèi
bìng
zhòng
tóng
lèi

néng

zhě

wèi

xiāng
yīng


yòu
biéchù
ruò
biāo
ruò
shì


suǒ

chù

míng
wéishī
shè
zhě

wèi


fēn
bié
shī
shè

jiàn


suǒ

chù

míng
wéi

shìyǒu
bié
zēng

shī
shè
zhī


yòu
míng
shēn
děng
lüè
yǒu
liù
zhǒng

chù


zhě


èr
zhě


sān
zhěluó


zhě
shí


zhě
shù

liù
zhě
chù
suǒ


guǎng
广
fēn
bié
dāng
zhī


wén
suǒ
chéngzhě

dāng
zhī
lüè


fēn

wèi
xiān
shǒu
měi
miào
děng
yóu


wén

děng
xiāng
yīng

nǎi
zhì
cháng
wěi
fēn

liáng

néng
shuō
zhèng


xiān
shǒu

zhě


niè
pán
gōng
wéi
xiān
shǒu


měi
miào

zhě


shēng
qīng
měi

jié
luó
pín
jiā
yīn


xiǎn
liǎo

zhě

wèi


wén
jiē
shàn
qiǎojiě

zhě

qiǎo
biàn
shuōwén

zhě

yǐnzhě
wàng

xìn
wéi


zhě

zhī
liàng
shuōbiān

zhě

guǎng
广

shàn
qiǎoshì

zhǒng

dāng
zhī
lüè

sānzhě

xiàng


wèi
chū

zhǒng

èr
zhě
wèi

èr
zhǒng

sān
zhě
jiā
xíng


wèi
suǒ

zhǒng

xiāng
yīng
zhě

wèi
míng

wén
shēn


shàn
ānyòu


zhǒng
dào

xiāng
yīng


zhù
bàn
zhě

néng
chéng
suí
shùn
zhě

wèi
jiě
shì
qīng
chè
zhě

wén

xiǎn
liǎo


qīng
jìng

zhù
zhě

shàn

zhòng
xīn


xiāng
chèn
zhě


zhòng
huì


yīng
gōng


chènyǐnshùn
chí


cháng
wěi
fēn

liáng
zhě

shěn

suǒ
zuò
héng
cháng
suǒ
zuò


míng
cháng
wěi


fēn
zhě

wèi
zhèng
jiàn
děng

shì


liáng

xíng
xiāng
zhě

wèi
zhū
yùn
xiāng
yīng

zhū
jiè
xiāng
yīng

zhū
chù
xiāng
yīng

yuán

xiāng
yīng

chù
fēi
chù
xiāng
yīng

niàn
zhù
xiāng
yīng


shì
děng
xiāng
yīng

yán

huò
shēng
wén
shuō

huò

lái
shuō

huò


shuō

shì
míng
xíng
xiāng


qǐng
zhě

wèi
yīn

qǐng
wèn
ér

yán
shuōgēn
děng
chà
bié
dāng
zhī
yǒu
èr
shí

zhǒngluó


zhōng
yóu
gēn
chà
bié

chéng
èr
zhǒng


zhě
dùn
gēn

èr
zhě

gēn

yóu
xíng
chà
bié


chéng

zhǒng

wèi
tān
děng
xíng


shēng
wén


shuō

yóu
zhòng
chà
bié


chéng
èr
zhǒng


zhě
zài
jiā
zhòng

èr
zhě
chū
jiā
zhòng

yóu
yuàn
chà
bié


chéng
sān
zhǒng


zhě
shēng
wén

èr
zhě

jué

sān
zhěyóu

jiù


jiù
chà
bié


chéng
èr
zhǒng

wèi
bān
niè
pánbān
niè
pán


yóu
jiā
xíng
chà
bié


chéng
jiǔ
zhǒng
zhèng


èr
wèi

zhèng

sān
yǒu
zhàng
àizhàng
àichéng
shú

liù
wèi
chéng
shújuàn


jiǔyóu
zhǒng
lèi
chà
bié


chéng
èr
zhǒng


zhě
rén

èr
zhě
fēi
rén


shì
liù
wén
zǒng
yǒu

xiāng

shuō
míng
wéi
wén


suǒ
shuō
xiāng

wèi
míng
shēn
děng
xíng
xiāng
wéi
hòu

èr
suǒ
wéi
xiāng

wèi

qǐng
shè
èr
shí

zhǒngluó

sān
néng
shuō
xiāng

wèishuō
zhě
xiāng

wèi
shēng
wén

lái


shì
liù
zhǒng
jiē
xiǎn

wén

ruò
què

zhǒng


néng
xiǎn


yóu
néng
xiǎn

shì

míng
wén
yún

wéi


dāng
zhī
lüè
yǒu
shí
zhǒng


zhěèr
zhě
xiāng


sān
zhě
zuò

děngzhě

chùzhě
guò
huàn


liù
zhě
shēng
zhě
suǒ
zhìzhě
néng
zhì


jiǔ
zhě
lüè


shí
zhě
guǎng
广
zhě

lüè
yǒu
zhě

liáng


èr
zhě
jiā
xíng


sān
zhě
jiànzhě
xiūzhě
jīu
jìng


yòu
guǎng
广
fēn
bié
yǒu
shíwèi

shí
shēn

wéi
chū

wéi
hòu

xiāng

zhě

dāng
zhī
yǒu

zhǒng
xiāng


zhě

xiāng

èr
zhě
gòng
xiāng

sān
zhě
jiǎ

xiāng


zhě
yīn
xiāng


zhě
guǒ
xiāng


shì

xiāngsuǒ
chéng


biàn


yǒu

xiāng


zhě

mén
xiāng

èr
zhě


xiāng

sān
zhě
zhuǎn

xiāng


zhě

rǎn
xiāng


zhě
qīng
jìng
xiāng


shì

xiāng

dāng
zhī

qián
chù
chù
fēn
bié


yǒu

xiāng


zhě
suǒ
quán
xiāng

èr
zhě
néng
quán
xiāng

sān
zhě

èr
xiāng
yīng
xiāng


zhě
zhí
zhuó
xiāng


zhě

zhí
zhuó
xiāng

suǒ
quán
xiāng
zhě

wèi
xiāng
děng

shì
zhōng

shuō

néng
quán
xiāng
zhě

wèi
zhǐ
míng
děng

wéi

suí
shuō

xìng
chà
bié
suǒ
yǒu

yán

yīng
zhī


shì
biàn

suǒ
zhí

xìng
xiāng


biàn

suǒ
zhí

xìng

yǒu
chà
bié
míng

suǒ
wèi

míng
biàn

suǒ
zhí


míng


suǒ
chéng


míng
suǒ
zēng

xiāng


míng

wàng
suǒ
zhí


míng
yán
shuō
suǒ
xiǎn


míng
wén

jiā
xíng


míng
wéi
yǒu
yīn
shēng


míng

yǒu

xiāng


shì
děng
lèi
chà
bié
yīng
zhī


èr
xiāng
yīng
xiāng
zhě

wèi
suǒ
quán
néng
quán
gēng

xiāng
yīng


shì
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
suǒ

zhǐ

zhí
zhuó
xiāng
zhě

wèi
zhūshǐ
shí
lái
xiāng

liú
zhuǎn
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí


suí
mián


zhí
zhuó
xiāng
zhě

wèi

jiàn

zhě

shí
liǎo
zhī
biàn

suǒ
zhí
xiāng
jiě
tuō

ruò
zhèng
fēn
bié


suǒ
chéng


yīng
zhī

xiāng
zuò

děng

zhě

wèi

zhǒng
zuòliǎo
xiāng
děng


qián
shēng
wén


shuō


yǒu
shí
zhì


zhě

zhì

èr
zhě

zhì

sān
zhě
miè
zhì


zhě
dào
zhì


zhě

zhì

liù
zhě
zhǒng
lèi
zhì


zhě

xīn
zhì


zhě
shì

zhì

jiǔ
zhě
jìn
zhì

shí
zhě

shēng
zhì
qián
shēng
wén

biàn


yǒu
liù
shí
shēn

suǒ
wèi
yǎn
shí
nǎi
zhì

shí
qián

shí
shēn
biàn


yǒu
jiǔ
zhǒng
biàn
zhī


zhě

jiè

jiàn


suǒ
duàn
duàn
biàn
zhī

èr
zhějiè

jiàn


suǒ
duàn
duàn
biàn
zhī

sān
zhě

jiè

jiàn
miè
suǒ
duàn
duàn
biàn
zhī


zhějiè

jiàn
miè
suǒ
duàn
duàn
biàn
zhī


zhě

jiè

jiàn
dào
suǒ
duàn
duàn
biàn
zhī

liù
zhějiè

jiàn
dào
suǒ
duàn
duàn
biàn
zhī


zhě
shùn
xià
fēn
jié
duàn
biàn
zhī


zhě

tān
jìn
biàn
zhī

jiǔ
zhě


tān
jìn
biàn
zhī


sān


duō


biàn

xiāng


yǒu
sān
jiě
tuō
mén

wèi
kōng

yuàn

xiāng

dāng
zhī


sān


duō


biàn

xiāng


zhōng
yīng
dāng
fēn
bié
zhū


zhǒng
zuò

zhī
suǒ

weí


zhì
suǒ
zhī


shí
suǒ
shí


zhǒng
biàn
zhī
zhī
suǒ
biàn
zhī


jiě
tuō
mén
zhī
suǒ
jiě
tuōshì
děng

liàng
guān
mén

yīng
guān
zhū


chù

zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
shì

chù

èr
zhě
shí

chù

sān
zhěluó

chù
shì

chù
zhě


yǒu
sān
zhǒng


zhě
gēn
běn
shì

chù

èr
zhě

fāng
biàn
便
shì

chù

sān
zhě
bēi
mǐn

shì

chù

gēn
běn
shì

chù


yǒu
liù
zhǒng


zhě
shàn


èr
zhě
è


sān
zhě
tuì
退
duò


zhě
shēng
jìn


zhě
shēng


liù
zhě
niè
pán


fāng
biàn
便
shì

chù


yǒu
shí
èr
zhǒng

wèi
shí
èr
zhǒng
xíng


zhě

xíng

èr
zhě

xíng

sān
zhě
shàn
xíng


zhě

shàn
xíng


zhě

xíng

liù
zhě
fēi

xíng


zhě
shùn
tuì
退
fēn
xíng


zhě
shùn
jìn
fēn
xíng

jiǔ
zhě

rǎn
xíng

shí
zhě
qīng
jìng
xíng

shí

zhě


xíng

shí
èr
zhě


xíng

bēi
mǐn

shì

chù


yǒu

zhǒng


zhě
lìngèr
zhě
shì
xiàn

sān
zhě
jiào
dǎo


zhě
zànzhě
qìng


zhōng
shàn

zhě

wèi
rén
tiān

è

zhě

wèi
zhū
è


tuì
退
duò
zhě


yǒu
èr
zhǒng


zhě

fāng


èr
zhě
fāng


chū
wèi

rán
shòu
寿
mìng
tuì
退
jiǎn


shòu
寿
mìng
tuì
退
jiǎn

shìcái


ān

míng
chèn

biàn
cái
děng
tuì
退
jiǎn

dāng
zhī

ěr

fāng

zhě

wèi

xìng
tuì
退
jiǎn


zài
zēng
shàng
tuì
退
jiǎn


xiǎo
zōng


yán

wēi


zhì
huì

è


néng
huò

guǎng
广


shēng

xiāng
wèi
chù


suǒ
shòu
yòng
guǎng
广

shì
zhōng

xīn

shì
děng
lèi

míng
wéi
tuì
退
duòxiāng
wéi

suí

suǒ
yīng

míng
wéi
shēng
jìn

shēng

zhě

wèi

shàn

è

tuì
退
duò
shēng
jìn

niè
pán
zhě

wèi
yǒu


èr
niè
pán
jiè

xíng
zhě

wèi

shí
zhǒng
shòu
yòng

zhōng
shuō


xíng
zhě

wèisuǒ
shòu
yòng
shì

zhī

cháng
děng

yàn
ér
chū
jiā

shòu
chí
jìn
jiè

shǒu
gēn
mén
děng

shàn
xíng
zhě

wèi
shī
jiè
xiū
shàn
yǒu
lòu
xíng


shàn
xíng
zhě

wèi
sān
zhǒng
è
xíng


xíng
zhě

wèi

xíngshì
děng
lèi

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

fēi

xíng
zhě

wèi


shè


suǒ

suǒ
yǒu
ān


yuǎn

èr
biān
suǒ
wèi
shòu
yòng


xíng
biānshòu
yòng


xíng
biān


zhǐ
zhōng
dào


zhuī
qiú


zhèng
shòu
yòng


děng
shì

shùn
tuì
退
fēn
xíng
zhě

wèi
suǒ
yǒu
xíng
néng
zhàng
shòu
寿
děng
zhū
shēng
jìn
shìxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
shùn
jìn
fēn
xíng


yīng

jīng
shuō


rǎn
xíng
zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě


rǎn

èr
zhě
fán
nǎo

rǎn

sān
zhě
liú
zhuǎn

rǎn

dāng
zhī

zhōng
yǒu
jiǔ
gēn
běn


wèi


rǎn
yǒu
sāntān


èr
tián
huì

sān

chī

fán
nǎo

rǎn
yǒu

diān
dǎo

liú
zhuǎn

rǎn
yǒu
èr


wèi

míng

yǒu
ài

suǒ

zhě


yóu
sān

shàn
gēn

shēng

zhǒng
zhǒng


rǎn


yóu

diān
dǎo
néng

zhǒng
zhǒng
fán
nǎo

rǎn


fán
nǎo
shēng

yóu

míng
mén

zhū
chū
jiā
zhě

néng
shēng
zhǒng
zhǒng
liú
zhuǎn

rǎn

yóu
yǒu
ài
mén
zhū
zài
jiā
zhě

néng
shēng
zhǒng
zhǒng
liú
zhuǎn

rǎn

qīng
jìng
xíng
zhě

lüè
yǒu
sān
xuéwèi

liáng

nǎi
zhì
jīu
jìngxiān

shuō

dāng
zhī
xué
děng
yǒu
jiǔ
gēn
běn


wèi
zēng
shàng
jiè
xué

zēng
shàng
xīn
xué

yǒu

tān

tián

chī

zài

liáng


jiā
xíng

zēng
shàng
huì
xué

yǒu


diān
dǎo

míng

jiě
tuō

zài
jiàn

xiū


jīu
jìng
xíng
zhě

wèi


xíng

shēng
wén

jué


suī
huò
shíxíng

rán
běn

yuàn

wéishì

suǒ
xíng
míng


xíngxíng
zhě

wèi


xíng

wéi
liàng
zhòng
shēng

wéi

ān


liàng
zhòng
shēng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
lìng


zhě

wèi


liù
zhǒng
hēi
pǐn
zhū
xíng

shì
xiàn
guò
huàn
lìng

ài


shì
xiàn
zhě

wèi
wéi
lìng
shòu
xué
bái
pǐn
xíng


shì
xiàn

zhǒng
zhēn
shí
dào


jiào
dǎo
zhě

wèi
shì
xiàn


xìn
jiě
zhě

ān
zhì
xué
chù
lìng
zhèng
shòu
xíng

yóu

zàibiàn
便
qǐng
yánjīn
zhě
dāng

suǒ
zuò

wéi
yuàn
jiào
huì

yīn
gào
zhī
yuē


děng
jīn
zhě


shì

shì
shì

yīng
zhèng
zuò

yīng
suí
xué

zàn

zhě

wèi

yǒu
qíng
ruò

suǒ
zhī
suǒ
xíng
suǒ

zhōng
xīn
shēng
tuì
退


ěr
shí
chèn
zànxīn

lìng


shì
kān
yǒu
shì


qìng

zhě

wèi

yǒu
qíng


suí

yǒng
měng
zhèng
xíng

yīng

shí
zàn
yuè
lìng

huānlìng


shì
xiàn
zhě

huò
yǒu
lìng


ér

shì
xiàn


jiào
dǎo

lìng
ér
wèi

yuē


mǒu
suǒ
yán

yīng
zuò
zhě


jīn

dìng

yīng

zuò

huò


yán

ruò
zuò
zhě


dāng
zuò

shì

shì

huò

qiú


ruò
shì

qīn
ài
shàn
yǒuyīng
zuò

huò
yǒu
shì
xiàn

lìng
chù
zhōng
zhě

shì
xiàn
gōngguò
shī

ér
wèi
kān
zhē
lìng

guò
shī

huò
yǒu
lìngshì
xiàn


shì

guò
lìng
jiào
dǎo
zàn

zhě

wèi
chū
wèi
shòu
xué
lìng

shòu
xué


shòu
xué

wèi
shàng
shēng
jìn

lìng

shēng
jìn

qìng

zhě

ruò

qìng

ér
qìng

shí

yǒu

shēngzhě
lìngsuǒ
zhèng

xīn
jué
dìng

èr
zhě
lìngsuǒ
zhèng
gōng

shēng

zhèng
xīn

sān
zhě
lìng
fěi
bàng
zhě
xīn

qīng
jìng


zhě
lìng

qīng
jìng
zhě
xīn
chù
zhōng
zhù


zhě
lìng
qīng
jìng
zhě
bèi

zēng
cháng

ruò
yǒuluó
qìng

shàn
shì

dāng
zhī
zào
zuò
zēng
cháng

néng
gǎn
yuè

tiān
shēng
zhī


ruò
mìng
zhōng


suí


shēng

cháng
wén
yuè

měi
miào
yīn
shēng


qiē
jìng
jiè


yuè

xíng
huò
yǒu
néng
gǎn
shànwéi


zào
hòu
shàn


huò
yǒu
néng
gǎn
è
fēi

shè
shòu
zhūxíng
ruò
yǒu
huǐ
fàn
néng
gǎn
è


ruò
néng
chéng
bàn
néng
gǎn
shànnéng
zuò
niè
pán

liáng

shàn
xíng
néng
gǎn
shànzuò
niè
pán

liáng


shàn
xíng
néng
gǎn
èxíng
néng
gǎn
è


yóu

xié
jiàn


shēn


fēi

xíng
néng
zuò
niè
pán

liáng

shùn
tuì
退
fēn
xíng
shùn
jìn
fēn
xíng

suí

suǒ
yīng

tuì
退
duò
shēng
jìn

rǎn
xíng

néng
gǎn
shēng


qīng
jìng
xíng
néng
zhèng
niè
pánxíng
wéi
lìng

shēn
wǎng
shàn


dài
shēng
jìn
zhèng
niè
pánxíng

lìng


wǎng
shàn


dài
shēng
jìn
zhèng
niè
pán

shì
sān
shì
zhōng
gēn
běn
shì
yǒu
liù
zhǒng

wèi
chū
shàn

nǎi
zhì
niè
pán
wéi
hòu


fāng
biàn
便
shì
yǒu
shí
èr
zhǒng

wèi
shí
èr
xíng

bēi
mǐn

shì
yǒu

zhǒng

wèi
yóu

zhǒng
bēi
mǐn
zhòng
shēng


zhōng
yóu
gēn
běn
shì
zēng
shàng
shí
èr
xíngsuǒ
yīng
lìng
nǎi
zhì
qìng

shí

chù
zhě

wèi
lüè
yǒu
sān
zhǒng
yán
shì


zhě
guò

yán
shì

èr
zhě
wèi
lái
yán
shì

sān
zhě
xiàn
zài
yán
shì


jīng
guǎng
广
shuōluó

chù
zhě

wèi
ruǎn
gēn
děng
èr
shí

zhǒngluó

yīng
zhī

xiāngshì

shàng
suǒ
shuō

ruò
shì
ruò
shí
ruòluó


zhū

shì
zūn
liú

shèng
jiào

shì

shuō

míng
wéi

chù

guò
huàn

zhě


yào
yán
zhī


yīng
huǐ
yàn

ér

huǐ
yàn

huò

huòluó
shēng


zhě


yào
yán
zhī


yīng
chèn
zàn

ér

chèn
zàn

huò

huòluó
suǒ
zhì

zhě


yào
yán
zhī


qiē

rǎn
xíng
néng
zhì

zhě


yào
yán
zhī


qiē
qīng
jìng
xíng


tān
shì
suǒ
zhì

jìng
wéi
néng
zhì

tián
shì
suǒ
zhì

wéi
néng
zhì


shì
děng
jìn
dāng
zhī
lüè

zhě

wèi
xuān
shuō
zhū

tóng
lèi
xiāng
yīng

guǎng
广

zhě

wèi
xuān
shuō
zhū


lèi
xiāng
yīngshuō

liǎo

jīng


shuō
liǎo

jīng
yǒu
èr
zhǒng
lüèzhě
míng
lüè

èr
zhě

lüè


lüè


shì
guǎng
广yǒu
èr
zhǒng


yǒu
míng
guǎng
广

èr
zhě

guǎng
广


shì
zūn
yán
shèsuǒ
shuō


huò
lüè
huò
guǎng
广

rán

jiě
zhě
shèn
nánguǎng
广
shuō

jīng

dāng
zhī


zhōng
xiǎn
shì
shì
zūn


jīng
zhōng
wén
guǎng
广

lüè
zhōng

guǎng
广
wén
lüè
wéi
shè
shíshuō
zhōng
jiān


tuō
nán
yuē

zhū

xiāng
zuò


chù

fēi

suǒ
duì
zhì
néng
zhì
guǎng
广
lüè

yīng
zhī
shì
lüè
shuō

jiào

xìng
shí
zhǒngzhū
shuō

zhě
yīng

shèng
jiào
xún
qiú
shí
zhǒng
ruò


qiú

yīng
wéi

shuō

shì
jiàn

zhū
jīng
wén
zhū
shuō

zhě
yīng


xiāng
suí
shùn
jiě
shì

qiē

jīng

wèi
chū
yīng
lüè
shuō

yào


yīng
xuān
shuō
děngyīng
xuān
shuō
yīng
shì
nán

hòu
yīng
biànzhě

lüè
yǒu
shí
èr
zhǒng

wèi

jīng
děng
shí
èr
fēn
jiào


jīng
zhě

wèi
guàn
chuān
穿

cháng
xíng
zhí
shuō

duō
fēn
shè
shòuxìng
yīng
sòng
zhě

wèi
cháng
xíng
hòu
xuān
shuōyòu
lüè
biāo
suǒ
shuō

liǎo

jīng

bié
zhě

wèi
guǎng
广
fēn
bié
lüè
suǒ
biāo
mìng
guò


shēng
chù
fěng
sòng
zhě

wèi


shuō

huò

èr

huò

sān


liù

shuō

shuō
zhě

wèi

qǐng
ér
shuō

wéi
lìngshēng
jiě


wéi
lìng
shàng
pǐn
suǒ
huà
yǒu
qíng
ān
zhù
shēngrán
ér
shuō


jīng
yán
shì
zūn
jīn
zhě

rán
xuān
shuō

yuán

zhě

wèi
yǒu
qǐng
ér
shuō


jīng
yán
shì
zūn

shí

hēi

鹿

wéi
zhū

chú
xuān
shuō

yào

yòu

bié
jiě
tuō
yīn

zhī
dào


nài

shè
suǒ
yǒu
yán
shuō

yòu

shì
chù
shuō

shì
yán

shì
zūn


shì

shì
yīn
yuánshì

shì
shì

shuō

shì

shìzhě

wèi
yǒu


jīng

yóuyǐn

míng
liǎo

běn
shì
zhě

wèi
chú
běn
shēng

xuān
shuō
qián

zhū
suǒ
yǒu
shì
běn
shēng
zhě

wèi
xuān
shuō

shēn

guò

shì
xíng


xíng
shí

běn
shēng
shì
fāng
guǎng
广
zhě

wèi
shuō


dào


shuō

xíng


shuō
zhū

bǎi

shí
zhǒng

gòngwèi


qiē
zhǒng
qīng
jìng

nǎi
zhì

qiē
zhǒng
miào
zhì


guǎng
广
shuō

yòuguǎng
广


duōgāoshí
cháng
yuǎn


wèi

yǒng
měng
jīng
sān

jié
ā
sēngfāng

chéng
mǎn


míng
fāng
guǎng
广

wèi
zēng
yǒu

zhě

wèi
zhū

lái

ruò
zhū
shēng
wén

ruò
zài
jiā
zhě
shuō

zhū
jīng
zhōng
yīn

yǒu
shì


yán
shuō

lùn

zhě

wèi
zhū
jīng
diǎn
xún
huán
yán
qiàojiā

qiě


qiē
liǎo

jīng
jiē
míngjiā

wèi

shì
chù
shì
zūn

guǎng
广
fēn
bié
zhū


xiāng

yòu

shì
chù
zhū
shèngjiàn

suǒ
zhèng

dǎo
fēn
bié
zhū


xiāngmíng
wéijiā


jiā

míng
ā
yóu

shì
jiān

qiē
shū
suàn
shī
lùn
děng
jiē
yǒujiā

dāng
zhī
jīng
zhōng
xún
huán
yán
qiào
zhū


xiāng
shì

yòu

zhū

ruò
jiā


míng
liǎo


shì

jīng
děng
shí
èr
fēn
shèng
jiào

ruò

jiàn

zhū


xiāngmíng
liǎo

ruò
jiàn
míng
liǎo

yòu


luàn
xuān
shuō

xiāng

shì


jiā


míng
ā
yòu


jiā

suǒ

jiě
shì
zhū
jīng

zhě


míng
lùn

děng

zhě

wèi
yóu
sān
zhǒng
ruò
shì
ruò
shí
ruòluó

chù


suí
yīng
dāng
shuō

wèi

shìluó

yǒu

shì
xíng

wéi
lìng


nǎi
zhì
qìngshuō
děngyīng
shuōzhě

lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
zǒng


èr
zhě
bié


yóu

zhǒng
xiāng
dāng
shuō
zǒngzhě
yǐn
liǎo

jīng


èr
zhě
fēn
bié
shì
jīu
jìng


sān
zhě
xíngzhě
guǒ


xíng

èr
zhǒng


zhě
xié
xíng

èr
zhě
zhèng
xíng

guǒ

èr
zhǒng


zhě
zhèng
xíng
guǒ

èr
zhě
xié
xíng
guǒ

yóu

zhǒng
xiāng
dāng
shuō
biézhě
fēn
bié
chà
bié
míng

èr
zhě
fēn
bié


xiāng

sān
zhě
xùn
shì
yánzhě

mén
chà
bié

xùn
shì
yányóu

zhǒng
fāng
biàn
便


yóu
xiāng


èr
yóu

xìng


sān
yóu
yóu
yóu
yīn
guǒmén
chà
bié

dāng
zhī

yóu

xiāng


zhě

xìng
chà
bié


èr
zhě
jiè
chà
bié


sān
zhě
shí
chà
biézhě
wèi
chà
biézhěluó
chà
biézhōng

xìng
chà
bié
zhě

wèi


xìng
yǒu
shí

chù
chà
bié

shòu

xìng
yǒu
sān
shòu
chà
bié

xiǎng

xìng
yǒu
liù
xiǎng
chà
bié

xíng

xìng
yǒu
sān
xíng
chà
bié

shí

xìng
yǒu
liù
shí
chà
bié


shì
děng
lèi
dāng
zhī
zhū


xìng
chà
bié

jiè
chà
bié
zhě

wèi

jiè
chà
biéjiè
chà
bié
jiè
chà
bié


shí
chà
bié
zhě

wèi
guò

shí
chà
bié


wèi
lái
shí
chà
bié


xiàn
zài
shí
chà
bié


wèi
chà
bié
zhě

dāng
zhī
yǒu
èr
shí

zhǒng
fēn
wèi
chà
bié

wèi
xià
zhōng
shàng
sān
wèi
chà
bié
sān
wèi
chà
bié


shàn

shàn


sān
wèi
chà
bié


wén

xiū
sān
wèi
chà
bié


zēng
shàng
jiè
zēng
shàng
xīn
zēng
shàng
huì
sān
wèi
chà
biéwài
èr
wèi
chà
bié


suǒ

néng

èr
wèi
chà
bié


suǒ
zhì
néng
zhì
èr
wèi
chà
bié


xiàn
qián

xiàn
qián
èr
wèi
chà
bié


yīn
guǒ
èr
wèi
chà
bié

luó
chà
bié
zhě


qián
suǒ
shuō
èr
shí

zhǒngluó

yīng
zhī
chà
bié
shì
nán
zhě

ruò

shè
nán
ruò

shè
nán
jiē
yīng
jiě
shì

dāng
zhī

nán
lüè
yóu

xiāng


zhě
wéi
wèi
liǎo


xiǎn
liǎoyán

wén
yǒu
èr
zhě

xiāng
wéiyán


shì
zūn
xiān
suǒ
shuō


jīn
suǒ
shuō


sān
zhě
dào

xiāng
wéiyǒu
xiǎn
shì


dào

xiāng
wéi
zhīzhě

jué
dìng
xiǎn
shìyán


shì
zūn


zhǒng

chù
zhǒng
zhǒng

mén

chà
bié
xiǎn
shì


zhě
jīu
jìng
fēi
xiàn
jiànyán


yǒu


xìng
yǒu


xiāng

ér
yán
cháng
héng

yǒu
biàn


shì
zhèng
zhù


shì
děng
lèi
nán
xiāng
yīng
zhī
nán
suíyīng
dāng
jiě
shì

wèi


liǎo

nán
fāng
biàn
便
xiǎn
liǎoxiāng
wéi
nán
xiǎn
shì


suí
shùn
huì
tōng
xiāng
wéi
nán
xiǎn
shì


suí
shùn
huì
tōng


shì


jué
dìng
xiǎn
shì
nán


jīu
jìng
fēi
xiàn
jiàn
nán

dāng
zhī

ěr


dào

xiāng
wéi
nán

huò


jiào
ér
jué
pàn
zhī

huò

shì
xiàn

zhǒng
dào


huò

shì
xiàn
yīn
guǒ
xiāng
yīng

suǒ
wèi

yán
huò
wéi
zēng
guǒ

huò
wéi
zēng
yīn

yòu

shì
nán
yīng
shè
zhě

xiàng


wèi
wéi


lái
qǐng
wèn
zhě


dǎo
jiàn

zhū

xìng
xiāng

èr
zhě
fēn
bié


wèi
wéi


huòlái
qǐng
wèn
zhě

kāi
shì
chà
bié
zhū

xìng
xiāng

sān
zhě
fǎn
wèn


wèi
wéi
lìng


lùn
wèn
zhěguò


zhě
zhì


yóu

yīn
yuán

zhì
ér


wèi


xìng


shèn
shēn
děngguǎng
广

qián

suǒ
chéng


shuō

xiāng

yòu

yǒu
wèn

lái
miè
hòu
wéi
yǒu

děngshì


shēng


suǒ
yǒujiē

yīng


shì

shuō

míng
wéi
zhìzhōng

lái
yuē
shēngfēi
yǒu
xìng
bié

yuē
shìsuǒ

néng

dào
xiāng
wéiguǒ
yǒng
duàn

chéng
shílái
miè
hòu
shì
yǒu

děng


zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
yuán
mǎnèr
zhě
jiě
shìsān
zhě
néng
chéngwéi

xiǎn
shì

sānlüè
yǐn
shèng
jiào


shì
zūn
yán


chū
jiā
shèn
wéi
shèng
měishèng
měi
zuì

shèng
měi


yán
xiǎn
shì
shèng
měi
yuán
mǎnyòu

shuō
yán


zēng
chù

jìng
fàn
wáng
gōng

yán
róng
duān
zhèng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yán
xiǎn
shì
shèng
měi
jiě
shìyòu

shuō
yán
wéishèng
měi
chū
jiā

yóu
jiàn
lǎo
bìng

děng
yán
xiǎn
shì
néng
chéngyòu

jīng
zhōng
lüè
shuō
zhūyán
sān
shòu

shòu

shòu
shòu


shì
děng
lèi

dàn
xiǎn
yuán
mǎnyóu
suǒ


yuán
mǎn

shòu


míng
yuán
mǎn


shòuěr

wèi
xiān
shuōhòu
hòu
suí
shùn


xuān
shuō

néng
chéngyǒu
èr
zhǒng

wèi
huò

qián

chéng

hòu


huò

hòu

chéng

qián


jiě
shì


dāng
zhī

ěr
shī
zhě

wèi
chéng
jiù
shí


míng
shuō

shī
zhòng
xiāng
yuán
mǎn


zhě
shàn
wèi

liù
zhǒng

shí
zhǒng


shàn
néng
jiě
liǎo


èr
zhě
néng
guǎng
广
xuān
shuō

wèi
duō
wén
wén
chí

wén
sān
zhěwèi

wèi

shà


děng
shēng

zhòng
zhōng

xuān
shuō
zhèng


suǒ
qièyòu
yīn


shēng


diàoliú
hàn

niàn

wàng
shīzhě
yán

shàn
qiǎo

wèi

gōng
yuán
mǎn


zhī
chéng
jiù

yán
chù
zhòng
shuō
gōng
yuán
mǎn
zhě

wèi
wén

xiāng
yīng
zhù
bàn
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhī
chéng
jiù
zhě

wèi


yán
xiān
shǒu
měi
miào
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhě
shàn
fāng
biàn
便
shuō

wèi
èr
shí
zhǒng
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
xuān
shuō
zhèng

shí
yīn
zhòng
děng

liù
zhě


chéng
jiù

suí

xíng

wèi

wéi
tīng
wén

wéi
jīu
jìngsuǒ
shuō


shì
xíngzhě
wēi
wèi
shuō

shí
shǒu


luàn

tóu

dòng
yáo

miàn

biàn
gǎi


jìn
zhǐ
wǎng
lái
wēi

xiáng
zhě
yǒng
měng
jīng
jìn

wèi
cháng

tīng
wén
suǒ
wèi
wén
wén

zhuǎn
lìng
míng
jìng


shè
shè
zuò

xīn


shè


shē
jiǔ
zhě

yǒu
yàn
juàn

wèi
wéi

zhòng
guǎng
广
xuān
miào


shēn
xīn

juàn


shí
zhě


rěn


wèi

nòng


zhōng

fǎn
bào

ruò
bèi
qīng
miè

shēng
fèn
忿


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
shuō
zhòng
zhě

wèi
chù

zhòng
xuān

zhǒng
yán


děng
wéizhěyán

èr
zhě
shàn
kāi

yán

sān
zhě
shàn
shì
nán
yán


zhě
shàn
fēn

yán


zhě
shàn
shùn

yán

liù
zhě
yǐn

zhèng
yán


zhě
shēng
biàn
cái
yán


zhě
suí
zōng

yán


zhòng
zhě


zài
jiā
zhòng

èr
chū
jiā
zhòng

sān
jìng
xìn
zhòng


xié
è
zhòng


chù
zhōng
zhòngyán
zhě

dāng
zhī
yǒu

xiāng


yǒu
zhèng
yīn

èr
yǒusān


yuán
mǎn


wén

yán

xiǎn
liǎo

shàn
kāi

yán
zhě

kāi
shēn
yǐn

lìng

xiǎn


biàn

xiǎn

lìng
shēn
yǐn


shàn
shì
nán
yán
zhě


yào
yán
zhī

dāng
zhī


zhǒng
nán
shàn
chéng
jiù


shàn
fēn

yán
zhě


zēng

dào


nǎi
zhì

wéi
shí
zhǒng

huò

guò
sān

shuō
huò


niàn
zhù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shàn
shùn

yán
zhě

wéi
shàn
xiǎn
xiàn
jiě
shì

jīng
yīng
sòng
děng


zhōng

yǐn

wài
dào
xié
lùn

yǐn

zhèng
yán
zhě

wèi
yǐn

jīng
chéng

suǒ
shuō

shēng
biàn
cái
yán
zhě

suí

suǒ
rěn
shàn
fēn
bié


suí
zōng

yán
zhě

jiā
fēn
bié
xiǎn
shì

huò
dǎo
shuō
zhě
suǒ
shuō
yán
jiàojiě
shì


chù
zài
jiā
zhòng

yīng

huǐ
zhū
è
xíng
zàn
zhū
shàn
xíng

xiàn
shuō
zhèng

lìng

zhǐ


jìn
xiū


chù
chū
jiā
zhòng

yīng

zēng
shàng
jiè
děng
sān
xué

xiàn
shuō
zhèng

lìng

xīnchù
jìng
xìn
děng
zhòng

yīng

shèng
jiào
guǎng
广

wēi


xiàn
shuō
zhèng

lìng
bèi
zēng
cháng

lìng
chù
zhōng
xìn

lìng
shēng
jìng
xìn


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

佛七感应

什么样的人会有感应

什么是放生感应

什么咒语感应最强

什么咒感应最快