瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第79卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第79卷(注音)shī

lùnshí
jiǔ
juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī


shì

shuō
gōng

pǐn
jué


wèn

shuō

zhǒng

liàng

wèi
yǒu
qíng
jiè

liàng
děngqiē
shì
jiè
dāng
yán
píng
děng
píng
děng

wéi
yǒu
chà
bié


dāng
yán
yǒu
chà
biéyǒu
èr
zhǒng


zhě
qīng
jìng

èr
zhě

qīng
jìng


qīng
jìng
shì
jiè
zhōngluò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ


jièjiè
shòuchún


sēng

zhōng
zhǐ
zhù

shì

shuō
míng
qīng
jìng
shì
jiè
sān
yóu
yuàn

zài

shòu
shēng


yǒu

shēng

fēi

shēng
shēng
wén

jué

ruò

shēngshēngwèn
ruò


shēng
fēi

shēng
shēng
wén

jué

shēng

zhě


yīn
yuán
jiào
zhōng
zuò

shì
shuō

ruò


děng

yuàn
shì

qiē
jiē
dāng
wǎng
shēng


wéi
huà
xiè
dài
zhǒng
lèi
wèi

shàn
gēn
suǒ
huà
zhòng
shēng
zuò

shì
shuō

suǒ

zhěyóu

shì
měng
quàn

shí
biàn
便
shè
xiè
dài


shàn

zhōng
qín
xiū
jiā
xíng

cóng

jiàn
jiàn
kān


shēng

dāng


xìng

yīng
zhī
shì
míng

zhōng

zhǒng
zhù
néng
chéng

shì

yún


zhù


zhě

huān

zhù

èr
zhě
zēng
shàng
jiè
zhù

sān
zhě
zēng
shàng
xīn
zhù


zhě
zēng
shàng
huì
zhù

yún


huān

zhù

wèi
zhū


suí
suǒ
ān
zhùqīng
jìng
zēng
shàng

nǎi
zhì
dāng
zuò
miào


zuò


sān
bǎo
suǒ

jiè

yuán


qīng
jìng

yún

zēng
shàng
jiè
zhù

wèi
zhū

shì

huān

zhù

cóng


shàng
suí
suǒ
ān
zhù


xìng
shī
luó

yuǎn


qiē
qiān
lìn
fàn
jiè
shì
yuán
mǎn
jiè
shè

huí
xiàng

shàng
zhèng
děngyún

zēng
shàng
xīn
zhù

wèi
zhū

shì
zēng
shàng
jiè
zhù

cóng


shàng
suí
suǒ
ān
zhù


jiè
tān

huò

jìng


zhū
děng
zhì

ān
zhù

bēi


zhū
zhòng
shēng
suí
néng
suí


shí
zhèng
xíng

yún

zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhū

shì
zēng
shàng
xīn
zhù

cóng


shàng
suí
suǒ
ān
zhù

jiàn
néng
huòfēn

shàn
qiǎo

zhū

shàn
qiǎo

yuán

shàn
qiǎo


gòng

ān

zhì
shàn
qiǎo

chū
guò

qiē
shēng
wén

jué
gòng
suǒ
zhèng
zhì

ér


zhōng

gòng

ān

zhì
zhě

wèicáng
zhōngyán

zhì

fēi
ān


zhì


ān


zhì
zhōng
gòng
suǒ

zhì
zhě

wèi

yuán

suǒ

zhèng
zhì

yún
zhù
néng
chéng

shì

wèi
zhūzhǐ
chū
zhù

nǎi
zhì
dāng
zuò
miào


zuò

zhōng


shèxīnèr
zhù
nǎi
zhì
dāng
zuò
miào


zuò

dāng
lái

shēn
cái
bǎo
shàn
pǐn
yùn
yùn
zēng
chángsān
zhù

wéizhū
yǒu
qíng


zhuǎn
zhū
jìng
yuàn

huán
shēng

jiè

ér

wéi


chán
fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎn

zhùqiē

ān

tōng

ér

shàn
qiǎo

wéi

zhòng
shēngshì
yuàn
shòu

shēng


yīn

shì
yuàn
biàn
便
néng


guǎng
广


liáng


yóu

zhù
qīng
jìng
wéi
yīn


dài

zhùyóu

jiào
jiè
jiào
shòu


néng
zhèng


lái
miào
zhì
wèn


dāng
yán


wéizhòng
shēng
sǔn
nǎo
wéi


wèn


dāng
yán


wéizhòng
shēng
ráo

wéi


wèn


dāng
yán


zuò

suǒ
zhī
jìng
jiè
biānzuò

qiē

zhòng
shēng
shì

wéi
zuò


wèn


dāng
yán


wéi
zhù
fēn
bié
wéi
zhù
lüè
yǒu

shàng
pǐn
zhàng

ruò

jìng
chú

zhōng

kān
néng


jiànděng
zhě

zhūnài

zhōng

rǎn

fàn

èr
zhě
huǐ
bàng

chéng
xiāng
yīng
miào


sān
zhě
wèi


shàn
gēn


zhě
yǒu
rǎn
ài
xīn

wéi

duì
zhì

shì

zhàng


yǒu

zhǒng
jìng
chú
zhàngděng
wéizhě
biàn

shí
fāng
zhū

lái
suǒ

shēn
xīn
kěnhuǐ
guò

èr
zhě
biàn
wéiqiē
shí
fāng
zhū
yǒu
qíng
lèi

quàn
qǐng

qiē

lái
shuō


sān
zhě
biàn

shí
fāng

qiē
yǒu
qíng
suǒ
zuò
gōng


jiē
shēng
suízhě
fán
suǒ
shēng


qiē
shàn
gēn
jiē

huí
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānyǒu

wēi

nán

biàn
zhī
nán

chú
duàn
zhū
suí
fán
nǎo


zhū


yīng
biàn
liǎo
zhī
dāng
zhèng
chú
duàn


děng
wéizhě

ài

èr
zhě
shēng
wén

jué
xiāng
yīng
zuò


sān
zhě
wèi
zhuó
děng
zhì


zhě
zhòng

shìzhū
xiāng
zhōng
suǒ
yǒu

qiē
xīn

dòng
liú
sǎn

dāng
zhī
jiē
shì
zhòng

shì

wèn


chūdāng
yán

xiāng


dāng
yán
chāo
guò
zhū

shēng


zhèng
xìng

shēng

yóu

míng

shēng
chāo
guò

qiē
suǒ
yǒu

wèi


wèi
zēng


shàngcháng
néng
ān
zhù

huān

zhù
wènèrdāng
yán

xiāng


dāng
yán


nài

zhōng

ěr
huò

zhǐ


qiē
shēng
wén
suǒ
xué

xìng

néng

shēnqīng
jìng
xiàn
xíng


néng
yuǎn

zhū
fàn
jiè
gòu
wènsān
cháng
yán

xiāng


dāng
yán


huò

qiáng
shèng
shē


dào

yóu

zhèng

ěr
yàn
guāng
míng

wèndāng
yán

xiāng


dāng
yán


huò

qiáng
shèng


shè

dào


jiàn

néng
shāo
fán
nǎo
zhì
yàn

yóu

néngsuǒ
zhèng

qiē
suǒ
yǒu


fēn

ān

shàn
qiǎo
wèn
dāng
yán

xiāng


dāng
yán
chāo
guò

qiē
shì
jiān
zhì


chāo
guò

qiē
shēng
wén

jué
zhì


néng
shēngnán
shēng
dào
wènliù
dāng
yán

xiāng


dāng
yán


shèn
shēn
yuán

dào

qiē
xíng
zhù
yàn
bèi
xiǎngxiāng
jiè
duō
zhù

xiàng
zuò


weí
wèn
dāng
yán

xiāng


dāng
yán

yǒu
jiā
xíng

jiān
quē


xiāng
jiè
zuò

néng

yuǎnjiā
xíng
dào

dào
jīu
jìng
wèndāng
yán

xiāng


dāng
yán


jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
jiè
zuòrén
yùnyǒu
dòng
yáoqiē
xiāng


zài

zhù
qīng
jìng


wènjiǔdāng
yán

xiāng

dāng
yán

míng
shēn

shēn
wén
shēn


zài


yòu


zuì

liàng
guǎng
广

huì


yòu

guǎng
广


ài
jiě


néng
yuè

qiē
zhòng
shēng
xīn


míng


shī
wènshídāng
yán

xiāng


dāng
yánqiē

lái
tóngyún


shēn

qiē

shén
tōngmíng

lái
wèn


láidāng
yán

xiāng


dāng
yán


suǒ


shēn
gēng
shàn
qīng
jìng

chéng
mǎn
qiē
zhǒng
fán
nǎo
zhàng

suǒ
zhī
zhàng


yǒng
yuǎn

qīng
jìng
zhì
jiàn
wèn


zhū

yún

zào
xiū


ruò
zhū


zhù
shēng
jiě
xíng
shí

xiū
shí

xíng
wèn


zhū

yún

érruò
zhū


zhèngzhèng
xìng

shēng

yòu

zhèng

qīng
jìngěr
shí
dùn


qiē
zhū

wèn

děng
míng
wéi
zhū

děng
liúqiē

zhōng
zhèng


hòu
suǒ
yǒu
wēi

zhū
jiā
xíng
dào
wèn


zhū

yún

chéng
mǎn


ruò
zhū
zhū

zhōng
jīng


liàng
bǎi
qiān

jié

suí
suǒ
chèn
zàn
zhū

wēi
wēi

rén
yùn
néng
zhèng
wèn

shuō

zhǒng

zhèng
xìng

shēng


zhōng
shēng
wén

zhèng
xìng

shēng

ruò
zhūzhèng
xìng

shēng

děng


jiè

shí
tōngèr
chà
bié
yún

yīng
zhī


lüè
shuō

jiè
yǒu
èr
zhǒng
xiāng


zhě
chà
bié
xiāng

èr
zhě

xiāng

chà
bié
xiāng
zhě

wèi
cháng
zhù
xiāngjìng
xiāng

cháng
zhù
xiāng
zhě

wèi
běn
lái

shēng

xìngjìn

xìng


jìng
xiāng
zhě

wèi
fán
nǎo
xìng

yán

xiāng
zhě

wèi

xiāng
míng
fēn
bié
zhēn

zhèng
zhì
suǒ
shè

qiē

zhōng

yóu
biàn

suǒ
zhí

xìngxìng

chéng
shíxìng


zhōng
shēng
wén
yóu
chà
bié
xiāng
tōng


jiè


zhèng
xìng

shēng


yóu

xiāng

tōng
yóu

méi
xiǎng

ān
yǐn
xiǎngjiè
zhōng


jìng
xiǎngqiē
xíng

xiàng


yàn
bèi
zhī
xiǎng

yòu


néng


xiāng
děng
suǒ
shè
zhū

xìng


chéng
shí
xìng

shí
liǎo
zhī

wéi
jiè
dìng
zhōng

yóu
yuán

jiè
chà
bié
zuòxiāng
xīn
zhuǎn

fēi
yóu
yuán


xiāng
zuò


huò

yīn

wéi

xuān
shuō

jiè

xiāng

wén


fēn
huí
xiàng


shēng
wénjiān
xīn
rán
hòujīng
qín
xiūfēn

xiàng


shēng
wénjiān
xīn
shǎo
néngérjīng
qín
xiū


ruò
zhūyóu
èr
xiāng
tōng


jiè

zhèng
xìng

shēng


shēng

duō
fēn
ān
zhù
yuán


jiè

xiāng
zuò


yóu


jiè
yuán
chà
bié
xiāng
duō
zuò

shí


niè
pán


duō
zhù


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


fēi
zhèng
fāng
biàn
便

dāng
zhī
suī
děng
tōng


jiè

yóu

yīn
yuán
ér
yǒu
chà
bié
wèn

shuō
sān
shì
sān
lún
qīng
jìng

yún

sān
shì
sān
lún
qīng
jìng


yóu
biàn

suǒ
zhí

xìngguò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū

píng
děng
píng
děngshí
huì
zhèng
guān
chá
shí


guò

wèi
lái
xiàn
zài

zhōng


yǒu

liàn

wàng
rǎn
zhuó

shì
míng
sān
shì
sān
lún
qīng
jìng
wèn

xiān
suǒ
shuō
bǎi

shí

gòng
jīng

shuō
shí


gòng
shì


yún

ānzhǒng
suǒ
shè


wèi
ā
luó
hàn

chú
zhū
lòu
yǒng
jìn

fāng


luò
yóu
xíng

shí

huò


shí

zhū
è
xiàng
è

è
niú

è
gǒu
děng
gòng

ér
xíng

huò

chóu
lín

jiàn

wéi

huò

shuāng

yáo
yuè
kēng
qiàn

huò


shì
fēi

shè
zhái

wéi
zhū


fēi

zhāo
yǐn

huò
ā
liàn
ruò

shè
zhèng
dào
xíng
xié
è
jìng

huò

dào
zéi
shī

měng
shòu
chái
láng
bào
děng
gòng

ér
yóu


shì
děng
lèi
zhū
ā
luó
hàn
suǒ
yǒu

shī


láiqiē
yǒng


yòu
ā
luó
hàn
huò


shí
yóu
ā
liàn
ruò

shù
lín
zhōng


shī
dào

huò

kōng
zhái

yáng
shēng

jiào

zào
yuǎn
wén

huò

yīnguò
shī


rǎn

xīn

qiān
chún

chǐ
齿
yōu
ěr
ér
xiào


shì
děng
lèi

zhū
ā
luó
hàn
suǒ
yǒu
bào
yīn


lái


yǒng

suǒ
yǒu

yòu
ā
luó
hàn
huò


shí
yóu
wàng
niànsuǒ
zuò
shì
ér
yǒu
sàng
shī


lái


yǒng

suǒ
yǒu

yòu
ā
luó
hàn

yǒu


shēng

jiè
zhōng


xiàng


yàn
bèi
zhī
xiǎng

niè
pán
jiè
zhōng


xiàngjìng
zhī
xiǎng


lái


yǒu

niè
pán

chà
bié
xiǎng

ān
zhù


píng
děng
shè


yòu
ā
luó
hàn
ruò

děng
zhì

míng
wéi
dìng

ruò
chū
děng
zhì


míng
dìng


lái
biàn


qiē
wèi
zhōng


dìng
xīn

yòu
ā
luó
hàn

shànér
biàn
便

shè

zhòng
shēng
shì


shì
děng
lèi


láishànér
biàn
便

shè
yǒng

suǒ
yǒu

yòu
ā
luó
hàn

suǒ
zhī
zhàng
jìng

yóu
wèi

tuì
退
tuì
退
shī


jīng
jìn
niàn
dìng
huì

jiě
tuō
jiě
tuō
zhī
jiàn


shì

zhǒng
tuì
退
shī
zhīlái
yǒng


yòu
ā
luó
hàn
huò


shí
shàn
shēn

zhuǎn

huò


shízhuǎnshēn


dāng
zhī

ěr


lái
sān

zhì
qián
xíng


zhì
suí
zhuǎnzhì
suǒ


míng
zhì
qián
xíng

zhì

xíng

míng
zhì
suí
zhuǎn

yòu
ā
luó
hàn
biàn

sān
shì
suǒ
zhī
shì
zhōng


néng

ěr
zuò

biàn
便
jiě

shì

zhì
jiàn
shuō
míng
yǒu
zhuó


néng

qiē


zhèng
jiě

shì

zhì
jiàn
shuō
míng
yǒu
ài


lái
biàn

sān
shì
jìng
jiè


ěr
zuò

biàn
便
néng
zhèng
jiě

qiē
suǒ
zhī
jìng
shì
chà
bié

shì

shuō

shí

zhǒng
míng

gòng
zhōng
chū

shì

wàng
shī
chú


suǒ
shèshì

bēi
suǒ
shè

suǒ

dāng
zhī
shì

qiē
zhǒng
miào
zhì
suǒ
shè

yòu

shì
zūn


jīng
zhōng
suǒ
shuō
suí
hǎo

wéi
lìng
suǒ
huà
shēng
jìng
xìn

xiǎn
shìrán


xiāng

ān

zhū
xiāng

jiàn

pǐn

guǎng
广
xiǎn
shì

cóng

suí
hǎo
dāng
zhī

fēn
chū

zhū
suí
hǎo

xié
xíng
yīng
dāng
liǎo
zhīzhèng
xíng
yīng
dāng
liǎo
zhīzhèng
xíng
shēng

yīng
dāng
liǎo
zhī
zhèng
xíng
zhōng
ān


xíng
píng
děng
xíng
shàn
xíng

zhù
xíng
xiāng
yīng
dāng
liǎo
zhīnéng
shēng
jìng
xìn


yīng
dāng
liǎo
zhī
zhèng
xíng
zhōng
ān

suǒ
xué
yīng
dāng
liǎo
zhī


zhū
shēng
wén
suǒ
xué


suǒ
xué

shū
shēng
chà
bié
yīng
dāng
liǎo
zhī


zhū


yīng
suǒ
xué
zhōng

shàn
xué


suǒ
yǒu
shì
jiān
chū
shì
jiān
zhìshì

yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
jiào
shòu
zhōng
shēng
wén
suǒ
xué

yīng
dāng
liǎo
zhī

fēi
shàn
xué
shā
mén

yīng
dāng
liǎo
zhī

shàn
xué
shā
mén

yīng
dāng
liǎo
zhī

zhù
shìzhě

yīng
dāng
liǎo
zhī

zhù
shēngzhě

yīng
dāng
liǎo
zhī


zhū

lái
diào

fāng
biàn
便

yīng
dāng
liǎo
zhī


yīng
dāng
liǎo
zhī
cáng
suǒ
jiào
shòu
zhōng
shēng
jiě
shēng


yīng
dāng
liǎo
zhī


shì
lüècáng
zhōng
suǒ
yǒu
jiào
shòu

yún

xié
xíng

dāng
zhī
lüè
shuō
hòu
hòu
yǐn

yǒu

zhǒng
xiāng


zhě
néng
tuì
退
zhì

liáng
xié
xíng

èr
zhě
tuì
退
zhì

liáng

néng
lìng
wàng
niàn
xié
xíng

sān
zhě
yóu
wàng
niàn

néng
huài
bái

xié
xíng


zhě
bái

huài

néng
lìng
fēiè

xiàn
xíng
xié
xíng


zhě
è

xiàn
xíng

néng
lìng
nán

diào

xié
xíng

liù
zhě
nán
diào


néng
lìng
xíng

fēi
dào
xié
xíng


zhě
xíng
fēi
dào

néng
lìng
qīn
jìn

xián
liáng
xié
xíng


zhě
qīn
jìn

xián
liáng

néng
lìng


xié
xíng

huì
wéi


huì
néng
yǐn

suǒ


qiē

luó

duō

shì


huì

xié
xíng
shí

dāng
zhīnéng
yǐnzhū

jiē

xié
xíng

yǒu

zhǒng

néng
lìng


zhì

liáng
tuì
退


děng
wéizhě


tīng
wén

èr
zhě

lìng

wén

sān
zhě
wéi
tīng
wén
zhàng


zhě
diān
dǎo
zhí
zhuó
ér
yǒu
tīng
wénnéng
lìng
zhì

liáng
tuì
退


zhǒng
xiàn

zhōng
huò

hòushēng

zhǒng
zhì
xiāng
wéiděng
wéizhě

suǒ
liǎo
zhī

èr
zhě
zhòng
yuán
què


sān
zhě
néng
shēng
gǎn
chī
fēizhě
diān
dǎo


tīng
wén
wéi

zhǐxiàn

zhōng

suǒ
liǎo
zhī


lìng

wén
wéi

zhǐhòu

zhōng
zhòng
yuán
què


wéi
tīng
wén
zhàng
wéi

zhǐ


néng
shēng
hòu

gǎn
chī
fēi


diān
dǎo
zhí
zhuó
ér
yǒu
tīng
wén
wéi

zhǐhòu

zhōng
gēng
zēng
diān
dǎotīng
wén
zhě

zēng
bèizēng
bèiluózēng
bèi


lìng

wén
zhě

kǒng

zhì
shēng


yǒu
jiāo
ào
qīng
huǐ


wéi
tīng
wén
zhàng
zhě

fěi
huǐ


luó


è
zuò
jiǎo
luàn
xiāng
qiān
yǐnlìng

qǐng

kāifāng
biàn
便
huǐ

néng
tīng
zhě


diān
dǎo
zhí
zhuó
ér
tīng
wén
zhěè
tōng

lǐng
jiě
xuān
shuō

zhí
zhuó
shàn
tōng

lǐng
jiě
xuān
shuō
shàn
tōng

lǐng
jiě
xuān
shuō

zhí
zhuó
è
tōng

lǐng
jiě
xuān
shuōzhōng
ruò


tīng
wén

ruò

lìng

wén

ruò
wéi
tīng
wén
zhàng


shì
sān


duō
fēn
néng
lìng
tuì
退
shī
wén
suǒ
chéng
zhì

liáng

diān
dǎo
zhí
zhuó
ér
yǒu
tīng
wén

duō
fēn
néng
lìng
tuì
退
shī

xiū
suǒ
chéng
zhì

liáng


yǒu

zhǒng


néng
lìng


wàng
shī
zhèng
niàn


děng
wéi


wèi


zhǒngluó


chù

luàn
zuìluó

èr

jiào
dǎoluó

sān


zuò

luóyǒu
luó

wèi

tóng
fàn
xíng
suǒ

luàn

guò


xué
xiàn
qián

luàn
xué
chù
chéng

shēng
jiě
zhě


zhèng
xíng
zhě

xiǎn

chà
bié

biāo

fēn
bié
zhū
guò
shī

luàn
shēng
jiě
zhèng
xíng


néng
shuō
luó


luàn
xiǎn

suǒ
yǒu

chù


yǒu

zhǒng


néng
lìng


huài
xiān
bái


wèi


jìng
zēng
shàngzhū
bái

fēi
chù
jiā
xíng

suī

bái

chù
suǒ
jiā
xíng

rán
yǒu
sān
zhǒng
xié
xíng
guò
shī


zhě
rǎn
zhuó
guò
shī

èr
zhě
è
jiàn
guò
shī

sān
zhě
shòu
chí
guò
shī

yóu
èr
yīn
yuán
yīng
zhī
rǎn
zhuó
guò
shī


zhě
xié
shòu
yòng


èr
zhě
duō

chù


yóu
èr
yīn
yuán
yīng
zhī
è
jiàn
guò
shī


zhě
fěi

zhèng
luó


èr
zhě


zhèng

xiǎn
shì
zhí
zhuó
wéi
zhèngyóu
èr
yīn
yuán
yīng
zhī
shòu
chí
guò
shī


zhě
shòu
chí
xiá
xiǎo
wéi

liǎo

jīng


èr
zhě

suǒ
wèi
wén
wèi
zēng
lǐng
shòu
zhū
liǎo

jīng

xuán
fěi


yǒu

zhǒng
fēiè

xiàn
xíng


zhě


shī
suǒ
shēng

xìn
shùn
jìng
xué
xiāng
wéi

è

xiàn
xíng

èr
zhě

tóng
fàn
xíng
shè
shòu

zuì
néng
jiào
jiè
zhě

shíguò
xiāng
wéi
è

xiàn
xíng

sān
zhě


zhì

zhū
shàn

zhōng

jīng
jìn
xiāng
wéi
è

xiàn
xíng


zhě

guǎng
广

shèn
shēn
shēng
jiě
zhōng

néng
lìng

zhàng
qīng
jìng
xiāng
wéi
è

xiàn
xíng

yóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhīshī
suǒ
shēng

xìn
shùn

wèi

yǒu

zūn
shēng

zhì

yóu
sān
zhǒng
xiāng
yīng
zhī


shíguò


zhě


shè
shòu
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xié
wàng
xiǎn
shì

wéi
zūn
shēng

yīnjiāo

xīn


èr
zhě

néng

zuì
zhū
yǒu
qíng
suǒ


suǒ
fàn


sān
zhě

néng
jiào
jiè
zhū
yǒu
qíng
suǒ

yīn


bìn
zēng
shàng
huì
zhuó
xīn
zuò
sǔn
nǎo


yóu
èr
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
tuì
退
shī

zhū
shànjīng
jìn

wèi


zhì

zhū
yǒu
qíng
suǒ

ài
zhuó

yǎng
gōng
jìngxīn

yǒu

zhǒng

néng
lìng


nán

diào


wèi

zhèng
xiū
yǒu

zhǒng
zhàngtīng
wén
zhí
wéi
jīu
jìng

èr

jiào
shòu
zuǒ
miù
lǐng
jiě

sān

shī
luó

zhèng
ān
zhù

duō
zhū
è
zuò
jiàn
ān
zhù
jiàn


wèi
dàn
tīng
wén
xīn


jìngtīng
wén
zhí
wéi
jīu
jìng

yóu

jiào
jiè
diān
dǎo
fēn
biéjiào
shòu
zuǒ
miù
lǐng
jiě

yóu

shī
luó
duō
zuò
quē
fàn
ér
shòu
xìn
shī

yǒu
è
zuò


shēng
yǒu
qíng
gòng
xīng
zhèng
jìng
jiàn
duō
zhù
jiàn


shēng
yǒu
qíng
zhě

wèi
gēn
diào

shēng

duàn
miè
shēng
yǒu

zhǒng

zhū
yǒu
qíng
xíng

fēi
dào


zhě

wèi
ān

jìng
xìn
yǒu
qíng

ér

wéi
shuō

èr
zhě

xià
chéng

qiú

chéng
zhū
yǒu
qíng
suǒ


suí
suǒ

ér
yǒu
suǒ
shuō

sān
zhě


chéng

qiú
xià
chéng
zhū
yǒu
qíng
suǒ


shùn


ér
yǒu
suǒ
shuō


zhě

zhù
jìn
jiè

zhù
jìn
jiè
tān
ài
péng
dǎng


píng
děng
shuō

yóu
sān
zhǒng
xiāng
dāng
zhī
shì
míng
ān
zhù
jìn
jiè


zhě
shì


qiān


èr
zhě
shī
luó

quē


sān
zhě
gōng
jìng
suǒ
xué


yóu
èr
zhǒng
xiāng
dāng
zhī
shì
míng

zhù
jìn
jiè


zhě
shī
luó
quē


èr
zhě

gōng
jìng
suǒ
xué

yóu
qīn
jìn

xián
liáng


tuì
退
shī

shì


zhě
tuì
退
shī

chéng

èr
zhě
tuì
退
shī


yǒu
qíng

jiā
xíng

sān
zhě
tuì
退
shī
shèng
jiào


zhě
tuì
退
shī

jiān
xiū
zhū
shànyǒu

zhǒng
zhě
rén
chí
zhèng


èr
zhě
zhù
ā
liàn
ruò

sān
zhě
qín
xiū
zhě
guǎn


zhòng

wèi
zhūlìng
xìn

suī
zhù
chí
zhèngfēi
ruò
zhū


wéi
qiú
shēng


suī
zhù
ā
liàn
ruò


fēi
ruò
zhū


xīn
zhuān

zhuó
yǒu
rǎn
zhī
guǒ

suī
qín
xiū
fēi
ruò
zhū


xīn
zhuān

zhuó
gōng
shì
míng
chèn

suī
guǎn


zhòng

fēi


yún

zhèng
xíng

wèi

shàng
xiāng
wéi

bié
guò
shī

xuān
shuō
duì
zhì

dāng
zhī
hòu
hòu
zhī
suǒ
yǐn


zhǒng
xíng
xiāng

shì
míng
zhèng
xíng
wèi
shuō
yóu


wén
lìng
zhì
tuì
退
shīyīn
yuán

yóu

zhèng
luó

gōng
jìng
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

shè

huǐ
fàn


shēng
jiě

shì

tuì
退
shī

yòu
shuō
yóu

lìng
wén
lìng
zhì
tuì
退
shīyīn
yuán

yóu

lìng

xìn

suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

shè

huǐ
fàn
huí
xiàng
xié


shì

tuì
退
shī

yòu
shuō
yóu
wéi
wén
zhàng
lìng
zhì
tuì
退
shīyīn
yuán

yóuwén

chí
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

shè

huǐ
fàn
xiè
dài
lǎn
duò

shì

tuì
退
shī

yòu
shuō
yóu
xié
zhí
zhuó
ér
yǒu
tīng
wén
lìng
zhì
tuì
退
shīyīn
yuán

yóu

xiū
xíng

jiàn
gōng

dàn
wén
yán
shuō
wéi
jīu
jìng
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

shè

huǐ
fàn
zhì

chéng
shí

shì

tuì
退
shī

shuō
yóu


zuì
zhě
suǒ

luàn

guò
lìng
niàn
wàng
shīyīn
yuán

yóu

zhòng
shì
zhōng

wèi
shuāi
sǔn


qīng
shì
zhōng

wèiér
shè
wàng

suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

zhàng

yǒu
suǒ
wàng
shī

shè

huǐ
fàn
yóu
fàn
zhàng

ér
yǒu
wàng
shī

yòu
shuō
yóu

luàn
xué
chù
lìng
niàn
wàng
shīyīn
yuán

yóu
fēi

xìng
suí
zhuǎn

wàng
jiàn

suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

zhàng

yǒu
suǒ
wàng
shī

shè

huǐ
fàn
yóu
fàn
zhàng

ér
yǒu
wàng
shī

yòu
shuō
yóu


chéng

luàn
shēng
jiě
zhèng
xíng
lìng
niàn
wàng
shīyīn
yuán

yóu
shēng
gōng
jìng
yǐn

shí

suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

zhàng

yǒu
suǒ
wàng
shī

shè

huǐ
fàn
yóu
fàn
zhàng

ér
yǒu
wàng
shī

yòu
shuō
yóu

luàn
xiǎn
yǐn

chù
lìng
niàn
wàng
shīyīn
yuán

yóu

lìng


chéng

shēng


suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

zhàng

ér
yǒu
wàng
shī

shè

huǐ
fàn
yóu
fàn
zhàng

ér
yǒu
wàng
shī

shuō
yóu
fēi
chù
jiā
xíng
huài
xiān
bái
yīn
yuán

yóuxiá
xiǎo

zhuǎn

xià
chéng
tīng
wén
xīn

qiān
xià
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

néng

suǒ
wèi
huò

zhū
xiān
báisuǒ
tīng
shòu
shēng
shē
huǎn

tuì
退

yòu
shuō
yóu
rǎn
ài
guò
shī
huài
xiān
bái
yīn
yuán

yóu

zhèng
zài
jiā
suǒ


yǎng

shēngjiǎo
kuáng
děng

yǒu

wàng
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

tīng
wén
suǒ
wèi
wén


duō
zhū
shì

qīng
zào
sǎn
luàn


sānnéng
zhèng


yòu
shuō
yóu
è
jiàn
guò
shī
huài
xiān
bái
yīn
yuán

yóu
huái
怀
è


zhān
shì
zhū
shēng
wén

chéng
suǒ
xué

xīn
diān
dǎo
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu

zhèng
xíng
huò

shuāi
sǔn

yóu
kuáng
huò

huò

shuāi
sǔn

yòu
shuō
yóu
shòu
chí
guò
shī
huài
xiān
bái
yīn
yuán

yóu


lái
zhì


zhōng

děng
jué
màn
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu
bàng
zhèng

huò

shuāi
sǔn

yóu


lái
zhì


zhōng
xié
chèn
liàng


huò

shuāi
sǔn

shuō
yóu

suǒ
xué

shèn
gōng
jìng

è

xiàn
xíngyīn
yuán

yóu

suǒ
fàn
chén
huǐ


chú
è
zuò
suǒ
xiǎn


yóu

xiàn
xíng

yóu

suǒ
yuán
yǒu
sǎn
luàn

xíng

míng
liǎo

yòu
shuō
yóu


shí
xiǎn

guò

è

xiàn
xíngyīn
yuán

yóu

shēn
cái
yǒu
suǒ

liàn


fēi


suǒ
xiǎn


yóu

xiàn
xíng

yóu

shèng
jiào
yǒu
sǎn
luàn


xíng

míng
liǎo

yòu
shuō
yóu

jìn
jìn
xiè
dài
yīn
yuán

è

xiàn
xíngyīn
yuán

yóu

kān
rěn
suǒ
xiǎn


yóu

xiàn
xíng

yóu

zhòng


néng
kān
rěn


zhū
shàn

yǒu
sǎn
luàn


xíng

míng
liǎo

yòu
shuō
yóu
zhàng
jìng
yīn
yuán

è

xiàn
xíngyīn
yuán

yóu


chéng

zēng
shàng


shēng
jiě
suǒ
xiǎn


yóu

xiàn
xíng


guǎng
广

chéng
yǒu
sǎn
luàn


xíng

míng
liǎo

shuō
yóu
wéi
tīng
wén
jīu
jìng
xiū
zhàng
nán

diào
yīn
yuán

yóu
wéi
guān
jiàn
miǎn
tuō
nán
lùn
shēng

tīng
wén
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

jiǎo
kuáng
xiǎn
shì
chí

shàn
yǒu

yòu
shuō
yóu

jiào
shòu
zuǒ
jiě
xiū
zhàng
nán

diào
yīn
yuán

yóu

kān
shòu
jiào
jiān
chí
suǒ
fàn


jìng
jiào
shòu
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

jiǎo
kuáng
xiǎn
shì
zhù
ā
liàn
ruò
shàn
yǒu

yòu
shuō
yóu

shī
luó

jiān
ān
zhù
è
zuò
xiū
zhàng
nán

diào
yīn
yuán

yóu

suǒ
xué

shèn
gōng
jìng


shòu
xìn
shī
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

jiǎo
kuáng
xiǎn
shì
qín
xiū


shàn
yǒu

yòu
shuō
yóu


jiàn
ān
zhù
jiàn

xiū
zhàng
nán

diào
yīn
yuán

yóu

qīng
jìng

luó

duō
zhū


suǒ


shēng
gōng
jìng


zhān
yǎngqīn
jìntīng
wén


suí

xíng
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

jiǎo
kuáng
xiǎn
shì

zhòng
shàn
yǒu


shuō
yóu

xuān
shuō


suí
xuān
shuō


shùn

shuō


píng
děng
shuō
xíng

fēi
dàoyīn
yuán

yóu
qián
hòu
xuān
shuō
yàn
juàn

píng
děng
xīn


suǒ
xuān
shuō

zhī
fāng
biàn
便

xià
chéng
shēng
jiě
yǒu
rǎn
ài
xīn

jiào
jiè

zhòng
jiā
xíng
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

yóu
shàn
gēn

yuán
mǎn


yóu

shè
shòu
guǎng
广

shàn
gēn


yóu

shè
guǎng
广

shàn
gēn


shēng
fēikuáng
huò
suǒ
huà
zhū
yǒu
qíng
lèi


shuō
yóu

zhǒng
qīn
jìn

xián
liáng

tuì
退
shī

shìyīn
yuán

yóu
qiān
lìn
shǎo
wén

shàn

shèng
jiào
yán

tīng
wén
suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn


xiū
shàn
gēnwèi
shēngshì

néng
zuò


xiá
xiǎo
shàn
gēnzhū

zhōng
yǒu

huò


ér
yǒu
tuì
退
shī

shuō
yóu


zhǒngqiú
xìnqiú
shēngqiú
rǎn
guǒ


qiú
gōng
yǎng
chéng
shì
míng
chèn
shì
zhū

yīn
yuán

yóu


ài


wēi

zuì

jiàn

wèi

fēi
shēng
jiěshēng

niè
pán

xiàng
guān
jiàn
guò
shī
gōngxiàn

zhōng

xiāng

zhù


dāng
lái
shì
xīn


guì
shè
shòu
cái

suǒ
xiǎn


yóu

huǐ
fàn

jiǎo
xiàn

shēn
néng
zhèng
chí

nǎi
zhì

zhòng


yún

zhèng
xíng
shēng

zhǒng

hòu
hòu
yīng
zhī


shì
zhèng
xíngnéngzhì

liáng
wéi

zhàng
qīng
jìng
wéiqiē
mén

chéng
bái

wéiqiē
zhǒng


yǒu
qíng
jiā
xíng


yòu
néng
shēng
cháng

liàngyǒu


néng
lìngzhì

liáng


zhě


zhèng
xíng
gōng
yǎng
chéng
shì
zhū


lái

èr
zhě
wén
qīng
jìng

sān
zhě

qīng
jìng


zhě
xiū
qīng
jìng

yǒu


néng
lìng
zhàng
jìng


zhě

chéng

rán

dòng

èr
zhě

zhū
yǒu
qíng
yuǎn


xíng
yīn
yuán

sān
zhě
yuǎn

xié
xíng
yīn
yuán


zhě
yuǎn


yuán
mǎn
zhèng
xíng
yīn
yuán

yǒu


néng
lìng

qiē
mén

chéng
báizhě
xiū
xiū
suǒ
chéng

èr
zhě
chéng
shú
yǒu
qíng


suǒ
chéng

sān
zhě
kān
rěn
nán
shì


suǒ
chéng


zhě
wén


yàn


suǒ
chéng

yǒu


néng
lìng
zuò

qiē
zhǒng

yǒu
qíng
shì

wèi


chù


yǒu
qíng


zhě


huò
yóu

chù

èr
zhě


huì
è

diān
zhuì
chù

sān
zhě

xià
chéng
xìn
jiě
chù


zhě

zēng
bèi
shèng
jiào
tián
huì
xīn
chù


yún
zhèng
xíng
zhōng
xiàn
zài
zhuǎn
shí

yóu


shì
gōng

shēng


wèi


xíng
zhōng
píng
děng
xíng

shàn
xíng


zhù
xíng
xiāng
yún


xíngxíng
xiāng

wèi
zhū


fán
suǒ
xiū
xíng

yuè
zhèng


shì

míng
wéixíng

dāng
zhī

xíng
yǒu

xíng
xiāng


zhě


ráo


xíng
è
xíng
zhū
yǒu
qíng
suǒ


lìng

shàn
shè
shòu
āi
mǐn


èr
zhě

zhù
zhǒng
xìng
wài
yuán
què

zhū
yǒu
qíng
suǒ

quàn
lìng
xīn


sān
zhě


luó

duō
shū
shēng
zhōng


liǎo
zhīzhě

zūn
zhòng
chùgōng
jìng

bài
jiā
xíngzhě

zhū
wài
dào
yuàn

yǒu
qíng

ān
zhù
shèng
jiào

qīng
dòng

yún
píng
děng
xíngxíng
xiāng

wèi
zhū


biàn


qiē

zhòng
shēng
shì

píng
děng
xiū
xíng

shì

shuō
míng

píng
děng
xíng

dāng
zhī

xíng
yǒu

xíng
xiāng


zhě

zhū
yǒu
qíng
píng
děng
qīn
ài


èr
zhě

zhū
yǒu
qíng


rǎn


chà
bié
shēn


chà
bié
shì


chà
bié
qiú

qīn
ài
zhī
xīn
píng
děng
wèisān
zhě
shè
zhū
kuì
nào
shū
yán

yuèshòu
dān
píng
děng
néng
yùnzhě

wèi
shòu
dān
píng
děng
néng
zhě


qiē

píng
děng
kān
rěn


liù
zhě


liàng
diào

fāng
biàn
便
píng
děng
néng
qiúzhě
zhǎn
zhuǎn
gēng

píng
děng
zhèng

kān
rěn
zhě

qiē
shàn
gēn
píng
děng
huí
xiàng

yún

shàn
xíngxíng
xiāng

wèi
zhū
chéng
shú
zhū

wài
chéng
shú
zhū
yǒu
qíng


xiū
xíng
shàn
xíng

shì

shuō
míng


shàn
xíng

dāng
zhī

xíng
yǒu

xíng
xiāng


zhě

suǒ

zhǐ
ér
huì
shī


èr
zhě

suǒ

zhǐ
ér
chí
jiè


sān
zhě
yóu
āi
mǐn
xīn
ér
xiū
rěnzhě
fēi

shǎo
fēn
xiū
jīng
jìnzhě
wéi
zuò


zhū
yǒu
qíng
chù
xiū
jìngliù
zhě
jiàn

xiāng
yīng
xiū
miào
huìzhě
chéng
shú
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yún


zhùxíng
xiāng

wèi
zhū


fēi
dàn
zhuī
qiú

wéi
jīu
jìng

fēi
dàn

sòng

wéi
jīu
jìng

fēi
dàn
xuān
shuō

wéi
jīu
jìng

fēi
dàn
xún


wéi
jīu
jìng

ér


xīn
shēng
shē


zhèng
xiū

zhōng


qín
fāng
biàn
便

píng
děng
xiū


shì

shuō
míngzhù

dāng
zhī

zhù
yǒu
shí
èr
xíng
xiāng


zhě

zhù
jìn
jiè

zhù
jìn
jiè
néng
jiào
shòu
zhōng


fēn
bié


èr
zhě


wéi


gōng
jìng
lǐng
shòu
suǒ
jiào
shòu


sān
zhě


wéi


shēn
yuǎn
zhě


wéi


xīn
yuǎn
zhě


wéi


yuè
shēng
wén
chéng
xiāng
yīng
zuò


chéng
xiāng
yīng
zuò


weí


liù
zhě


wéishè
yuǎn

è


zhū
yǒu
qíng
gòng
zhǐ
zhù
suǒ

gòng
zhǐ
zhùzhě


wéi


lǐng
shòu
qīng
jìng
shì
jiān
zhìliáng
wēi

xiū
guǒzhě

shì
jiān
zhì

zhīxún
qiú
xiū
zhì
chū
shì
zhì


yòu
qīng
jìng
zhì
zhě

duàn

zhǒng
guò
shī

guǎn


zhòngzhě

néng
kān
rěn
chù
nǎo
guò
shī

èr
zhě

jué
dìng
shuō
jiào
shòu
guò
shī

sān
zhěyán
suǒ
zuò
guò
shī


zhě
yǒu
rǎn
ài
xīn
guò
shī


shì

zhǒng

qián

zhǒng

yǒu
shí
èr
xíng
xiāng


yúnnéng
shēng
jìng
xìn

suǒ
yǒuwèi
zhū


cóng
chū

xīn

chū
zhōng
hòu
shí
zuò
zhū
zhòng
shēng
yǐn

shàn
gēn
suǒ

zhǐ

qiē
ruò
yuàn
ruò
ēn

xīn

suǒ
zhuó
yóu
ér
zhū


fēizhōng
yōng
ér
zhuǎn

zhòng
shēng

zhī

shī
gōng


fāng

cún
huó

rán
zhū


shēng
cháng
shàn
gēn

jìng
xìn
huān


néng

rùn


yóu


shuǐ

ér
zhū


fēi


shuǐ

zhū
jià

chéng
shú
xiāng
wéi

rán
zhū


wéi

chéng
shú
zhū
shàn
gēn
yàn

shēn
shēng
yàn
huàn

néng
shāo
liàn


yóu


huǒ

ér
zhū


fēi


huǒ

zhūhuì
xiāng
wéi

rán
zhū


néng
lìng
shàn
gēn

chéng
shú
zhě

yǐnjiě
tuō
chù


yóu
néng


zhèng
jiào
shòu

fēng

ér
zhū


fēi


fēng
néng
yǐn


zhōng
guī
miè
jìn

rán
zhū


lìng

bái

zhuǎn
zēng
shèng


yóu

lǎng
yuè

ér
zhū


fēi

lǎng
yuè
dàn

bái
fēn
guāng
míng
zhào
yào

fēi

hēi
fēn

rán
zhūxiāng
píng
děng


hēi
bái
fēn

qiē

zhōng

zhì

zhào


yóu


lún

ér
zhū


fēi


lún

luó

zhuō

biàn
便
xuán
zhuǎn

rán
zhūqiē


zhōng
zhōng


wèi
fán
nǎo
suǒ
zhí
ér
xuán
zhuǎn
shī


ér
zhū


fēi

shī

qiè


dān

rán
zhū


néng
dān

qiē


dānshàn
diào
lóng

ér
zhū


fēi

lóng
xiàng
ruò
zāo

shuāi

ruǎn
fēi
ruǎn


ruò

ruòwéi
ài
huì
zhī
suǒ

rǎn

rán
zhūzhū
shìwéi
ài
huì
suǒ

rǎnhóng
lián
huā

ér
zhū


fēi

hóng
lián
duàn

jīngshēng
cháng

rán
zhū


suī

fán
nǎo

yóu
shàn
gēn

zhī
suǒ
rén
chí


shēng

zhōng

shēng
cháng


yóu


shù
gēn
wèi
sǔn
huài

ér
zhū


fēi


shù

gēn
hòu
shí
dìng
dāng
sǔn
huài

rán
zhū


suǒ
yǒu
shàn
gēn
huí
xiàng
niè
pánzhòng
liúhǎi

ér
zhū


fēi

zhòng
liúhǎi

chéng
hǎi
xìng

rán
zhūzhǐ
niè
pán
zhū
shàn
gēn


ér
yóuyóu

zhū
tiānzhù

ér
zhū


fēi

zhū
tiān
zhù


shì
zhōng

zhuān
xíng
fàng


duō
shòu
kuài


rán
zhū


fāng
biàn
便
bān
ruò
suǒ
shè
chí


chéng
bàn

qiē

suǒ
zuò
qún
chén
suǒ


wáng

ér
zhū


fēi

qún
chén
suǒ


wáng

wéishǒu

guó
rén

rán
zhūshè

zhòng
shēng

yóu


yún

ér
zhū


fēi


yún

néng

jìng
chéng
bàn
jià


rán
zhūjìng
shēng
cháng


fēnzhuǎn
lún
wáng
chū
xiàn

shì

ér
zhū


fēi

lún
wáng

yǒu

èr

zhàng

zhòng

rán
zhū


jiě
tuō
píng
děng

shàn
gēn
suǒ
shēng
duō
tóng
chū
xiàn
bǎo

ér
zhū


fēibǎo
zhū

jiā

shā
bānxiāng


rán
zhū
lòu
jiè

suǒ
zuò
píng
děng

shòu

děnglín
zhū
tiān

ér
zhū


fēi
lín
zhū
tiān
fán
nǎo
zēng
cháng

dāng
lái
diān
zhuì

rán
zhūzhū
fán
nǎo

diān
zhuì


suǒ
yǒu
fán
nǎo

zhòu
shù
děng
suǒ

zhū


ér
zhū


suǒ
yǒu
fán
nǎo

fēi

zhòu
děng
suǒ

zhū

wéi

wéi
hài

gēng
rán
zhū


yóu

fán
nǎo

néng
zuò

qiē
zhòng
shēng

fán
nǎo


chéng
zhōng
zhū
fèn
huìshì


suǒ
yǒu
gōngtóng
shì
jiān
gòng
suǒ
zhī
shìwéi


ér

gōng

yóu
shū
shēngyǒushì

dāng
zhī


gōngqiē


suǒ

néng


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

佛七感应

什么样的人会有感应

什么是放生感应

什么咒语感应最强

什么咒感应最快