瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第80卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第80卷(注音)shī

lùnshí
juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī
jiǔyún
zhèng
xíng
zhōng
ān

suǒ
xué

wèi
zhū

zhùshì


dào

suǒ
shuō

liǎo


fēi
suǒ

shēng
wén
chéng
xiāng
yīng
jīng
diǎn


zuò

chí

zuò
shàn
qiǎo

ér

chāochéng
xiāng
yīng
shèn
shēn
kōng
xìng
xiāng
yīng


shì

shēng


dào

suǒ
shuō
liǎo
jīng
diǎn
qín
xiū
xué
shí

míng
wéi


zhèng
qín
xiū
xué


shì


qín
xiū
xué
shí

míng
zhèng
xiū
xíng
zhōng
dào
shēng
xíng

suǒ

zhě


yóu

zhèng

guàn
chuān
穿
shí
sān
zhōng
dào
xíngzhě
guàn
chuān
穿luó
kōng
xìng

èr
zhě
guàn
chuān
穿luó


xìng

sān
zhě
guàn
chuān
穿

kōng
xìng


zhě
guàn
chuān
穿xìng


zhě
guàn
chuān
穿
zēng

biān

liù
zhě
guàn
chuān
穿
sǔn
jiǎn
biān


zhě
guàn
chuān
穿

xiàn
guān


zhě
guàn
chuān
穿

xiàn
guān
huí
xiàngxìng

jiǔ
zhě
guàn
chuān
穿

shì
xíng
zhě
fán
nǎo
zhòng


chán
rào
xīn
xìng

shí
zhě
guàn
chuān
穿
èr


shēng
jiě
chà
bié

shí

zhě
guàn
chuān
穿
qián


xìng
shì
hòu
yīn
xìng

shí
èr
zhě
guàn
chuān
穿
dào
biān

kōng
xìng

shí
sān
zhě
guàn
chuān
穿


wēi

yún

guàn
chuān
穿luó
kōng
xìng

wèi
yóu

zhǒng
xiāng
suǒ
xiǎnzhōngzhě

wèi

sān
zhǒng
shì


zhě
yǒu
qíng
shì

èr
zhě

chà
bié
shì

sān
zhě

shòu
yòng
shì

ruò

ruò
wài
ruò
èr
zhōng
jiānbiàn

suǒ
zhí
shí

dōuyún

guàn
chuān
穿luó


xìng

wèi
yóu
wéi

xiāngsuǒ
xiǎnzhōng


zhě

wèisān
shì


suǒ
biàn

yuán
shēng
zhū

zhōng
cháng
zhù
shí
xìngsuǒxiāng
xìng
dàoyún

guàn
chuān
穿

kōng
xìng

wèi
wéi
yóu

xiāng
suǒ
xiǎnzhōngzhě
shì
suǒ


cháng
xìng

ruò

ruò
wài
ruò
èr
zhōng
jiānbiàn

suǒ
zhí
yán
shuō

xìng
dōuyún

guàn
chuān
穿xìng

wèi
wéi
yóu

xiāngsuǒ
xiǎnzhōng


zhě

wèishì
dàoshèng
zhì
suǒ
xíng

yòu

suǒ
zhèngyán
wéi

xuān
shuō


yóu
liù
xiāng

zhū
fán

biàn

suǒ
zhí
yán
shuō

xìng

xiāng
děng
liù
xiāng


zhěxún


èr
zhě


shuō
shì


sān
zhě
chāo
guò

gēn
suǒ
xíng


zhě
chāo
guò

qiē
xiāng


zhě
chāo
guò
shí
suǒ
xíng

liù
zhě
chāo
guò
fán
nǎo
suǒ
xíng

yún

guàn
chuān
穿
zēng

biān

wèi
yóu
èr
zhǒng
xiāng


zhě
chà
bié
zēng

suǒ
xiǎn


èr
zhě

xìng
zēng

suǒ
xiǎnděng
míng
wéi
chà
bié
zēng


wèi
yóu
hòu
hòu
zhǎn
zhuǎn

xiāng


zhěshì
zhí
cháng
zēng


èr
zhě
zhí

cháng
zēng


sān
zhě
zhí
cháng
zēng

wéi
suǒ

zhǐ

zhí

zēngzhě
zhí

cháng
zēng

wéi
suǒ

zhǐ

zhí


zēngzhě
zhí


zēng

wéi
suǒ

zhǐ

zhí
zhēn
shí
xīn
zēng


liù
zhě
zhí

zēng

wéi
suǒ

zhǐ

zhí

zhēn
shí
xīn
zēng
èr
zhǒng


zhě
jué
dìng

èr
zhě
xún
qiú

xún
qiú
zhě

wèi
biàn

suǒ


biàn

xiāng
yīng


suǒ
duì
zhì

rǎn

zhōng
yóu

guò
shī

wèi
diān
dǎo
guò
shī


lùn
guò
shīè
xíng
guò
shī


zhòng
guò
shī


cháng
xìng
guò
shī
néng
duì
zhì
qīng
jìng

zhōng


zhě
zhí
zhēn
shí
xīn
zēng

wéi
suǒ

zhǐ

zhí
shàn
děng
zēng


nǎi
zhì
zhí
qīng
jìng
zēngzhě
zhí

zhēn
shí
xīn
zēng

wéi
suǒ

zhǐ

zhí

shàn
děng
zēng


nǎi
zhì
zhí

rǎn
zēng


shì
míng

zhǒng
chà
bié
zēngzhōng
zēng

dōu

zhí
zhuó


quàn

zhízàn
měi


děng
míng
wéi

xìng
zēng


wèi
chà
bié
zēng

wéi
suǒ

zhǐ

yóu
zhū


biàn

suǒ
zhí
suǒ
yǒu
yán
shuō

xìng
zēng

shì
zēng

wéi
yǒu
yún

guàn
chuān
穿
sǔn
jiǎn

wèi
yóu

xiāng

sǔn
jiǎn
shí
shì
suǒ
xiǎnzhōng
sǔn
jiǎn
shí
shì
zhě

wèixiéxìng


shēng
jiě

zhí
zhuó

qiē
zhǒng

qiē

xiāng
dōu

suǒ
yǒu
yún

guàn
chuān
穿

xiàn
guān

wèi
yóu
sān
zhǒng
xiāng


zhěshìshēng
shì
suǒ
zhì
néng
zhì
yǒu
wéi

wéi
ān

zhōng


xìngsuǒ
xiǎn


èr
zhě

chà
biésuǒ
xiǎn


sān
zhě


chuàn
shí
tōng

zhì
suǒ
xiǎnzhōng

xìngzhě

wèi
zhū


biàn

suǒ
zhí

xìng


zhōng
chà
biézhě

wèixìng
miè
shēng

chéng
èr
fēn

zhōng
zhì
tōng

zhě

wèixìng
xiāng

zuò
jiā
xíng


suǒ
zhèng
zhì
tōng

yún

guàn
chuān
穿

xiàn
guān

huí
xiàngxìng

wèi
yóu

zhǒng
xiāngsuǒ

néng
zhì
suǒ
zhì

duànzhōng
néng
zhì
suǒ
zhì
zhě

wèi
kōng
shì
fán
nǎo
duì
zhì


yuàn
shì
yǒu
yuàn
duì
zhì


xiāng
shì
zhū
xiāng
duì
zhì


shì

qiē
míng

zào
zuòshì
hòu
yǒu

duì
zhì


shì
shēng
shēn
liú
zhuǎn

shà

shēng
liú
zhuǎn
duì
zhì

míng
miè
fán
nǎo
xíng


xìng
shēng

liú
zhuǎn
wéi
suǒ
duì
zhì

ruò
zhū


yóu

duì
zhì


duàn
suǒ
zhì


yóu
bēi
mǐn
zhū
zhòng
shēngqiúyún

guàn
chuān
穿

shì
xíng
zhě

fán
nǎo
zhòng


chán
rào
xīn

wèi
yóu

zhǒng
xiāng

suī

yǒng
duàn
suǒ
duì
zhì


ér
néng

shí
tōng
zhōng

shí
tōng

zhě

wèi
yóujiā
xíng

guān


xìng

rǎn


yún

guàn
chuān
穿
chà
bié

wèi
yóu

zhǒng
xiāng


zhě
jiàn
chà
bié
suǒ
xiǎn


èr
zhěyuǎn
sǔn
jiǎn
chà
bié
suǒ
xiǎn


sān
zhě

duàn

shī
chà
bié
suǒ
xiǎnzhě

xīn

shī
chà
bié
suǒ
xiǎnzhōng
jiàn
chà
bié
zhě

wèi
zhùluóniè
pán


dāng
lái
shēn

duàn
miè
zēng
shàng
màn

yòu

suǒ

guān
chánéng

yán
shuō

xìng

jìng
yuǎn


kōng
xìng
suǒ
shè

guān
chá


míng

shàn
guān
chá
suǒ
zhī
jìng
jiè

yóu
zhí
zhuó
zhū


qiú
fán
nǎo
duàn

ér
zhū

shì


zhōng

yuǎn
sǔn
jiǎn
chà
bié
zhě

wèi
zhùluó

jiàn

shēng
xià
zhōng
gēng
xià

yóu
èr
yīn
yuán

wèi


jiě
tuō


ān
zhùqián
hòu
èr
zhǒng
zhí
zhuó
shī
huài


ér
zhū

shì


zhōng

duàn

shī
chà
bié
zhě

wèi
zhùluózhí

xìng


biàn
便
shēng
jīng


wèi

yán
shuō

xìng
zhuī
qiú
duàn
miè

ér
zhū

shì


zhōng

xīn

shī
chà
bié
zhě

wèi

shì

duàn

shī
zhùluó

biàn

suǒ

jìng
jiè
zhōng

wéi
xiǎng
diān
dǎo
děng
zhī
suǒ
diān
dǎo

ér
zhū

shì
yún

guàn
chuān
穿
yīn
xìng

wèi
yóu
èr
zhǒng
xiāng


zhě
guān
chá
néng

suǒ
xiǎn


èr
zhě


shí
tōng

suǒ
xiǎnzhōng
guān
chá
néng

zhě

wèi

guān
cházhì

yuǎn

yán
shuō

xìng


yuǎn


fēn
bié


yīng
shè
xiāng


yǒu
shà
zhōng


shí
tōng

zhě

wèi
guān
chá
suǒ

néng

èr
zhǒngzuò


weí
wéi
yīn


bié

zhèng
jué
dìng
zhì
shēng

yún

guàn
chuān
穿
dào
biān

kōng
xìng

wèi
yóu

zhǒng
xiāng


zhì

shí
xiǎn
xiànzhōng

shí
xiǎn
xiàn
zhě

wèi
xiǎn
xiàn

fán
nǎo
xiāng

xiāng
yán
shuō
yán
shuō

xìngshì

zhí
zhuó


yǒu
shà


yún

guàn
chuān
穿


kōng
xìng
wēi


wèi
yóu

zhǒng
xiāng


fán
nǎo
duàn
duì
zhì
suǒ
xiǎnzhōng
duàn
zhě

wèi

shà

guāng
míng
xiǎng
shēng

néng
duàn

shǐ
shí
lái
suǒ


qiē
zhū

fán
nǎoyǒu

zhǒng
shēng
wén

shēng
wén
suǒ
xué


suǒ
xué
yǒu

chà
bié

wèi
yǒu

zhǒng
shēng
wén

shēng
wén
suǒ
xué


suǒ
xué
dāng
zhī
chà
bié
yǒu
shí
sān
zhǒng
yún

míng
wéi

zhǒng
shēng
wén


zhě
biàn
huà
shēng
wén

èr
zhě
zēng
shàng
màn
shēng
wén

sān
zhě
huí
xiàng


shēng
wén


zhě

xiàng


shēng
wén

biàn
huà
shēng
wén
zhě

wéi

huà


yóu

suǒ
huà
zhū
yǒu
qíng


huò
zhū


huò
zhū

lái
huà
zuò
shēng
wén

zēng
shàng
màn
shēng
wén
zhě

wèi
dàn
yóuluó


zhì


zhí
zhuó
xiézhì


wéi
qīng
jìng

huí
xiàng


shēng
wén
zhě

wèi
cóng
běn
lái
shì

wēi
liè

bēi
zhǒng
xìng

yóu
qīn
jìn

lái
zhùguǎng
广zhōng


gōng

xiǎng

xūn
xiū
xiāng


suī
dào
jīu
jìng
zhù

lòu
jiè

ér
měng
zhū

jué

yǐn

fāng
biàn
便
kāi
dǎo

yóu

yīn

biàn
便
néng


guǎng
广shì
guǎng
广
suī
néng


yóu


jiā
xíng

chéng
chí
dùnchū
shǐ

xīn
yǒu

zhǒng
xìng
zhě


xiàng


shēng
wén
zhě

wèi
cóng
běn
lái
shì
zuì

wēi
liè

bēi
zhǒng
xìngxiàng

bèi


zhòng
shēng
shìshēng
wèi


wéi
yǒu
ān
zhù
niè
pán
jìng

néng

èr
wáng

xiāng

chù
shēng

píng
děng
píng
děng
shòu
wáng
kuài
wáng
zhèng
shī
lùn
gōng
qiǎo
chù
děng
jiē

shàn
zhī


èr
wáng
shì


èr
dàn
yóu

fēn
chà
bié

fēi
yóu
shòu
yòng
wáng
zhī
kuàishì


lòu
jiè
zhōng
zhū


zhòng


xiàng


shēng
wén

dāng
zhī
chà
bié
yīng
zhī

èr

yǒu
chà
bié

wèi
bái


chéng


zhì

chéng


zhǒng
lèi


zhǒng
xìng


chí
zhǒng


jiā
xíng


wēizhèng
xíngtián


shū
shēng
chà
bié


yīn
guǒ


shēng

zhǐ


xiàng


shēng
wén

bèi
zhū
xíng

rǎn


yǒu
qíng
shìxiàng
ān
zhù

jìng

suī
yǒu
gòu
rǎn
ér


xiāng
wéi

yòu

shēng
wén
wéi
wéi

shēn

zēng
cháng


bái

xiá
xiǎowéi

zēng
cháng

qiē
yǒu
qíngbái


liàng

yòu

shēng
wén
yóu

wéi
zhì

dàn
wéi
chú
qiǎn

shēn
fán
nǎo
wéi

qiē
shí
fāng
zhū
yǒu
qíng
lèi

yòu

shēng
wén
suī
yuán
zuì
shēng
jiě
tuō

jìng
zuò


chéng

ér
fēi

suī
yuán
xià
liè
zhū
xíng
yǒu
qíng

jìng
zuò


chéng

ér
shìyòu

shēng
wén
suī
qín
jīng
jìn


shàn
qiǎo
xīn
shàn
ān
dìng


chéng
jiù

zhǒng
xìng
xiāng


zhū

shì
zūn

kān
shè
shòu

ér
zhū
xiāng
wéi

yòu

shēng
wén
dào
jīu
jìng


gēn
suī
chéng
shú

dāng
lái
shì
ér

néng
zuò

suǒ
zuò
shìchū
xīn
shà

shēng

biàn
便
néng
zào
zuò

yòu

shēng
wén
suī
dào
jīu
jìng

ér

wéi

zhū
tiān
rén
děng
gōng
yǎng
zàn
tàn


zhù
shǐ

xiū
xíngér
zhū


suī

wèi
dào
jīu
jìng
zhī
wèi

rán

wēizhì
huì
yìng


qiē
shēng
wén

jué

yòu

shēng
wén
liáo
fán
nǎo
bìng
zhì
huì
liáng
yào
suī

chéng
mǎn

ér

néng
zhì

qiē
zhòng
shēng
zhū
fán
nǎo
bìng

ér
zhū
xiāng
wéi

yóu
néng
xiū
xíngshì
shēng

xíng


yòu

shēng
wén
suī
dào
jīu
jìng

zhū
yǒu
qíng
zhì
guāng
míng
zhào
rán

fēi
zhū
tiān


shì
jiān
zhēn
shí

tián


zhū


wèi
jìn
fán
nǎo

yòu

shēng
wén

qiē
shí
zhōng

lái
zuì
shēng


zuì
shēng
zhōng
zhū


zhòng


zuì
shēng


yóu


suǒ

chéng


yòu
yóu
èr
yuán
yīng
zhī

shēng


néng
chéng
shú
zhū
yǒu
qíngnéng
chéng
shú
zhū
yóu

yīn
yuán
gǎn


guǒ

suí
suǒ
chéng
shú
zhū
yǒu
qíng
lèi

néng
lìng
jiě
tuōyǒu
rén
néng
bàn
néng
shú

jué
huì


fēi

duān
rán
ér
shí
yòng
zhě


zhōng
dào

dāng
zhī

ěr

yòu

shēng
wén
suī


xiàng
shòu
xué
xiū
xíng
qīng
jìng

yīn


wéi

liàng
shàn
yǒu
shè
shòu

ér

néng
yǐnguǒ

zhū


zhòng


xiāng
wéi

ér
néng
yǐn


yòu
zhū
shēng
wénshēng

fēi
zhū
shēng
wén


yún

yóu
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhì

néng
zuòshì

wèi
zhū


biàn

shí
fāng

huò
yóu

shì
jiè

huò
yóu

guó


huò
yóu

shēng

huò
quàn
qǐng


wéi

liáng


shàn
néng
liáo
zhì
fán
nǎo
guǐ
mèi
suǒ
zhuó
yǒu
qíng

wéi

yǒu
shàng

xuān
shuō
sān
xué
qīng
jìng
zhī
dào

yún

shì
jiān
zhì

wèi


pǐn
suǒ
yǒu

rǎn

néng
wéi
zhǐ

duì
zhì


zhōng
pǐn
zhě
néng
wéi
zhì

duì
zhì

yún

míng
wéi

pǐn

rǎn

wèi
zài
jiā
zhě
tān
tián
chī
xíng
xìng

zhū
chū
jiā
zhě
jiàn

zhǐ
xìngsuǒ


zhèng
zuò


zhǐ
xìng

hòu
yǒu
yuàn

zhǐ
xìng

yóu
zǒng
bié

diān
dǎofēi
jiě
tuō
zhí
wéi
jiě
tuō

zhǐ
xìng
yún

zhōng
pǐn

rǎn

wèi

zhǐ


pǐn

rǎn

bié
bié
duì
zhì
wéi

zhǐzhū
jìng
jiè
tān
tián
chī
chán

zhǐ
xìngsuǒ
yuán
zhèng

niàn


lìng

dìng
zhě
xīn

ān
dìng

jīng
qín
xiūfēn


fāng
néng
zhì

xiū
ér

shì
suǒ
yuán

xīn
lìng
zhù

yǒng
měng
jīng
jìn

cóng


zhù
néng
zhèng
shè
shòu

shè
shòu
zhù

zhōng

yóu


zhí
zhōng
fán
nǎo
zhuǎn

biàn
便
néng
zhì


cóng

wéi
duàn
chū
shì
jiān

suǒ
duì
zhìzhǐ
duì
zhì


lìng
jiān
zhù

cóng

néng

zhū
yuán


luó


xìng


xìng


cóng

néng

xié
dào
zhèng
dào
jiē

jué
dìng

yóu

shì
xiāng
yīng
zhī

pǐn
zhōng
pǐn

rǎn
zhǐ

zhì

néng
duì
zhì
zhì

shì
míng
shì
jiān
zhì
yún

chū
shì
jiān
zhì

wèi

shì
zhì

tān
tián
chī
chán
zhū

rǎnnéng
duì
zhì
wēi

suí
mián
suǒ
yǒu

rǎn


zhēn
shí
zhì
míng
chū
shì
zhìyún


wèizhì

duì
zhì
sān
chù
shàn
qiǎo

wèi
yuán

shàn
qiǎo
luó


shēng
jiě
shàn
qiǎo
shēng
jiě
shàn
qiǎo

wéi

chāo
rǎn
duì
zhì

zhǒng

zhīdài

jiàojīng
qín
guān
chá

xīnzhī
zhěgòng
xiāng

zhī

èr


xiāng

zhī

sān


rǎn
xiāng

zhīqīng
jìng
xiāng

zhī

yóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
xīn
gòng
xiāngyuán
shēng
zhě

xiàn
zài
qián

zuò
yòng


èr

xiàn
zài
zhě
wéi

shà


zuò
yòng


sān

tān
děng

yuán
suǒ
shēng
fēi
xīn
zuò


yóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
xīn

xiāng


zhě

qián
yán
shuō

xìng

èr
zhě

qián
yóu
liù
zhǒng
xiāng

shí
sān
zhě

qiē
shèng
zhě

chà
bié
zhì
zhī
suǒyóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
xīn

rǎn
xiāng


zhě
shēng


èr
zhě
zhuǎn


sān
zhě
xíngzhū

zhōng
zhǒng
zhǒng


shēng

míng

rǎn
shēng
zhōng
shēng
zhě

rán
shà

yǒu
liú
zhuǎnqiē
suǒ
yuán
nán

zhuǎn


tān
ài
shì

zhī
suǒ
zhuǎn


míng

rǎn
zhuǎn

ruò


xíng
ruò

shì
xíng

míng

rǎn
xíng

wèi


shí
xíng

shàn
zhōng

huò


shí
xíng

shàn
zhōng

huò


shí
xíng
jìng
jiè
zhōng

huò


shí
xíng
zào

zhōng

huò


shí
xíng
fán
nǎo
zhōng

yòu

fán
nǎo
xíng
tān
tián
děng


jué
dìng
xíng
fēi
xíng
yǒu
tān


xíng

tān

xíng

tān


xíng
yǒu
tān


shì
děng

yòu

suí
shùn

děng

zhōng


wéi
zēng
shàng
xiàn
xíng

yòu
shēng


duàn
huài
zhòngyóu
zhí
zhuó


dàn
yóu
diān
dǎo


yóu

yǐn


shēn
zhòng


yǒu
yàn


huò

shàn
zhōng
ér
ān
zhì
shí


biàn
便

shè

qiú
xiá


wéi
lìng

shàn
xiàn
qián
xíng
xiá


shuāi
shèng
zhōng

wéi
zhū
ài
huì
zhī
suǒ
sǔn
nǎo

yòu
suí
fàng

shì


qiē
suǒ
zuò
zhū
shàn
gēn
běn
jiē
lìng
sǔn
huài

yòu


zhuó

děng
jìng


suī
gān

jiè
zhōng
shù
shùér
nán

ān

zhōng

shì
xiàn
jiǎ

suǒ
shèshì
yīng
zhī

yóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
xīn
qīng
jìng
xiāng


zhěxiāng


èr
zhě

wéi
xiāng


sān
zhě
zhǒng
xìng
xiāng


ruò
yóu
biéqín
xiū

qiú
xīn
qīng
jìng

néng
zhèng


ruò
yóu

shì


qín
xiū

biàn
便
néng
zhèng


yòu

guān
jiàn
yán
shuō

xìng

jiàn
zhēn

xiāng


yóu
jiǔ
zhǒng
xiāng
dāng
guān

wéi
xiāng


zhě

xíng
shì


èr
zhě
fēi

zài
miè
jìn
dìng
yán
shuō

xìng

zhēn

xiāng
shì

èr
xiāng

sān
zhě
fēi
shēng
shēn
xiāngzhě
chāo
guò
shēng
shēn
yīn

xìng
xiāngzhě
chāo
guò
dāng
lái
shēng


liù
zhě
chāo
guò

méizhě
chāo
guò
shà

zhǎn
zhuǎn

yuǎn
zhě
chāo
guò

zhuǎnjiǔ
zhě
chāo
guò

fán
nǎo
xíngzhōng
zhǒng
xìng
xiāng

dāng
zhī
shì

xué
jiè
xiāng


xiàn

zhōng
chāo
guò

shì


zhě
chāo
guò
suǒ
zuò

èr
zhě
chāo
guò
fēi
suǒ
zuò

sān
zhě
chāo
guò
suǒ
zuò
jiā
xíng


zhě
chāo
guò
suǒ
zuò
fēi
jiā
xíng


zhě
chāo
guò
fēi
suǒ
zuò
jiā
xíng


hòu

zhōng
chāo
guò
liù
shì


zhě
chāo
guò
néng


hòu
yǒu
xíng

èr
zhě
chāo
guò

xíng

sān
zhě
chāo
guò

guǒ
shēng


zhě
chāo
guò


shuāi
shèng


zhě
chāo
guò


suǒ


qiē


dòng
yáo
zhōng
xiū
xué

yuàn
shòu
yòng

liù
zhě
chāo
guò

suǒchà
bié


yóu

wèi
jiǔ
xiāng
yīng
zhī
zhǒng
xìng
xiāng


děng

wèiqīng
jìng
wèi

èr
qīng
jìng
wèi

sān
tōng

wèi


jīu
jìng
wèi

yún

jiǔ
xiāng

wèi

qīng
jìng
wèiqiē
xiāng
děng
suí
xíng

kōng

ruò
qīng
jìng
wèi
píng
děng

wèi

shēn
xīn
yuǎn


ruò
tōng

wèi
suí
shùn

jīu
jìng

yóu

qiē
fán
nǎo

xìnggòu


chāo
guò

jiā

jiàn


chāo
guò

wéi
gēn
běn
zhū
è
jiàn


ruò
jīu
jìng
wèi
ān

chéng
mǎn


chāo
guò
sān
zhǒng
biàn
huài


děng
míng
wéi
sān
zhǒng
biàn
huài


zhě
lǎo

děng
biàn
huài

èr
zhě
diān
dǎo
chù
biàn
huài

sān
zhě
qīng
jìng
tuì
退
shī
biàn
huàiyún
jiào
shòu
zhōng
shēng
wén
suǒ
xué

wèi
zhū
tān
yōu

nàishì
zēng
shàng
jiè
xué
jiā
xíng

yàn
huàn
zuòshì
zēng
shàng
xīn
xué
jiā
xíng
luó


xìng


huòxìng


shì
zēng
shàng
huì
xué
jiā
xíng


zhōng
tān
yōu
shì
néng


suǒ
yǒu
huǐ
fàn

yòu

zhèng

chú
qiǎn
chú
qiǎn


zhèng
chú
qiǎnchú
qiǎn

yóu


xiāng

yīng
zhī

xīnzuò

suǒ

tānjiā

jiàntián
huì

ruò
yóu
jìng
jiè

huò

yóu

ér

wàngshì
míng
zhèng

chú
qiǎn

ruò
yóu
jìng
jiè

huò
yóu


ráo

jiā
xíng
zhī
suǒ
yǐn
duó


shì
míng


chú
qiǎn

yóu
suí


chú
qiǎn


dāng
zhī
suíchú
qiǎn

yóu
suí

chú
qiǎn


dāng
zhī
suíchú
qiǎn

yòu
ruò

chú
qiǎn
suī
zhù
zēng
shàng
jiè
shàng
míng
huǐ
fàn


kuàng
ān
zhùzhě

yòu
zēng
shàng
xīn
xué

suǒ
yuán
jìng
sǎn
luàn
cuò


shì
néng
zhàng
ài
luó


xiū
zēng
shàng
huì
zhě


jiā

jiàn
shì
néng
zhàng
ài
xiū
zēng
shàng
huì
zhě


xìng
chà
bié
fēn
bié


shì
néng
zhàng
ài


sān
xué

zhèng
xiū
qiǎn
zhōng
yǒu

zhǒng
wéi

xué


yǒu

zhǒng
suí
shùn
xuéděng
wéizhě
táng
juān
dān
zhuó

èr
zhě
dān
zhuósān
zhě


zhàng
ài


zhě
zhàng
ài

gòu


zhě
gòu

zāi
báo

liù
zhě
báo

chuāng
pào


zhě
chuāng
pào


nǎo


zhě

nǎo

zhū
fán
nǎo
bìng
nán

liáo
zhìxiāng
wéi
dāng
zhī

shì

zhǒng
suí
shùn
xuéyún


shàn
xué
shā
mén

wèi
sān
zhǒng

yīng
zhī

zhě


shā
mén

èr
zhě
xíng
xiāng
tóng
fēn

sān
zhě
guǐ

zhèng
mìng
shòu
yòng
jiā
xíng
jiè
jiàn


jiē

tóng
fēn

ruò
huí
xiàng


shì
zēng
shàng
jiè

xíng
xiāng
tóng
fēn
shì
zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì

xíng
xiāng
tóng
fēn
shì

xíngtóng
fēn

ruò
huí
xiàng
shēng

shì
shē


zhī

tóng
fēn
shì


shè

zhī

tóng
fēn
shì

xiū
zhī

tóng
fēn
shì


liáng
zhī

tóng
fēn
shìtóng
fēn


yún

shàn
xué
shā
mén

dāng
zhī
yóu

zhǒng
xiāng


zhě
jiā
xíng


èr
zhě
sān
zhě
tōng
zhě

jīu
jìngxiàn

zhōng
yóu
yàn
huàn
jiā
xíngqián
shēng
zhōng
yóu
xiāng

chéng
shú
jiā
xíng


dāng
zhī
jiā
xíng
yuán
mǎn

yóushēng
jiě
ruò
suǒ
yīng


ruò
néng
yīng
èr
yán
shuō

xìng

zhí
zhuó


zhèng
xún
qiúdàn
suí
shùn
yándāng
zhī


yuán
mǎn

ruò


zhēnyuán

zhì
tōng


xìng


rǎnshì

bǎo

shì

shēng


niè
pán
jiě
tuō
xìng

suǒdāng
zhī
tōng

yuán
mǎn


shàn
xiū


qiē

rǎn
duì
zhì


yòu

zhēn


duàn
huàinéng
shēngdāng
zhī

jīu
jìng
yuán
mǎnshàn
xué
shā
mén

yóu
sān
zhǒng
xiāng
dāng
zhī

míng


zhě


shuāi
sǔn
jiā
xíngèr
zhě
jiā
xíng
shuāi
sǔn

sān
zhě


shuāi
sǔn
jiā
xíng
shuāi
sǔn


zhōng


shuāi
sǔn
jiā
xíng
yǒu
sān
zhǒng


zhě
néng
tīng
wéi
èr
zhě
néng
shuō
wéi
sān
zhě
néng
zhèng
shì
jiān
sān


ér
shēng
ài
wèi
wéi
ruò
shàn
xué
shā
mén
wéi
yóu

xiāng
dāng
zhī
jiā
xíng
yún

zhù
shì
dāng
zhī
yǒu

zhǒng
xiāng

wèi
suī
chéng
jiù
liù
zhī
shī
luó

ér
wéi
èr
zhǒng
sǔn
hài
sǔn
hài
shī
luó

wèi
yóu

jiā

jiàn
chán
huǐ
fàn
chū


liǎo
zhī


suī
yuǎn


èr
zhǒng
guò
shī

ér
wèi

shì
jiān
qīng
jìng
néng
zhì


jiā

jiàn

suī


shì
jiān
qīng
jìng
zhì


jiā

jiàn

ér

sǔn
jiǎn
chuàn
xìng

wèi

sǔn
huài
shī
luó

suī
yuǎn


qiē
suǒ

guò
shī

ér
wéi
xiéshēng
jiě


zēng
shàng
màn

sǔn
huài
shī
luó


yún

zhù
shēng
wèi
suǒ
chéng
jiù
chū
shì
jiān


qiē
fán
nǎo

xiāng
yīng

néng
duì
zhì
sān
jiè
shī
luó

yòu


zhǒng
zhù


zhōng

zhū

lùn

xiàn
suǒruò
néng

jìng

xiāng

dāng
zhī
shì
míng

lòu
shī
luó

yún

míng
wéi
zhū

lùn


wèi

chū
zhù


zhōng

zhíruò

suǒ
zhí

ruò
zuò
huǐ
fàn

ruò

zuò


ruò


suǒ
zuò
jiā
xíng

ruò
fēi

jiā
xíng

ruò
zhèng
zhī
ér
xíng

ruò


xíng

ruò
shī
niàn
ér
xíng

ruò


xíngèr
zhù


zhōng

jiā

jiàn
pǐn

zhòng
suí
xíng

ruò
míngruò
ruò
dāng
lái
shēng
xiāng

ruò
jīn
shí

xiāng

ruò
chán

jìng

ruò
suí
mián
jìng

ruòluó


zhí

ruòluó
zhí

shè

ruò


luó


zhí
zhōng
suǒ
zhí
xìng

ruò
fēi
suǒ
zhí
xìng

ruò
yóu
děng
zhōng
yǒu
qíng
zhí

ruò

jiǎ
shè
zàn
shàn
zhí

ruò
néng
jiǎ
shè
xīn

jiǎ
shè
zàn
shàn
zhísān
zhù


zhōng

ruò
shēng
shàng

shì
jiān

ruò
shè
xià

fēi
shì
jiān

ruò
sānzhǐ

ruò
zhū


zhǐ

ruò
shì


shī
luó

ruò
qīng
miè

shī
luó
zhù


zhōng
ruò


shī
luó
qīng
jìng

ruò
yóu

xìng
chà
bié
fēn
bié

fēn
bié
shī
luó


shì
děng
zhū

lùn
lòu
jiè
zhōng
jiē


jìng

yòu
xiāng
yīng


qīng
jìng
sān
xué
yīng
zhī
suǒ
shuōdāng
zhī
wéi
lìngliáng
chén
gòu
wēi


shè
shòu
shàn
shì


shī
huài


zhì
huì

liáng

shèn
shēn
chù

shēng
jiě


yóu
èr
yīn
yuán


lái
jiào


zhě
yóu

zhù
zhì
shēn
liǎo
bié


èr
zhě
yóu
zhēn
shí
zhì
shàn
jué
dìngyún


lái
diào

fāng
biàn
便

dāng
zhī

yǒu
èr
zhǒng

wèi


tóng
fēnshēng
jiě
tóng
fēn


yòu
xiàn
tóng
fēn
wéi
lìng
ān
zhù
shòu
jiào
xīn
jiào
shòu
ér
chūyòu
zhèng
qīng
jìng
jiā
xíng
jiào
dǎo
jiào
shòu
dāng
zhī

yǒu

zhǒng


zhě


rǎn
qīng
jìng
jīng

zhuǎn

jiào
dǎo
èr
zhě
yuǎn


rǎn
yīn
yuán
jiào
dǎo

sān
zhě
yuǎn


qīng
jìng
jīng

yīn
yuán
jiào
dǎo


zhě


xiàn


zhù
jiā
xíng
jiào
dǎo


zhōng

rǎn
yīn
yuán
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yóu
shì

yán
shuō

xìng

rǎn

xìng
zhí
fēn
bié


èr
zhě
yóu

gōng

guò
shī
chà
bié
zhí
fēn
bié


yóu
èr
zhǒng
xiāng
yīng
zhī

qīng
jìng
dǎo
jīng

yīn
yuán


zhě
yóu

qián
hòu
qīng
jìng
dǎo

rǎn
fēn
bié


èr
zhě
yóu

rǎn
yuǎn

fēn
bié


yóu
èr
zhǒng
xiāng
yīng
zhī

niè
pán
qīng
jìng
jīng

yīn
yuán


zhě
yóu
shì

yán
shuō

xìng
zhí


èr
zhě

niè
pán
zēng

xiǎng
zhōng
zuò
xīn
suǒ
yǒu
xiǎng


yòu


jìng
xīn
suǒ
yǒu
xiǎng

ruò
zēng

xiǎng
biàn
liǎo
zhī
èr
yīn
yuán

yuǎndāng
zhī
shì


zhù
jiā
xíng
jiào
dǎoyún

míng
wéiyán

wèi

èr
xiāng
zhì

shì
néngqiēyán
xiāng

yún


èr
xiāng
wèi
zhū
míng
yán
ān

chù
shì

yóu


xìng

suǒ
yǒu


fēi
míng
yán
xūn

xiǎng
suǒ
xíng

xìng
yǒu


shuō
wéi

èr
èr
ruò

èr
zhí

míng
wéi

rǎn

ruò

èr
zhí

míng
wéi
qīng
jìng

yòu
fēi

qiē
míng
yán
ān

chù
shì

yóu

shì

yán
shuō
xūn

xiǎng
suǒ
xíng

xìng

suǒ
yǒu


fēi

xūn

zhì
suǒ
xíng

xìng
yǒu


shuō
wéi

èr
èr
ruò

èr
zhí

míng
wéi

rǎn

ruò

èr
zhí

míng
wéi
qīng
jìng

yóu


èr
xiāng

yīng
zhīlái

qiēyán


zhōng
yóu

zhǒng
xiāng
míng
lùn
yuán
mǎnjiào
shòu
zhōng
yóu

zhǒng
xiāng
míng
guǒ
yuán
mǎn

yóu

zhǒng
xiāng
míng
guǒ
shēng

yuán
mǎn

dāng
zhī
jiē
yán

yún

yóu

zhǒng
xiāng
míng
lùn
yuán
mǎn

wèi
ruò
yóu

xiāng
xuān
shuō

ruò
shì
xuān
shuō

ruò
suǒ
xuān
shuō

ruò

shì
xuān
shuō

ruò

xuān
shuō


shì
yuán
mǎn

yún

yóu

zhǒng
xiāng
míng
guǒ
yuán
mǎn

wèiniè
pán
jiè

ruò
yǒu


niè
pán
jiè

ruò
shèng
dào
yuán
mǎn

ruò
shēng

yuàn

ruò
shēng
wài
yuàn


shì
yuán
mǎn

yún

yóu

zhǒng
xiāng
míng
guǒ
shēng

yuán
mǎn

wèi

shì
gōng
yǎng

shī

bào
xìn
shī
ēn

yuè
shēng

tián
xìng

yǒu
tuì
退
zhuǎn

cóng

huà
shēng
míng

láizhǐ

lái


yún
cáng
jiào
shòu
zhōng
shēng
jiě
shēng


dāng
zhī
yóu

zhǒng
xiāng


zhě
jiàn

yīn
shí

néng
yìng

gǎn


guì
zēng
shàng
yīn


èr
zhě
yóu
zhuǎnsān
zhě


shì
chù
zuò
shuō
zhě
zuò
shuō
zhě
zhě

shè
shēn
shí

jiàn

qīng
jìng


yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī
yìng

gǎn


guì
zēng
shàng
zhī
yīn

suǒ
wèi

yīn
néng
yǐn
yǒu
liàng

liàng
guǒ


yǒu
jìn

jìngǎn
fēi
guǎng
广

guǎng
广
shì
zhì

liáng
zhì

xìng


yóu

néng
yǐnyòu
yóu
yuǎn

liù
zhǒng
guò
shī

yīng
zhī
shēn
xíng


děng
míng
wéi
liù
zhǒng
guò
shī


zhě
chóu
yōu
xiāng
guò
shī

èr
zhě

liǎo
zhī
shù

guò
shī

sān
zhě
yóu
èr
zhǒng
xiāng
wēi

guò
shī


zhě
yóu
sān
zhǒng
xiāng

wèi
xiāng
guò
shī


zhě
yóu
èr
zhǒng
xiāng
è


zhà
guò
shī

liù
zhě
shēn

diào
róu
guò
shī

yòu

xiāng
qìng
wèi
shí
yuǎn


zhǒng
guò
shī

yīng
zhī

xíng

děng
míng
wéi

zhǒng
guò
shī


zhě
qiè

guò
shī

èr
zhě

guǎng
guò
shī

sān
zhě

shè


zuò

xiāng
yīng

lùn
guò
shī


zhě

zàn
tàn

lái
guò
shī


zhě

tóng

zhě

shī
jiàn
huì
guò
shī

yòu


bié
suǒ
jiě
liǎo
shí
yuǎn


zhǒng
guò
shī

yīng
zhī

xíng


děng
míng
wéi

zhǒng
guò
shī


zhě

suǒ
zhèng

wàng
niàn
guò
shī

èr
zhě
qián
hòu

yán
xiāng
wéi
guò
shī

sān
zhě
dào

xiāng
wéi
guò
shī


zhě
jìng
xìn
shèng
jiào
zhū
tiān


guò
shī


zhě

lái


guò
shī

yòu
yóu
yuǎn


zhǒng
guò
shī

yīng
zhī

xíng

wèi

xiàn


yǒu
qián

zhǒng


hòu


yǒu


zhǒng


děng
míng
wéi

zhǒng
guò
shī


zhě

rěn
guò
shī


néng
rěn
shòu
xiàn
zài
guò


ráo

shì


èr
zhě

cáng
guò
shī

yóu

cáng


è
zuò
shāo
nǎo


sān
zhě
tān
rǎn
guò
shī


qiú
zhū


shòu
yòngqiú
chū

yuànzhě
wàng
niàn
guò
shī

shè
shòu

zhèng
jiàn


duàn
xīn

luànzhě

yuàn
guò
shī

yóu

qīng
jiàn
yuǎn

guǎng
广

zhūzhī
suǒ
jiā
bèi
zhū

guó

wēi
miào
yuàn


yóu
wēiyǐn

zhū


qiē

shū
shēng
shì
jiān
xīng
shèng
chà
bié

jiāo
mànyuàn
fēn
bié


cáng
jiào
shòu
shēng
jiě
shēng


liàng
biāo
shì
zhōng

dāng
zhī
yǒu

liàng

shù
shēng
jiě
shēng

zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

shè
jué

fēn
zhōng
yǒu


èr


shì

shuōjué


yǒu

èr

juéjīn
dāng
shuō

tuō
nán
yuē
shòu
寿
xíng
zhuǎn

zhù
chà
bié

yǒu
cháng

shū
shēng

xìng

zài
děng

wèn

yǒu


niè
pán
jiè
zhōng
xiàn
zài
zhuǎn
shí


qiē
fán
nǎo
dāng
yán
dāng
yán


dāng
yán


wèn


qiē


dāng
yán
dāng
yán


dāng
yán
suǒ

zhě


ruò
wèi
lái
shēng
suǒ
yǒu
zhòng

dāng
yánruò
xiàn
zài
shēng
xīn
suǒ
yǒu


dāng
yánruò
xiàn
shēn
zhōng
jiè

píng

shí
jié
biàn
suǒ
yǒu


děng


dāng
yán

yóu
xiàn
qián
xíng


fēi
zhū
fán
nǎo
suǒwèn
ruò

qiē
ā
luó
hàn
jiē

xīn

zài


yīn
yuánshè
shòu
寿
xíng

bān
niè
pán

suī

suǒ

ér
jiǔ
zhùgōng
néng
yǒu
chà
bié


suǒ

zhě


yǒu

fēn
ā
luó
hàn
néng
shè
shòu
寿
xíng


fēn

néng

yǒu

fēn
ā
luó
hàn
néng
zēng
shòu
寿
xíng


fēn

néng

wèn
ruò
ā
luó
hàn

xiān
suǒ
yǒu
liù
chù
shēng
shì
zhù
xiāng


miè


yǒu
biàn


gēng
yǒu

děng

zhuǎn

xìng

ér
fēi
liù
chù
xiāng

ér
zhuǎn

ruò
gēng

yǒu

zhuǎn

zhě


yīn
yuán


qián
hòu
èr
zhǒng

zhǐ
xiāng

ér
jīn
hòu
shí
fán
nǎo

zhuǎn

shèng
dào
zhuǎnzhū
ā
luó
hàn
shí
yǒu
zhuǎn


ér

zhuǎnliù
chù
xìngshuō

yóu

zhuǎn

zhēn

qīng
jìng
suǒ
xiǎn

zhēn

zhǒng
xìng

zhēn

zhǒng


zhēn


chéng

ér

zhēnliù
chù
xìngshuōshuōqián

biàn

shì

ruò
wèn
suǒ

zhuǎnliù
chù
wéi
fēi


wèn

ruò

zhuǎn


yǒu

zhě

yīng
yǒu

qián
suǒ
shuō
guò
shī

wèi
ā
luó
hàn
fán
nǎo
yīng
xíng

dào
yīng

xíng

shì

dāng
zhī
yǒu
zhuǎn

xìng

shì
zūn


zhuǎn


xìng


shuō
yán

biàn


xìng
zhōng
yóu
yǒu
zhí

zhí

èr
zhǒngchéng

rǎn
qīng
jìng

shì

yǒu
lòu
jiè
shì


lòu
jiè

shì

wéi
zhuǎn

qīng
jìng

yǒu
shàngniú
shī
huò


niú
dāo
shā
hài
niú

qiē
zhuó

zhuī
pōu

ròu
jīn
mài
jiē

duàn
jué

zhāng
ér

zhī

dāng
yán

niú


fēi

fēishì
zhū
ā
luó
hàn


zhuǎn


yóu
huì

dāo
duàn
jié

qiē
jié

suí
mián
suí
fán
nǎo
chán


dāng
yán

liù
chù

fēi

fēi


yòu

zhuǎn

zhū
guān
xíng
zhě

suī

zhòng
xiāng

dāng
zhī


suǒ

chà
bié


suǒ

xiāng
yóu

zhēnsuǒ
zhèng
yán
shuō
shìsuǒ
guān
xiāng

shì

shì

wèn
zhū
ā
luó
hàn
zhù
yǒu


niè
pán
jiè
zhōng

zhù

děng
xīn

bān
niè
pán
jiè

dāng
bān
niè
pán
qiē
xiāngweí

wéi
zhèng

weí
zhēn

xiāng
jiè

jiàn

miè
dìng
miè
zhuǎn
shí
děngshú
shí
shè
suǒ

zhǐ

yóu

shú
shí

yǒuzhū
zhuǎn
shí
děngshēng

wéi

qīng
jìng

wéi

gòu
zhēn

jiè
zàijiè
zhōng
bān
niè
pán
duò

tiān
lóng
yào
chā

ruò
gānruò
jǐn
nài
luò

ruò
ā

luò

ruò
rén
děng
shù


yào
yán
zhī

suǒ
yǒu
yǒu
qíng
jiǎ
xiǎng
shī
shè

biàn

shí
fāng

qiē
jiè


qiēqiē
shēng


qiē
shēng
lèi


qiē

shēn


qiē
shēng
shēng


qiē

zhōng

fēi

gēng

duò
zài

shù

yóu

zhēn
jiè

zhū

lùn

wéi
chéng
bàn
zhě


zhèng

wèn

yǒu


niè
pán
jiè
zhōng

ruòniè
pán
jiè
zhōng


bān
niè
pán
zhū
ā
luó
hàn

yǒu

chà
bié


zhù
yǒuduò
zài
zhòng
shù

zhù

duò
zhòng
shù

zhù
yǒuyóu
yǒu
zhòng


zhù
yǒng

zhòng


zhù
yǒusuǒ

zhuǎn

yóu

liù
chù
ér
gòng
xiāng
yīng

zhùyǒng

xiāng
yīng
wèn
ruòniè
pán
jiè
zhōng


bān
niè
pán
suǒ
yǒu
zhuǎn

yǒng

liù
chù

xiāng
yīng
zhě
yǒu
liù
chù
suǒ


yún

ér
zhù


fēi
ā
luó
hàn
suǒ

zhuǎn

liù
chù
wéi
yīn

rán

wéi
yòng
yuán
zhēn

jìng
xiū
dào
wéi
yīn

shì

liù
chù
ruò
yǒu
ruò


shàng

zhuǎn

chéng
biàn

xìng


kuàng
yǔn
méi

yòu


jiè
fēi
suǒ
biàn
zhī

fēi
suǒ
yīng
duàn
miè

wèn
niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán

suǒ

zhuǎn


dāng
yán
shì
yǒu

dāng
yán
fēi
yǒu


dāng
yán
shì
yǒu

wèn
dāng
yán

xiāng
lùn
xiāng

yòu
shàn
qīng
jìng

jiè
wéi
xiāng

wèn

yīn
yuán

dāng
yán
shì
yǒuyǒu


niè
pán
jiè
zhōng


zhuǎn

xìng
jiē

dòngdòngxiān
yǒu
hòu


yīng
dào


yòu


xìng
fēi
zhòng
yuán
shēng


shēng

miè

rán


shuǐ
chéng
qīng
zhī
xìngzhēn
jīn
diào
róu
zhī
xìng
kōng

yún

xìng

shì

zhuǎn

dāng
yán
shì
yǒu
wèn
dāng
yán
shì
cháng

dāng
yán

cháng


dāng
yán
shì
cháng

wèn

yīn
yuán

dāng
yán
shì
cháng


qīng
jìng
zhēn

zhī
suǒ
xiǎn


fēi
yuán
shēngshēng
miè

wèn
dāng
yán
shì


dāng
yán
fēiyóu
shēng


dāng
yán
shì


fēi
yóu
shòu


shuō
míng
wéiqiē
fán
nǎo

suǒ
shēng

jiē
chāo
yuè

wèn
niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán
zhě

wéi
yǒu
shǎo
fēn
chà
bié


shū


qiē

yǒu

suǒ

zhě


fēi

jiè
zhōng


ān

xià
zhōng
shàng
pǐnshī
shè
gāo
xià
shēng
liè


shì

lái

shēng
wén
děng

wèn

yīn
yuán


yǒu
chà
bié

suǒ

zhě


zhū
shēng
wén
děng
yǒu

cán
zhàng

niè
pán
jiè
zhōng
ér
bān
niè
pánqiē
zhàng
yǒng

suǒ
yǒu


zhù
yǒu


niè
pán
jiè
zhōngān

yǒu
zhàng

zhàng

zhùniè
pán
jiè
zhōng


jìng

zhàng


chà
biéjiè
zhōng

qiē
zhòng
xiāng


zhū

zhòng
jiē
yǒngjiē
yǒng
miè


suǒ

zhě


zhū
ā
luó
hàn
zhù
yǒu


niè
pán
jiè
shí


qiē
zhòng
xiāng
fēi

yǒng
miè


shú

zhòng

fēi
yǒng
miè

yóu

shuō
yǒu
fán
nǎo
guān
dài

xiāng


zhòng
ān

yǒu
zhàng

zhùniè
pán
jiè
shí


yǒng

yǒu

shì

dāng
zhī


jiè
zhōng


yǒu
yǒu
zhàng

zhàng
chà
bié

wèn
ruò

jiè
zhōng
yǒng

yǒu
zhàng


zhū

lái


qiē
zhàng

ā
luó
hàn
děngshì


yīn
yuán


ā
luó
hàn
děng

tóng

lái
zuò
zhū

shìquè
suǒ
xiū
běn
hóng
yuàn


yòu

zhǒng
lèi
zhǒng
xìng
ěr


ā
luó
hàn
děng
jué
dìng

yǒu
huán
ér
bān
niè
pán

shì


néng
zuò
zhū

shì
wèn
niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán
zhě
suǒ
yǒu

lòu
jièzhū


dāng
yán
yǒu


dāng
yán
dāng
yán
fēi


fēi

zhūzhū
shòu
děng

dāng
zhī

ěrqiē
xíngqiē
jièqiē

shì

wèn
niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán
zhěděng

dāng
yán
huò


zài

dāng
yánzài


dāng
yán
huò


zài

wèn

suǒ


zài

dāng
yán
néng
xiàn
zài
qián

dāng
yán

néng
xiàn
zài
qiánfēn
néng
xiàn
zài
qián


fēn

néng
xiàn
zài
qián

wèi
zhū

lái
niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán

néng
xiàn
zài
qián

suǒ


néng
lìng
xiàn
zài
qián

wèn
ruò

jiè
zhōng

zhū

lùn

yóu

yīn
yuán

duò
zhòng
shù

yún


néng

xiàn
zài
qián


yóu
xiān


zhèng
hóng
yuàn


yòu
yóu
xiūxiāng

dào
shì

zhèng

miè
jìn
dìng
zhě

suī

shì
niàn


miè
dìng
dāng

huán
chū

huò
chū

zhù

rán
yóu
xiān
shí
jiā
xínghuán
cóng
dìng
chū


yǒu
xīn
xíng
ér

yóu
xíng
dāng
zhī

zhōng
dào


ěr
wèn
huí
xiàng


shēng
wén

wéi
zhùniè
pán
jiè
zhōng

néng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
wéi
zhù
yǒu


niè
pán
jièwéi
zhù
yǒu


niè
pán
jiè
zhōng

yǒu

shì

suǒ

zhě


niè
pán
jiè
zhōng

yuǎn


qiē


shìqiē
gōng
yòng
jiē

zhǐ

wèn
ruò
wéi
zhù
yǒu


niè
pán
jiè
zhōng

néng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

yún

dàn
yóu

shēng
biàn
便
néng
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
suǒ

zhě


ā
luó
hàn
děng
shàng
dāng

yǒu
suǒ


shēng


kuàng
dāng
yǒu
duō
shēng
xiāngyóu

yào
dāng
zēng
zhū
shòu
寿
xíng

fāng
néng
chéng
bàn

shì
zūn
duō
fēn


huí
xiàng


shēng
wénshuō
yán


lèi
shàn
nán

ruò
yǒu
shàn
xiū

shénnéng
zhù

jié
huò


jié


jié
zhě


zhōng

shuō
guò


jié


suī

shì
zēng

shòu
寿
xíng

néng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānér
suǒ
xiū
xíng

chéng
chí
dùn


niè
pán
chū
xīn
shǐshì
zēng
shòu
寿
xíng


liú
yǒu
gēn
shēn

bié
zuò
huà
shēn

tóng

zhě
qián
fāng
biàn
便
shì
xiàn

bān
niè
pán
jiè

ér
bān
niè
pán

yóu

yīn
yuán
jiē
zuò
shì
niàn

mǒu
míng
zūn
zhě
bān
niè
pán
jiè


bān
niè
pánsuǒ
liú
yǒu
gēn
shí
shēn
jiè
shàn

zhōu
zhōng

suí

suǒ

yuǎn

ér
zhù


qiē
zhū
tiān
shàng

néngkuàng


zhòng
shēng
néng
jiànniè
pán
duō

zhùbiàn
yóu
xíng


shì
jiè

qīn
jìn
gōng
yǎngzhōngxiū
liáng
zhū
shèng
dào
zhōng

ruò
fàng

shí
zhūshù
shù
jué


bèi
jué
suǒ
xiū
xíng
néng

fàng

wèn
ruò
ā
luó
hàn
huí
xiàngbiàn
便
néng
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě


yīn
yuánqiē
ā
luó
hàn

jiē
huí
xiàng

shàng
yóu

zhǒng
xìng
yǒu
chà
bié


suǒ

zhě


zhū
ā
luó
hàn
xiàn
jiàn
zhǒng
xìng
yǒu
duō
chà
bié

wèi
huò
jiàn
yǒu
zhū
ā
luó
hàn

fēn
jiě
tuō

huò

jiàn
yǒu
wéi
huì
jiě
tuō
bān
niè
pán
jiè

ér
bān
niè
pán

shì

dāng
zhī
yóu

zhǒng
xìng
yǒu
chà
bié


fēi

qiē
ā
luó
hàn
jiē
néng
huí
xiàng

shàng
huí
xiàng


shēng
wén

huò

xué
wèi

néng

shè
qiú
shēng
wén
yuàn

huò

xué
wèi
fāng
néng

shè

yóu

gēn
xìng
yǒu
chà
bié


suǒ
dài
zhòng
yuán
yǒu
chà
bié


huí
xiàng


shēng
wén
yóu

yuán


chéng

shàng
chéng
ér
bān
niè
pán

shìshè
wéi

lái

zhū


zhī
suǒ

shè

yīn

shè


ruò
zāo
yóu
zhòng
qiú
xià
liè
chéng
bān
niè
pán
yuán

yīng
chéng
xià
chéng
ér
bān
niè
pán

rán

chù


róng
zhū
shì
fàngshèdìng

shì
chù


huí
xiàng


shēng
wén

ruò
suí
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāněr
shí

tóng

lái

bān
niè
pán
jiè

ér
bān
niè
pán
wèn
huí
xiàng


shēng
wén

cóng
běn

lái
dāng
yán
shēng
wén
zhǒng
xìng

dāng
yán


zhǒng
xìng


dāng
yán

dìng
zhǒng
xìngān

yǒu

dìng

zhū
yǒu
qíng
lèi

bān
niè
pán

xìng

zhōng

dāng
zhī

shì

dìng
zhǒng
xìng


zhù
chù
zhuǎn
shí
wèi


shì


lǎo
bìng
děng
wèi


lái

ěrsuǒ

niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán
zhě


shí
fāng
jiè
dāng
zhī
jīu
jìng

shù
shù
xiàn
zuò

qiē
yǒu
qíng
zhū


shì


shǒu
léng


sān


zhōng
shuō
huàn
shī


ruò
shāng
zhǔ


ruò
chuán
shī


dāng
zhī

zhōng
dào


ěr

shì
míng
zuì


láizhǒng
zhǒng
chà
bié

láishēng
jiě
xíng

xiū
xíng


xià
rěn
zhuǎn
shí

suí

shēng
jiě
chà
bié
ér
zhuǎn

cóng

zhuǎn
shēng
jìn

zēng
shàng


jìngshì
nǎi
zhì

jiǔ

zhōng

zhǎn
zhuǎn
zēng
jìn

shēng
jiě
qīng
jìng


shí

zhōng


shēng
jiě
zuì
shàn
qīng
jìng
lái
zhū


zhōng

shì
zhū


yīng
zhèng
suí
zhuǎn

dāng
zhī

lái

shì


liàng

chāo
guò

qiē

liàng
jìng
jiè

wèn


jué

zǒng

yún


yóu
pǐn
lèi
chà
bié
ér
jiàn

zhū
shì
nán
fēn
bié

xíng
děng


shì
yīng
zhī

zhōng
zǒng

zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

dāng
zhī

zhōng

jiē
yǒu

liàng
jué

chà
bié


jīn
qiě
lüè
kāi
shì
shǎo
fēn

yóu

fāng

yóu

suǒ
xué
yóu

jiào
dǎo

zhū
yǒu
zhì
zhě

lèi
yīng


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

什么佛咒感应最快

人可以被什么感应

亲历菩萨感应

亲人临终会有感应吗

五色缕感应