瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第75卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第75卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhīdāng
zhīnài

lüè
yǒu
sān


chū


jiè

nài


fàn
wéi
zhū
shēng
wén
suǒ
huà
yǒu
qíng
lüè
shuō

nài

xiāng

dāng
zhīnàiyún

shè
shàn

jiè

nàiwèi
zhūshè
shàn

jiè
qín
xiū

shí

lüè

liù
xīn
yīng
shàn
guān
chá


děng
wéi
liù


qīng
miè
xīn

èr
xiè
dài

xíng
xīn

sān
yǒu


xīn


qín
láo
juàn
xīn


bìng
suí
xíng
xīn

liù
zhàng
suí
xíng
xīn

ruò
zhūshàn

zhōng

suǒ
yǒu
qīng
xīn

shēng
jiě
xīn

líng
miè
xīn
míng
qīng
miè
xīn

ruò
yǒu
lǎn
duò
jiāo
zùi
fàng

suǒ
chán
rào
xīn

míng
xiè
dài

xíng
xīn

ruò
tān

děng
suí
yǒu

gài

huò
zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
suǒ
chán
rào
xīn

míng
yǒu


xīn

ruò
zhù
yǒng
měng
zēng
shàng
jīng
jìn

shēn

xīn
juàn
yìng


xīn

míng
qín
láo
juàn
xīn

ruò
yǒu
zhū
bìng
sǔn
nǎo

xīn


yǒu

néng

kān
xiū
xíng

míng
bìng
suí
xíng
xīn

ruò
yǒu


tán
lùn
děng
zhàng

suí
zhú

xīn

míng
zhàng
suí
xíng
xīn

liù
zhǒng
xīn
zhōng

yīng
zhèng
guān
chá
shì
liù
zhǒng
xīn
zhōng

wéi
yǒu
suí

xiàn
qián
xíng


wéi

yǒuqián
sān
xīn
xiàng

yīng
shēng


shè

shēng


yīng
rěn
shòu

ruò
yǒu
rěn
shòu
ér


shè

biàn


qiē

jiē
míng
yǒu
zuì

qín
láo
juàn
xīn
xiàn
zài
qián
shí

yóu

xīn

shè
shàn
fāng
biàn
便

ruò
wéi
zàn

shēn
xīn

nǎo

dāng

shàn

duō
xiū

zhě

dāng
zhī

zuì

ruò


qiē

jìng
shè


wèi


yòng
jīng
qín
xiū


shì
shàn


lìng

xiàn
zài
ān
zhùruò

shì
zhě
dāng
zhī
yǒu
zuì

bìng
suí
xíng
xīn
xiàn
zài
qián
shí


yǒu

zài


suí
suǒ

xiū
shàn
jiā
xíngrěn
shòu
ér

yǒu
zuì

zhàng
suí
xíng
xīn
xiàn
zài
qián
shí

ruò

suí

duò
zài

zhōng

huò
guān

zhōng
yǒu
suī

rěn
shòu
ér

yǒu
zuì

ruò
suí
suǒ
zhōng

huò
guān
shì
zhōng

yǒuhuò
shǎo


ér

rěn
shòu

dāng
zhī
yǒu
zuì


shì
liù
xīn
qián
sān
shēng

ér
rěn
shòu
zhě


xiàng
yǒu
zuì

bìng
suí
xíng
xīn

suī

rěn
shòu


xiàng

zuì


zhī
èr
xīn
ruò
shēng


ér
rěn
shòu
zhě

huò
shì
yǒu
zuì
huò
shì

zuì

ruò
zhūzuò
yǒu
qíng


jiè
zhōng
qín
xiū

shí

dāng
zhèng
guān
chá
liù
chù
shè
xíng

suǒ
wèicái
shuāi

cái
shèng


shuāi


shèng

shì
míng
liù
chù

yán
cái
shuāi
zhě

wèi

shí
děng
wèi

duàn
huàixiāng
wéi
dāng
zhī
cái
shèng

yán

shuāi
zhě

wèi
yuè
suǒ
xué


xiān
wèi
wén
shēng

suǒ
shè

lái
suǒ
shuō
wēi
miào

tīng
wéntīng
wén
xiān
suǒ
wèi
wén


shì

xiān
suǒ
wèi

weíweí

yǒu
tīng
wén
zhàng
yǒu

weí
zhàng

shè

wén

xún

wàng
shī


suǒ
wèi
zhèng
xiū
suǒ
chéng
shàn

ér
wèi
néng
zhèng

shè
zhèng
huán
tuì
退xiāng
wéi
dāng
zhī

shèng


zhōng


zuò


shuāi

lìng

cái
shèngyīng
wéi


lìng
cái
shèng


shèng

ěr


zhōng

zhě
yuè
xué
suǒ
shè


néng
suí
shùn
yuè
xué
suǒ
shè

huò

zhèng

tuì
退
shī
suǒ
shè

dāng
zhī

shuāi

yòu
zhū


zuò

cái
shuāi
lìng

cái
shèng

ruò

cái
shèng

yǐn

shuāiyīng
wéi

ruò
yǐn

shuāiyīng
wéi


lìng
cái
shèng

shèng

ěr

yòu
zhū


zuò

cái
shèng

lìng

cái
shèngyīng
wéi


lìng
cái
shèng


shèng

ěr

yòu
zhū


zuò


shèng

lìng

cái
shèngyīng
wéi


lìng
cái
shèng


shèng

ěrshì
shì
ruò

xiū
xíng
míng
wéi
yǒu
zuì

ruò
zhèng
xiū
xíng
shì
míng

zuì

shì
qiě
shuō


suǒ
shòu
sān
zhǒng


lüè

nài

zhōng
cháng
yīng
zuò


weí
xiū
xué

ruò
yǒu


sān
zhǒng
suǒ
shòu


jiè
zhōng

suí
yǒu
suǒ
què
dāng
zhī
fēi


dāng
yán
dāng
yán


sān
zhǒng
jiè

yóu


jiè
zhī
suǒ
shè
chí
lìng
ruò
néng


jīng
qín
shǒunéng
jīng
qín
shǒu


èr

ruò
yǒunéng
shǒu

èr

néng
shǒu


shì

ruò
yǒu
huǐ


jiè

míng
huǐ

qiē

ruò
yǒu
wéi
lìng

liǎo
zhī


suí
shùn


yóu

quàn
dǎo
shòu


jiè

fēi

suǒ

zēng
shàngsuí
guān
suí
chá


shēng
jìng
xìn


zhū
yǒu
qíng
zhù
lián
mǐn
xīn

ài

shàn

shòu


jiè

dāng
yán


fēi
zhēn
shí
fángfēi
yuán
mǎn
xiū

shàn
néng


guǒ
shēng
xiāng
wéi
dāng
zhī
nǎi
míng
zhēn
shí
fáng


néng
huò


guǒ
shēngruò
yǒu

shè

shìdāng
zhī

shēng


suí
zhuǎn
fēi

shè
zhě

yòu
shè
yīn
yuán
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
jué
dìng


shòu
xīn

tóng
fēn
xīn

èr
zhě
ruò

yǒu
suǒ
shí
bié

zhàng

qián

shè

yán

sān
zhě
zǒng
bié
huǐ
fàn

zhǒng

suǒ
shēngzhě
ruò

zēng
shàng
pǐn
chán
zǒng
bié
huǐ
fàn
suí
shùn

zhǒng

suǒ
shēng


yóu

yīn
yuán
dāng
zhī

shè

ruò
yǒu
huán

qīng
jìng
shòu
xīn


yīng
huán
shòuruò
yǒu
chū
jiāchú
sān

wài
suǒ
yǒu
chángsuǒ
tīng

shēn
suǒ
shòu
yòng
shùn
ān

zhù

ruòshī
lái
qiú
zhě

dāng
zhī

zuì

ruò

shàn
pǐn
fēi
qiān
tān
zhàng
ér

shī
zhěyǒu
zuì

zhū
yǒu

zhǐ

shū
zhèng


yǒu
yīng
ér
huì
zhòng
shēng
lái


ruò
shī

zhī
dāng
zhī
yǒu
zuì

ruò
quàn

shī

míng
yǒu
zuì

chú
zuò
shì
xīn


jīn
huì


shì

rén

shèn
shēn

kān
shòu
chí


néng
xìn
jiěshì

zuì

ruò


zhǐ
shū

zhèng


wài
dào
lùn

huò
xiān

shū
shòu

xìn
jiě
zhòng
shēng
shǒu
zhōng

huò
quàn


dāng
zhī
yǒu
zuìwéi
yīng
quàn


shè
shǒu
zhōng

lùn

huò
lìng
shū
xiě
zhū

shèng
jiào

huò


zhī


jiān
shí

yīng
kāi
shì

huò
yǒu

zhǐ
yóu
wèi
shū
xiě

yǒu
lái
qiú

ěr
shí


yīng
wèn

yán


jīn

yòng

shì


wéi

ruò

yán


zhuǎn
mài

chōng
shí
yòng

ruò


zhǐ
wéi
shū
zhèngyīng


yǒu
cái

zhě
yīng
shī
jià
zhí

ruò

jià
zhí
èr


yǒu
zuì


ruò

yán

qiú


wéi
shū
zhèng

zhǐ
yīng
shī

zhī

réng
gào

yán
suí

shòu
yòng


ruò

shū
xià
liè
diǎn

zuì


shū
xià
liè
shū
děng

ěr

ruò

shū
xiě
zuì
shēng
jīng
diǎn


shī

zhě
dāng
zhī
yǒu
zuì

ruò
zhū
yǒu
ēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

suí
shùn
ēn
xiǎng
xiāngqīn
yǒu
yǒu
rǎn
xīn
fāng
biàn
便
shè
shòu


wéi
péng
dǎng

dāng
zhī
yǒu
zuì

huò

yǒu
yuàn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

suí
shùn
yuàn
xiǎng
xiāng
yuàn
chóuyǒu
huì
zhuó
xīn
dāng
zhī
yǒu
zuì

huò


ēn

yuàn
zhū
yǒu
qíng
suǒ
xiāng
zhōng
yōngfàng
shèdāng
zhī
yǒu
zuì

ruò
yǒu
xiàn
qián
qiú

chū
jiā

suí
shùn
guān
chá
shí

yǒu
guò
huàn
què
yǒu
guò
huàn


chū
jiā
dāng
zhī

zuì

ruò
yǒu
ān
zhù
lián
mǐn

xīn

suī

chū
jiā


yǒu
zuì


shuō
chū
jiā
shòu


jiè


zuò

zhǐ

shè
wéi

zhòng
dāng
zhī

ěr

yóu

shì
děng
suǒ
yǒu
xíng
xiāng

dāng
zhī


sān
zhǒng
jiè
yùn
jiē

yuán
mǎn


xiān

guǎng
广
shuō
shī
děng

jīn
dāng
lüè
shuō

wèi
zhū


suǒ
yǒu

shī

lüè


zhǒng
gōng

xiāng
yīngshī
dào

àn
shù


děng
wéizhě

zhuó

èr
zhě

liàn

sān
zhě

zuìfēn
bié


zhě
huí
xiàng


shī
jiè
děng
dāng
zhī

ěr


zhù
zhě

wèi


qiē
zhǒng
shī
děng
zhàng

zhōng


yǒu
guà
ài


liàn
zhě

wèi

yǒu
rǎn


guǒ
zhōng

xīn


zhuó


zuì
zhě

wèi
yuǎn


qiē
zhǒng
shī
děng
suí
fán
nǎo


fēn
bié
zhě

wèi

shī
děng

guān
biàn

suǒ
zhí

xìng

huí
xiàng
zhě

wèi


qiē
shī
děng
zhū
xíng

yuàn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


guǒ


shì


yóu
shè
shòu

qiē

luó

duō
míng


shī

nǎi
zhì
míng


huì

míng

qiē
shī

nǎi
zhì
míng

qiē
huì

míng
jiān
nán
shī

nǎi
zhì
míng
jiān
nán
huì

guǎng
广
shuō

qiē

tuō
nán
sòng

jiē
suí
jué
liǎo

qiē

jiē

běn

fēn
shuōshī

luó

duō

yóu


wài
yǒu
shí
suí
fán
nǎo

duì
zhìshī

luó

duō
shí
zhǒng
qīng
jìng


shuō

yóu
zēng


wài
mén
yǒu

suí
fán
nǎo


biàn
rǎn
nǎo
xìng

èr

shè
xìng

sān

chí


xìngwàng

yuán
mǎn
xìngchéng
shú
xìng
mén
yǒu

suí
fán
nǎochū

xìng

èr

rǎn
nǎo
xìng

sān

liè

xìng


xiàn
qián
duò
xìng


jìn
miè

xìngqián
jiè
pǐn
zhōng

shuō
shí
zhǒng
shī
luó
qīng
jìng

dāng
zhī
chū

shì


qīng
jìng


jiǔ
shì
jiā
xíng
qīng
jìng


jiā
xíng
zhōng

yǒu

zhǒngjiān
quē
jiā
xíng

èr
biàn
xiū
zhì
jiā
xíng

sān
huí
xiàng
jiā
xíng


zhù
bàn
jiā
xíng


shǒu

jiā
xíng


èr

sān
wéi
chū
jiā
xíngwéi

èr
jiā
xíngwéi

sān
jiā
xíng


liù

jiǔ
wéi


jiā
xíng


shí
wéi


jiā
xíng


rěn

luó

duō
shí
qīng
jìng
zhōng

dāng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng
qīng
jìng

wèi
qián
jiǔ
zhǒng
míngqīng
jìngshí
zhǒng
míng
xiū


qīng
jìng
qīng
jìng

yǒu

zhǒng


yuǎn

zuì
shēng
qīng
jìng

èr


xiàn
xíng
qīng
jìng

sān

zuì
shēng
qīng
jìng


yuǎn


yīn
yuán
qīng
jìng


zhǒng
èr
zhǒng
sān
zhǒng
sān
zhǒng


rěn
yīn
yuán

yǒu
sān
zhǒngcán

èr

kuì

sān

āi
mǐn
xìng


jīng
jìn

luó

duō
yǒu
shí
qīng
jìng


ān
chù
qīng
jìng

èr
chún
shú
qīng
jìng

sān


qīng
jìng


fāng
biàn
便
qīng
jìng
shí
zhù
qīng
jìng

liù

jiān
xīn
zhù
qīng
jìng


chū

qīng
jìng


shè
shòu
zhù
bàn
qīng
jìng

jiǔ


shén
tōng
qīng
jìng

shí

jìn
xìng
qīng
jìngjìng


luó

duō
yǒu
shí
qīng
jìng


qīng
jìng
qīng
jìng

èr

lòu
qīng
jìng

sān
gēn
běn
fāng
biàn
便
qīng
jìng


zhèng

gēn
běn
qīng
jìngzài
fāng
biàn
便
qīng
jìng

liù
zhù

zài
qīng
jìng


yǐn

shén
tōng

zài
qīng
jìng


chéng
shú
yǒu
qíng

zài
qīng
jìng

jiǔ
jiàng

wài
dào

zài
qīng
jìng

shí

shàng


qīng
jìnghuì

luó

duō
yǒu

qīng
jìng


tōng

zhū
xiāng
qīng
jìng

èr
tōng

yuán

qīng
jìng

sān
tōng

jiào
dǎo
qīng
jìng


tōng

shì
yòng
qīng
jìng


tōng

zhèng

qīng
jìng


yún
shēn
zhù
xún
shēn
guān

wèi

xiāng
shēn
xún
huán
guān
zhēn

shēnshēn


shòu
xīn

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

yúnwéi
lìng
wèi
shēng
è

shànshēng

shēng


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wèi

zhēn

jìng

xīn
lìng
zhù

wéi
lìng

qiē
xiāng


zhòng
wèi

xiàn
qián


wèi
shēng
zhě


shēng

shēng


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


lìng
wèi
shēng


shēngshì


shēng


xiàn
qián


shēng
zhě
wéi
lìng
duànnéng
duì
zhì
suǒ
yǒu
shàn


wèi
shēng
lìng
shēng


shēng
lìng
zhù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

zhōng

niàn
zhù
wèi
zuì
chū

xīn
zhì
suǒ
yuán
jìngsuǒ
yuán
lìng
xīn
ān
zhù

qín
xiū
zhèng
duàndìng


lìng

dìng
shàn
yuán
mǎnshén

zhōng
qín
xiū
jiā
xíng

dìng
yuán
mǎn

wéi
lìng

qiē
xiāng


zhòng


xìn
děng
gēn
xiū
jiā
xíng
dào

jiā
xíng
dào
zhōng
gēn
shì
xià
pǐn


shì
shàng
pǐn


shì
zhèng
xiū
jiā
xíng
dào
jué
zhī
tōng

shíshíxiū
dào
zhī

jiàn
jiàn
nǎi
zhì
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

qiē
zhàng
jiē

jiě
tuō


xiāng

zhòng

dāng
zhī
chà
bié
yǒu
shí

zhǒng


gēn


èr
jìng


sān
yǒu
qíng
zhǎn
zhuǎn
gēng
xiāng
àijiànwèi

shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu
gēn

zhī
ér
zhuǎn

míng
jiàn
suǒ
zhī
jìng

zhì


liù

néng
zhī
zhì

zhìhòu
yǒu
ài
yǒu
ài


jiǔ
zhí
zhuó

píng
děng
yīn


yīn


shí
zhèng

zēng
shàng
màn


shí

zhí
zhuó
biàn

suǒ
zhí

xìng


shí
èr
zhí
zhuóluó

xìng


shí
sānluó
biàn
zhī
zēng
shàng
màn


shí


biàn
zhī
zēng
shàng
màn

kōng
qín
xiū
niàn
zhùlüè

liù
zhǒng
wàng
xiǎng

zhōng

dāng
lìng

xīn


jiě
tuō

yún

míng
wéi
liù
zhǒng
xiǎng


suǒ
wèi

shēn
nǎi
zhì

xiǎng

shì
chū
xiǎng
shì
zhōng


wài
xiǎng

shì

èr
xiǎng
shì
zhōng


wài
xiǎng

shì

sān
xiǎng


ruò

shí
fāng

shù

liàng
zhū
yǒu
qíng
jiè
yuàn
lìng
jiě
tuō
xiū

niàn
zhù


zhōng
zhū
xiǎng
shì


xiǎng


ruò
yóushēn
děng
jìng
xún
guān
ér
zhù


zhōng
zhū
xiǎng
shì


xiǎng
shēn
děng
xún
guān
zhù
zhě


zhōng
zhū
xiǎng
shì

liù
xiǎng

zhōng
xún
huán
guānyǒu
shí

hòu
hòu
xiǎng


yún

shí

hòu
hòu
xiǎng


wèi

shēn
děng
zhù
xún
shēn
děng
guān
zhě


zhū

rǎn
qīng
jìng

zhōng
suǒ
xiǎng

shì
míng
chū

rǎnzhōng
suǒ

zào
zuò
xiǎng

shì

èr
qīng
jìngzhōng
suǒ


zào
zuò
xiǎng

shì

sān

zào
zuòzhōng
suǒ

cháng
xiǎng

shì


zào
zuò

rǎn
zhōng
suǒ

liú
zhuǎn
xiǎng

shì


cháng
zhōng
suǒ


biàn

xiǎng

shì

liù
liú
zhuǎn
zhōng
yóu
yǒu

yǒu
biàn


suǒ


xìng
xiǎng

shìzhōng
yóu
shēng
miè
zhù


xiāngxiāng
yǒu
biàn


suǒxiāng
xiǎng

shìbiàn


yǒu
biàn
zhōng
suǒ


néng
shè
rǎn

qīng
jìng

qiē

xiǎng

shì

jiǔ

rǎn
qīng
jìng

qiē

zhōng

suǒ
yǒu


rǎn
jìng
xiǎng

shì

shí

rǎn
qīng
jìng
zhū


suǒxìng
xiāng
xiǎng

shì

shíyóu
zhū
hòu
hòu
zhū
xíng
xiǎng

suǒ
zhī
jìng
jiè
zhèng
guān
chá


néng


kōng
shàn
xiū
niàn
zhù

lìng
xīn
jiě
tuōxiǎng


jiě
tuōqiē
xiǎng

jiē

jiě
tuō
chéng
zhōng
huò
yǒu

lèi
è

kōng


zuò

shì
yán

yóu
shìqiē
jiē
yǒu

yóu
shēngqiē
jiē


yīng
gào

yán

cháng
lǎo

zhě
shìzhě
shēngshì
wèn


ruò

yán
ruò

qiē

jiē


xìng
shì
míng
shēng


ruò

zhūxìng
zhōng

xìngshì
míng
shìsuǒ
yǒu
zhōng
jiàn

shì

jiǎ
shè
míng
yán
ér

shuō


yīng
gào

yuēsuǒ

míng
yán
shì

wéi
cóng
yīn
yǒu

xìngwéi
wéi
míng
yán
shì

shuō
yǒu

ruò
míng
yán
shì

cóng
yīn
yǒu
zhě

míng
yán
shì

cóng
yīn
ér
shēng
ér
fēi
shì
yǒu


yīng
dào


ruò
wéi
míng
yán
shì

shuō
yǒu

míng
yán
shì


shì
ér
yǒu


yīng
dào


yòu
yīng
gào
yán

cháng
lǎo

yuán
zhū


zhěxìng

shì

wèn


ruò

yán
diān
dǎo
shìyīng
gào
yánsuǒ


diān
dǎo
shì
wéi
yǒu
wéi


ruò
yán
yǒu
zhě

shuō

qiē

yóu
shēng


jiē


xìng


yīng
dào


ruò
yán

zhě

diān
dǎo
shì


zhū


zhěxìng


yīng
dàodāng
zhī
yóu

xiāng
chéng
jīng

yīn
yuán
shuō

wèi
wéi

shuō
zhě
shēng
gōng
jìng
shuō

wéi
shè
zhòngèr
shuō

wéi

zhèng

shēng
zūn
zhòngsān
shuō

wéi

shì
shuō

wéi

xuān
shuō
zhēn
shí
duō
suǒ
zuò
shuōshí
èr
chù

xiāng
gòng
xiāng
guān


yǒu
shí
zhǒng

diān
dǎo
dào

néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòngdāng
zhī

zhōng
liù
zhǒng
guān

xiāng


zhǒng
guān
gòng
xiāng

wèi

shí
èr
chù
yǎn
děng
míng
yán
jiǎ

xiāng
zhōng

néng
biàn
liǎo
zhī
wéi
míng
yán
xiāng

shì
míngdiān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng


shí
èr
chù
néng
biàn
liǎo
zhī
shè
shòu

wàng
fēn
bié
zhǒng
zhǒng
shēng
xiāng

shì
míng

èr

diān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng


shí
èr
chù
néng
biàn
liǎo
zhī

yīn
zhuǎn
xiāng

shì
míng

sān

diān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng


shí
èr
chù
néng
biàn
liǎo
zhī
xiāng
huài
zhuǎn
xiāng

shì
míngdiān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng


shí
èr
chù
néng
biàn
liǎo
zhī
qīng
jìng
zhuǎn
xiāng

shì
míngdiān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòngdāng
zhī

zhōng

èr
zhǒng

yǒu
èr
qīng
jìng


shēng

qīng
jìng

èr

miè
qīng
jìng
shí
èr
chù
néng
biàn
liǎo
zhī
suǒ
yǒu
míng
yán
ān

chù
xiāng

shì
míng

liù

diān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng
shì
liù
zhǒng
guān
chá

xiāng


shì
shí
èr
chù
zhōng

néng
biàn
liǎo
zhī
gòng
xiāng

xìng

shì
míngdiān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng
shì
shí
èr
chù
zhōng
néng
biàn
liǎo
zhī
gòng
xiāng

fēn
bié
suǒ
xíng
xiāng

shì
míngdiān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng
shì
shí
èr
chù
zhōng
néng
biàn
liǎo
zhī
gòng
xiāng
chū
shì

suǒ
xíng
xiāng

shì
míng

jiǔ

diān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng
shì
shí
èr
chù
zhōng

néng
biàn
liǎo
zhī
gòng
xiāng
qīng
jìng
yīn
xiāng

shì
míng

shí

diān
dǎo
dào
néng
zhèng
suǒ
yǒu

gòng
shì

zhǒng
guān
chá
gòng
xiāng


dāng
zhī
yóu

shū
shēng

zhū
zhù

hòu
hòu
zhuǎn
shēng
shū
shēng

èr
xīn
qīng
jìng
shū
shēng

sān
bēi
shū
shēngluó

duō
shū
shēng


chéng
shú
yǒu
qíng
shū
shēng

liù
jiàn
zhū

wǎng

chéng
shì
gōng
yǎng
shū
shēng


shēng
shū
shēng


shén

shū
shēngshēng


yǒu

zhǒng
xiāngmíng
yán
xiāng

èr

èr
xiāng

sān
chāo
guò
xún

suǒ
xíng
xiāng


chāo
guò
zhūxìng
xiāng


biàn

qiē

wèi
xiāng

shēngmíng
yán
xiāngèr
xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōngqǐng
wèn


wèn
jiě
shèn
shēn

yán

zuì
shēng


yán

qiē


èr

qiē


èr
zhě


děng

qiē


yún

wéi

èr

jiě
shèn
shēn


gào


qǐng
wèn


yuē

shàn
nánqiē

zhě
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
wéi

èr
zhě

wéi

shì
zhōng
yǒu
wéi
fēi
yǒu
wéi
fēi

wéi


wéi

fēi

wéi
fēi
yǒu
wéi

zuì
shēng
yǒu
wéi
fēi
yǒu
wéi
fēi

wéi


wéi

fēi

wéi
fēi
yǒu
wéi

shàn
nán


yán
yǒu
wéi
zhě

nǎi
shì
běn
shī
jiǎ
shī
shè


ruò
shì
běn
shī
jiǎ
shī
shèshì
biàn

suǒ

yán

suǒ
shuō

ruò
shì
biàn

suǒ

yán

suǒ
shuō


shì
jīu
jìng
zhǒng
zhǒng
biàn

yán

suǒ
shuō


chéng
shí


fēi
shì
yǒu
wéi

shàn
nán


yán

wéi
zhě


duò
yán


shè

yǒu
wéi

wéi

shǎo
yǒu
suǒ
shuō

xiāng

ěr

rán
fēi

shì
ér
yǒu
suǒ
shuō


děng
wéi
shì

wèi
zhū
shèng
zhě

shèng
zhì
shèng
jiàn

míng
yán


xiàn
děng
zhèng
jué
shì

yán

xìng

wéi

lìng

xiàn
děng
jué


jiǎ

míng
xiǎng

wèi
zhī
yǒu
wéi

shàn
nán


yán

wéi
zhě


shì
běn
shī
jiǎ
shī
shè


ruò
shì
běn
shī
jiǎ
shī
shèshì
biàn

suǒ

yán

suǒ
shuō

ruò
shì
biàn

suǒ

yán

suǒ
shuō


shì
jīu
jìng
zhǒng
zhǒng
biàn

yán

suǒ
shuō


chéng
shí

fēi
shì

wéi

shàn
nán


yán
yǒu
wéi
zhě


duò
yán


shè


wéi
yǒu
wéi

shǎo
yǒu
suǒ
shuō

xiāng

ěr

rán
fēi

shì
ér
yǒu
suǒ
shuō


děng
wéi
shì

wèi
zhū
shèng
zhě

shèng
zhì
shèng
jiàn

míng
yán


xiàn
děng
zhèng
jué
shì

yán

xìng

wéi

lìng

xiàn
děng
jué


jiǎ

míng
xiǎng

wèi
zhī

wéi

zuì
shēng

shì

zhū
shèng
zhě


shèng
zhì
shèng
jiàn

míng
yán


xiàn
děng
zhèng
jué
shì

yán

xìng

wéi

lìng

xiàn
děng
jué


jiǎ

míng
xiǎng

huò
wèi
yǒu
wéi
huò
wèi

wéi

shàn
nánshàn
huàn
shī
huò
zhù


dào
cǎo


děng

xiàn
zuò
zhǒng
zhǒng
huàn
huà
shì


suǒ
wèi
xiàng
shēn

shēn

chē
shēn

shēnzhēn
zhū

liú
li
luó
bèishān


zhǒng
zhǒng
cái


cáng
děng
shēn

ruò
zhū
zhòng
shēng

chī
wán
dùn
è
huì
zhǒng
lèi

suǒ
xiǎo
zhī
cǎo


děng
shàng
zhū
huàn
huà
shì

jiàn

wén

zuò

shì
niàn


suǒ
jiàn
zhě
shí
yǒu
xiàng
shēn

shí
yǒu

shēn
chē
shēn

shēnzhēn
zhū

liú
li
luó
bèishān


zhǒng
zhǒng
cái


cáng
děng
shēnsuǒ
jiànsuǒ
wén

jiān

zhí
zhuó
suí

yán
shuō

wéi


shí

jiē

wànghòu
shí
yīng
gēng
guān
chá

ruò
yǒu
zhòng
shēng
fēi

fēi
dùn

shàn
huì
zhǒng
lèi
yǒu
suǒ
xiǎo
zhī
cǎo


děng
shàng
zhū
huàn
huà
shì

jiàn

wén

zuò

shì
niàn


suǒ
jiàn
zhě

shí
xiàng
shēn


shí

shēn
chē
shēn

shēnzhēn
zhū

liú
li
luó
bèishān


zhǒng
zhǒng
cái


cáng
děng
shēn

rán
yǒu
huàn
zhuàng

huò
yǎn
shì


zhōngxiàng
shēn
xiǎng

huò

xiàng
shēn
chà
bié
zhī
xiǎng

nǎi
zhì


zhǒng
zhǒng
cái


cáng
děng
xiǎng

huò

zhǒng
lèi
chà
bié
zhī
xiǎngsuǒ
jiànsuǒ
wén

jiān

zhí
zhuó
suí

yán
shuō

wéi


shí

jiē

wàng

wéi

biǎo
zhī

shì


zhōng
suí

yán
shuōhòu
shí


guān
chá


shì
ruò
yǒu
zhòng
shēng
shì


lèi

shì

shēng
lèi

wèi

zhū
shèng
chū
shì
jiān
huìqiē


yán

xìng


néng
liǎo
zhī
qiē
yǒu
wéi

wéi

jiàn

wén

zuò

shì
niàn


suǒ

zhě
jué
dìng
shí
yǒu
yǒu
wéi

wéisuǒ
jiànsuǒ
wén

jiān

zhí
zhuó
suí

yán
shuō

wéi


shí

jiē
chī
wànghòu
shí
yīng
gēng
guān
chá

ruò
yǒu
zhòng
shēng
fēi


lèi


jiàn
shèng
zhū
shèng
chū
shì
jiān
huìqiē


yán

xìng


shí
liǎo
zhī
qiē
yǒu
wéi

wéi

jiàn

wén

zuò

shì
niàn


suǒ

zhě
jué
dìng

shí
yǒu
wéi

wéi

rán
yǒu
fēn
bié
suǒ

xíng
xiāng

yóu

huàn
shì

huò
jué
huì


zhōng


wéi

wéi
xiǎng

huò
wéi

wéi
chà
bié
zhī
xiǎngsuǒ
jiànsuǒ
wén

jiān

zhí
zhuó
suí

yán
shuō

wéi


shí

jiē
chī
wàng

wéi

biǎo
zhī

shì


zhōng
suí

yán
shuōhòu
shí


guān
chá


shì
shàn
nánzhū
shèng
zhě


shì
zhōng


shèng
zhì
shèng
jiàn


míng
yán


xiàn
děng
zhèng
jué
shì

yán

xìng

wéi

lìng

xiàn
děng
jué


jiǎ

míng
xiǎng

wèi
zhī
yǒu
wéi

wèi
zhī

wéi

ěr
shí
jiě
shèn
shēn


zhòng
xuān


ér
shuō
sòng
yuē


shuō

yán

èr

shèn
shēn
fēi

zhī
suǒ
xíng

chī
suǒ
huò

zhuó
èr

yán

lùn


huò

dìng
huò
xié
dìng
liú
zhuǎn

cháng
shēngwéi

shì
zhèng
zhì
lùn
dāng
shēng
niú
yáng
děng
lèi
zhōngshēng


chāo
guò
xún

suǒ
xíng
xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng


yǒng


bái

yán

shì
zūn

cóng

dōng
fāng
guò

shí
èr
jīng


shā
děng
shì
jiè

yǒu
shì
jiè

míng


míng
chèn

shì
zhōng

lái
hào
guǎng
广

míng
chènxiān
yuē
cóng
lái
zhìzēng
jiàn


chù
yǒu

wàn

qiān
wài
dào
bìng

shī
shǒu

tóng

huì
zuò
wéi

zhū

shēng


xiāng


gòng


chèn
liàng
guān
chá

biàn
tuī
qiú
shí


qiē

shēng


xiāng

jìng

néng


wéi
chú
zhǒng
zhǒng

jiě

bié


jiě

biàn


jiě


xiāng
wéi
bèi
gòng
xīng
zhèng
lùn

kǒu
chū
máo
máo

yuē
bèi

gēng
xiāng
máo

yuē
bèi
nǎo

huài

sǎn

shì
zūněr
shí
qiè
zuò
shì
niàn


lái
chū
shì
shèn


yǒu

yóu
chū
shì


nǎi


shì
chāo
guò

qiē
xún

suǒ
xíng
shēng


xiāng


yǒu
tōng

zuò
zhèngshuō
shìěr
shí
shì
zūn
gào

yǒng


yuē

shàn
nánshì

shì


suǒ
shuōchāo
guò

qiē
xún

shēng


xiāng

xiàn
děng
zhèng
jué

xiàn
děng
jué

wéi

xuān
shuō

xiǎn
xiàn
kāi
jiě
shī
shè
zhào
liǎo


shuō
shēng


shì
zhū
shèng
zhě


suǒ
zhèng
xún

suǒ
xíng

shì
zhū

shēng
zhǎn
zhuǎn
suǒ
zhèng

shì


yǒng

yóu

dào

dāng
zhī

shēng

chāo
guò

qiē
xún

jìng
xiāng
yǒng


shuō
shēng


xiāng
suǒ
xíng

xún

dàn
xíng
yǒu
xiāng
jìng
jiè

shì


yǒng

yóu

dào


dāng
zhī
shēng

chāo
guò

qiē
xún

jìng
xiāng
yǒng


shuō
shēngyán
shuō

xún

dàn
xíng
yán
shuō
jìng
jiè

shì


yǒng

yóu

dào

dāng
zhī

shēng

chāo
guò

qiē
xún

jìng
xiāng
yǒng


shuō
shēng

jué
zhū
biǎo
shì

xún

dàn
xíng
biǎo
shì
jìng
jiè

shì


yǒng

yóu

dào

dāng
zhī

shēng

chāo
guò

qiē
xún

jìng
xiāng
yǒng


shuō
shēng

jué
zhū
zhèng
lùn

xún

dàn
xíng
zhèng
lùn
jìng
jiè

shì


yǒng

yóu

dào

dāng
zhī

shēng

chāo
guò

qiē
xún

jìng
xiāng


yǒng

dāng
zhī


yǒu
rén
jìn

shòu
寿
liàng

xīn

wèishí

shàng
miào
měi
wèi

néng
xúnnéng
néng
xìn
jiě

huò

cháng

yóu

tān
shēng
jiě
zhū

chì
huǒ
suǒ
shāo
rán
chú
miè

qiē

shēng
xiāng
wèi
chù
xiāng
miào
yuǎnnéng
xúnnéng
néng
xìn
jiě

huò

cháng

yóu
yán
shuō
shēng
jiě


zhuó
shì
jiān

yán
shuō

jìng
shèng

ránnéng
xúnnéng
néng
xìn
jiě

huò

cháng

yóu
jiàn
wén
jué
zhī
biǎo
shì
shēng
jiě


zhuó
shì
jiān
zhū
biǎo
shìyǒng
chú
duàn

qiē
biǎo
shì

jiā

miè
jīu
jìng
niè
pán


néng
xúnnéng
néng
xìn
jiě


yǒng

dāng
zhī


yǒu
rén


cháng

yóu
yǒu
zhǒng
zhǒng

suǒ
shè
shòu
zhèng
lùn
shēng
jiě


zhuó
shì
jiān
zhū
zhèng
lùnběi


zhōu


suǒ


shè
shòu


zhèng
lùn


néng
xúnnéng
néng
xìn
jiě


shì

yǒng

zhū
xún

zhě

chāo

qiē
xún

suǒ
xíng
shēng


xiāng


néng
xúnnéng
néng
xìn
jiě

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān


ér
shuō
sòng
yuē


zhèng

xiāng
zhī
suǒ
xíng


yán
shuō
jué
biǎo
shì


zhū
zhèng
lùn
shēng


chāo
guò

qiē
xún

xiāngshēng


chāo
guò
zhūxìng
xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng

shàn
qīng
jìng
huì


bái

yán

shì
zūn
shèn


nǎi
zhì

shì
zūn
shàn
shuō


shì
zūn
yán
shēng


xiāng

wēi

shèn
shēn
chāo
guò
zhūxìng
xiāng

nán

tōng


shì
zūn

zēng
jiàn

chù
yǒu
zhòng


děng

zhèng
xiū
xíng
shēng
jiě
xíng


tóng

huì
zuò
jiē
gòng


shēng


xiāng


zhū
xíng
xiāngxìng
xiānghuì
zhōng

lèi


zuò

shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu

yǒulèizuò
shì
yán

fēi
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu

yǒu


rán
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

yǒu
huò
yóu


zuò
shì
yán

shì
zhū


shuí
yán

shí

shuí
yán

wàng

shuí


xíng

shuí
huò
chàng
shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu

yǒu


huò
chàng
shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

shì
zūn

jiàn


qiè
zuò
shì
niàn


zhū
shàn
nán


chī
wán
dùn


míng

shànxíng


shēng


wēi

shèn
shēn
chāo
guò
zhū
xíng


xìng
xiāng


néng
jiě
liǎo

shuō
shìěr
shí
shì
zūn
gào
shàn
qīng
jìng
huì


yuē

shàn
nánshì

shì


suǒ
shuō


zhū
shàn
nán


chī
wán
dùn


míng

shànxíng


shēng


wēi

shèn
shēn
chāo
guò
zhū
xíng


xìng
xiāng


néng
jiě
liǎo

shàn
qīng
jìng
huì

fēi

zhū
xíng

shì
xíng
shí

míng
néng
tōng

shēng


xiāng

huò

shēng

ér

zuò
zhèng

shàn
qīng
jìng
huì

ruò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu


zhě

yīng

jīn
shí

qiē

shēng
jiē

jiàn


yòu
zhū

shēng
jiē
yīngshàng
fāng
biàn
便
ān
yǐn
niè
pán

huò
yīng

zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānruò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

xiàng

zhě


jiàn

zhě

zhū
xíng
xiāng
yīng

chú
qiǎn

ruò

chú
qiǎn
zhū
xíng
xiāng
zhě

yīng

xiāngjiě
tuō


jiàn

zhě

zhū
xiāngjiě
tuō
zhòng


yīng

tuō

yóu

èr


jiě
tuōjiàn

zhě
yīng

néng


shàng
fāng
biàn
便
ān
yǐn
niè
pán

huò

yīng
zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshàn
qīng
jìng
huì

yóu

jīn
shí
fēi
zhū

shēng
jiē

jiàn

fēi
zhū

shēng

néng
huò


shàng
fāng
biàn
便
ān
yǐn
niè
pán


fēi

zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu


xiāng


yīng
dào


ruò


zhōng
zuò

shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu


zhě

yóu

dào

dāng
zhī


qiē
fēi


xíngzhèng


shàn
qīng
jìng
huì

yóu

jīn
shí
fēi
jiàn

zhě

zhū
xíng
xiāng


néng
chú
qiǎn

rán
néng
chú
qiǎn

fēi
jiàn

zhě

zhū
xiāng


néng
jiě
tuō
rán
néng
jiě
tuō

fēi
jiàn

zhě


zhòng


néng
jiě
tuō

rán
néng
jiě
tuōèr
zhàng
néng
jiě
tuōnéng
huò


shàng
fāng
biàn
便
ān
yǐn
niè
pán

huò
yǒu
néng
zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

xiàng

xiāng


yīng
dào


ruò


zhōng
zuò

shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

xiàng

zhě

yóu

dào

dāng
zhī


qiē
fēi


xíngzhèng
shàn
qīng
jìng
huì

ruò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu


zhě


zhū
xíng
xiāng
duò

rǎn
xiāng


shēng


xiāng

yīng

shì
duò

rǎn
xiāng

shàn
qīng
jìng
huì

ruò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

xiàng

zhě

yīng
fēi

qiē
xíng
xiāng
gòng
xiāng
míng
shēng


xiāng

shàn
qīng
jìng
huì

yóu

jīn
shí
shēng


xiāng

fēi
duò

rǎn
xiāng

zhū
xíng
gòng
xiāng
míng
shēng


xiāng

shì

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu


xiāng


yīng
dào


yòu
shēng

xiāng

zhū
xíng
xiāng

xiàng

xiāng


yīng
dào


ruò


zhōng
zuò

shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

dōu

yǒu


huò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng


xiàng

zhě

yóu

dào

dāng
zhī


qiē
fēi


xíngzhèng
shàn
qīng
jìng
huì

ruò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu


zhě


shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

yǒu
chà
bié


qiē
xíng
xiāng

yīng

shì

yǒu
chà
bié

xiū
guān
xíng
zhě


zhū
xíng
zhōng


suǒ
jiàn


suǒ
wénsuǒ
jué


suǒ
zhī


yīng
hòu
shí
gēng
qiú
shēng


ruò
shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng

xiàng

zhě

yīng
fēi
zhū
xíng
wéi


xìng
wéi


xìng
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn
shì
shēng

xiāng

yòu
yīng

shí
bié
xiāng
chéng


wèi

rǎn
xiāng

qīng
jìng
xiāng

shàn
qīng
jìng
huì

yóu

jīn
shí

qiē
xíng
xiāng
jiē
yǒu
chà
bié

fēi

chà
bié

xiū
guān
xíng
zhě


zhū
xíng
zhōng


suǒ
jiàn


suǒ
wénsuǒ
jué


suǒ
zhīhòu
shí
gēng
qiú
shēng


yòu

zhū
xíng
wéi


xìng
wéi


xìng
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn
míng
shēng

xiāng

yòu
fēi

shí
rǎn
jìng
èr
xiāng
bié
xiāng
chéng


shì

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu

yǒu


huò

xiàngyīng
dào


ruò


zhōng
zuò

shì
yán

shēng


xiāng

zhū
xíng
xiāng
dōu

yǒu


huò

xiàng

zhě

yóu

dào

dāng
zhī


qiē
fēi


xíngzhèng


shàn
qīng
jìng
huì


luó
bèi
shàng
xiān
bái

xìng


shī
shè


luó
bèi

xiāng

xiāng


luó
bèi
shàng
xiān
bái

xìng

jīn
shàng
huáng
shì


kōng
hóu
shēng
shàng
měi
miào

xìng


shī
shè

kōng
hóu
shēng

xiāng

xiāng


hēi
shěn
shàng
yǒu
miào
xiāng
xìngshè
shī


hēi
shěn

xiāng

xiāngjiāo
shàng
xīn
měng

xìng


shè
shījiāo

xiāng

xiāngjiāo
shàng
xīn
měng

xìngdàn
xìngshìluó
mián
shàng
yǒu
róu
ruǎn
xìngshī
shè


luó
mián

xiāng

xiāng


shú

shàng
suǒ
yǒu
shī
shè


shú


xiāng

xiāng

yòu


qiē
xíng
shàng

cháng
xìng


qiē
yǒu
lòu

shàng

xìng


qiē

shàngluó


xìngshī
shè


xíng
děng

xiāng

xiāng

yòu

tān
shàng


jìng
xiāngrǎn
xiāng


shī
shètān

xiāng

xiāngtān
shàng

tián
chī
shàng
dāng
zhī

ěr


shì
shàn
qīng
jìng
huì

shēng


xiāng


shī
shè

zhū
xíng
xiāng

xiāng

xiāng

shàn
qīng
jìng
huì
shì
wēiwēi

shèn
shēn


shèn
shēn
nán
tōngnán
tōng


chāo
guò
zhūxìng
xiāng
shēng


xiāng

xiàn
zhèng
děng
jué
xiàn
děng
jué


wéi

xuān
shuō

xiǎn
shì
kāi
jiě

shī
shè
zhào
liǎo

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō
sòng
yuē

xíng
jiè
shēng

xiāngxìng
xiāng

ruò
fēn
biéfēi


xíng

zhòng
shēng
wéi
xiāng


wéi

zhòng

yào
qín
xiū
zhǐ
guān
ěr
nǎi

jiě
tuōshēng


biàn

qiē

wèi
xiāng

dāng
zhī

jiě
shēn

jīng
zhōng

shì
zūn
gào
cháng
lǎo
shàn
xiàn
yuē

shàn
xiànyǒu
qíng
jiè
zhōng
zhī

yǒu
qíng
huái
怀
zēng
shàng
màn

wéi
zēng
shàng
màn
suǒ
zhí
chíbié
suǒ
jiěyǒu
qíng
jiè
zhōng

zhī

yǒu
qíng

zēng
shàng
màn


bié
suǒ
jiě

cháng
lǎo
shàn
xiàn
bái

yán

shì
zūn


zhī
yǒu
qíng
jiè
zhōng
shǎo
fēn
yǒu
qíng

zēng
shàng
màn


bié
suǒ
jiě

shì
zūn


zhī
yǒu
qíng
jiè
zhōng
yǒu

liàng

shù


shuō
yǒu
qíng
huái
怀
zēng
shàng
màn
wéi
zēng
shàng
màn
suǒ
zhí
chíbié
suǒ
jiě

shì
zūn
shí
zhù
ā
liàn
ruò

shù
lín
zhōng

shí
yǒu
zhòng
duō

chú
lín

jìn

zhù


jiàn

zhū

chúhòu
fēn
zhǎn
zhuǎn
yǒu
suǒ

xiàn
guān


shuō
zhǒng
zhǒng
xiāngbié
suǒ
jiě


zhōng

lèi
yóu

yùnyùn
xiāngyùn
yùn
jìnyùn
mièyùn
miè
zuò
zhèngbié
suǒ
jiě
lèi
yóu

yùnyǒu

lèi

yóu

chùyǒu

lèi


yuán


dāng
zhī

ěr


yǒu

lèi

yóu

shíshí
xiāngshí
shí
jìnshí
mièshí
miè
zuò
zhèngbié
suǒ
jiě


yǒu

lèi

yóu


xiāng
biàn
zhī
yǒng
duàn
zuò
zhèng
xiū
bié
suǒ
jiě


yǒu

lèi

yóu

jièjiè
xiāngjiè
zhǒng
zhǒng
xìngjiè
fēi

xìngjiè
mièjiè
miè
zuò
zhèng


bié
suǒ
jiě


yǒu

lèi

yóu

niàn
zhùniàn
zhù
xiāngniàn
zhù
néng
zhì
suǒ
zhìniàn
zhù
xiūniàn
zhù
wèi
shēng
lìng
shēngniàn
zhù
shēng

jiān
zhù

wàng
bèi
xiū
zēng
guǎng
广bié
suǒ
jiě


yǒu

lèi


niàn
zhùyǒu

lèi


zhèng
duànshén
zhū
gēnzhū
jué
zhī

dāng
zhī

ěr


yǒu

lèizhī
shèng
dào
zhī
shèng
dào
xiāng
zhī
shèng
dào
néng
zhì
suǒ
zhì
zhī
shèng
dào
xiū
zhī
shèng
dào
wèi
shēng
lìng
shēng
zhī
shèng
dào
shēng

jiān
zhù

wàng
bèi
xiū
zēng
guǎng
广bié
suǒ
jiě

shì
zūn


jiàn


qiè
zuò
shì
niàn


zhū
cháng
lǎo

yǒu
suǒ

xiàn
guān


shuō
zhǒng
zhǒng
xiǎngbié
suǒ
jiě

dāng
zhī

zhū
cháng
lǎo

qiē
jiē
huái
怀
zēng
shàng
màn

wéi
zēng
shàng
màn
suǒ
zhí
chíshēng


biàn

qiē

wèi
xiāng


néng
jiě
liǎo

shì

shì
zūn

shèn


nǎi
zhì
shì
zūn

shàn
shuō


shì
zūn
yán
shēng


xiāng
wēi

zuì
wēi


shèn
shēn
zuì
shèn
shēn

nán
tōng


nán
tōng


biàn

qiē

wèi
xiāng

shì
zūn


shèng
jiào
zhōng
xiū
xíng

chú


shēng


biàn

qiē

wèi
xiāng

shàng
nán
tōng


kuàng
zhū
wài
dào

ěr
shí
shì
zūn
gào
cháng
lǎo
shàn
xiàn
yuē


shì

shì
shàn
xiànwēi

zuì
wēi


shèn
shēn
zuì
shèn
shēn

nán
tōng

zuì
nán
tōng


biàn

qiē

wèi
xiāng
shēngxiàn
zhèng
děng
jué

xiàn
děng
jué


wéi

xuān
shuō
xiǎn
shì
kāi
jiě

shī
shè
zhào
liǎo

shàn
xiànxiǎn
shì


qiē
yùn
zhōng

qīng
jìng
suǒ
yuán
shì
shēng

xiǎn
shì


qiē
chù
yuán

shí

jiè
niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī
zhōng

qīng
jìng
suǒ
yuán
shì
shēng
qīng
jìng
suǒ
yuán


qiē
yùn
zhōng

shì

wèi
xiāng

bié

xiāngyùn
zhōng


shì


qiē
chù
zhōng
nǎi
zhì

qiē
dào
zhī
zhōng

shì

wèi
xiāng

bié

xiāng

shì

shàn
xiàn

yóu

dào

dāng
zhī
shēng


shì
biàn

qiē

wèi
xiāngshàn
xiàn

xiū
guān
xíng

chú

tōng


yùn
zhēn

shēng
xìng


gēng

xún
qiú

bié

yùn
zhū
chù
yuán

shí

jiè
niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī
zhēn

shēng
xìng

wéi

suí

zhēn

shēngèr
zhì
wéi

zhǐbiàn

qiē

wèi
xiāng
shēngshěn
chá

zhèng

shì

shàn
xiàn

yóu

dào


dāng
zhī
shēng


shì
biàn

qiē

wèi
xiāngshàn
xiànzhū
yùn
zhǎn
zhuǎn

xiāngzhū
chù
yuán

shí

jiè
niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī
zhǎn
zhuǎn

xiāng

ruò

qiē

zhēn

shēng
xìng


xiāng
zhě

shì

zhēn

shēng
xìng


yīng
yǒu
yīn

cóng
yīn
suǒ
shēng

ruò
cóng
yīn
shēng

yīng
shì
yǒu
wéi

ruò
shì
yǒu
wéi

yīng
fēi
shēng


ruò
fēi
shēng


yīng
gēng
xún
qiú

shēngshàn
xiàn

yóu

zhēn

shēng
xìng


míng
yǒu
yīn

fēi
yīn
suǒ
shēng


fēi
yǒu
wéi

shì
shēng
shēng

gēng

xún
qiú

shēngwéi
yǒu
cháng
cháng
shí

héng
héng
shí


lái
chū
shì

ruò

chū
shì

zhū


xìng
ānjiè
ān
zhù

shì

shàn
xiàn

yóu

dào


dāng
zhī
shēng


shì
biàn

qiē

wèi
xiāng
shàn
xiànzhǒng
zhǒng
fēi

pǐn
lèi

xiāng

zhōng


kōng

xiāng


fēn
bié


biàn


biàn

qiē

wèi
xiāng


shì

xìng

xiāng

qiē

zhōng
shēngbiàn

qiē

wèi
xiāng

dāng
zhī

rán

ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuānér
shuō
sòng
yuē


biàn

qiē

wèi
xiāng
shēng

zhū

shuō


ruò
yǒu

zhōng

fēn
bié

dìng

chī

shàng
màn


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

什么佛咒感应最快

人可以被什么感应

亲历菩萨感应

亲人临终会有感应吗

五色缕感应