瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第74卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第74卷(注音)



shī

lùn



shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng



zhī
sān




tuō
nán
yuē

shè

xìng
zhī
děng


děng
suǒ
xíng

tōng


suí

chà
bié

wéi
hòu

wèn
sān
zhǒng

xìng
xiāng
děng



chū

xìng



zhōng

suǒ
shè


dōu
fēi
suǒ
shè

wèn

èr

xìng

suǒ
shè



suǒ
shè

wèn

sān

xìng

suǒ
shè



suǒ
shè

wèn
ruò




xìng

zhèng
zhì
suǒ
shè



qián
shuō




xìng
yuán
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
yīng

liǎo
zhī




wéi
shuō




xìng

rǎn
fēn
fēi
qīng
jìng
fēn

ruò
qīng
jìng
fēn
dāng
zhī
yuán


zhí
yīng

liǎo
zhī


sān
zhǒng

xìng
sān
zhǒng


xìng
xìng

wèi
xiāng


xìng
xìng

shēng


xìng
xìng

shēng



xìng
xìng

yóu
xiāng


xìng
xìng


biàn

suǒ
zhí

xìng
shuō


xìng

yóu
shēng


xìng
xìng



shēng



xìng
xìng






xìng
shuō


xìng

fēi

rán
yǒu
xìng


fēi
qīng
jìng
suǒ
yuán
xìng


wéi
yóu
shēng



xìng
xìng


yuán
chéng
shí

xìng
shuō


xìng





yóu


xìng

shì
shēng




qiē



xìng
xìng
zhī
suǒ
xiǎn

wèn
sān
zhǒng

xìng

yīng
biàn
zhī



qiē

wèn

yīng
yǒng
duàn




wèn

yīng
zhèng






yóu

sān
zhǒng

xìng


qiē

liǎo

jīng
zhū
yǐn


jiē
yīng
jué
liǎo

wèi
zhū

lái



yán


zhū


suí

liàng
jiào



yán
suǒ
yǒu
yào


jiē
yóu

shì
sān
zhǒng

xìng

yīng
suí
jué
liǎo

wèn

jīng
zhōng
shuō

shēng

rěn

yún

jiàn



yóu
sān

xìng
ér

jiàn


wèi
yóu
biàn

suǒ
zhí

xìng



běn
xìng

shēng
rěn

yóu




xìng




rán

shēng
rěn

yóu
yuán
chéng
shí

xìng



fán
nǎo

gòu

shēng
rěn

dāng
zhī

rěn

yǒu
tuì
退
zhuǎn


sān
zhǒng
jiě
tuō
mén

yóu
sān

xìng
ér

jiàn


wèi
yóu
biàn

suǒ
zhí

xìng



kōng
jiě
tuō
mén

yóu




xìng




yuàn
jiě
tuō
mén

yóu
yuán
chéng
shí

xìng




xiāng
jiě
tuō
mén

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng

děng
zhì
suǒ
xíng

wéi
fán
zhì


wéi
shèng
zhì



dōu
fēi
zhì
suǒ
xíng



xiāng


wèn




xìng

děng
zhì
suǒ
xíng


shì
èr
zhì
suǒ
xíng

rán
fēi
chū
shì
shèng
zhì
suǒ
xíng

wèn
yuán
chéng
shí

xìng

děng
zhì
suǒ
xíng


wéi
shèng
zhì
suǒ
xíng
wèn
zhū
guān
xíng
zhě
tōng

biàn

suǒ
zhí

xìng
shí

dāng
yán
xíng

xiāng


dāng
yán
xíng


xiāng



ruò

shì
jiān
zhì
ér
tōng

shí

dāng
yán
xíng

xiāng

ruò

chū
shì
zhì
ér
tōng

shí

dāng
yán
xíng


xiāng


biàn

suǒ
zhí

xìng





xìng
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
zhī

ěr
wèn
ruò
guān
xíng
zhě

shí


biàn

suǒ
zhí

xìng
shí

dāng
yán
suí


děng

xìng


yuán
chéng
shí

xìng

wèn
ruò
guān
xíng
zhě
suí

yuán
chéng
shí

xìng
shí

dāng
yán
chú
qiǎn

děng

xìng






xìng

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
yǒu

zhǒng


suí





xìng
zhōng
shī
shè
jiàn


xìng
chà
bié
suǒ
yǒu
fēn
liàng




liàng
biàn

suǒ
zhí

xìng

ěr

shì

dāng
zhī
biàn

suǒ
zhí

xìng

liàng
chà
bié

yòu





xìng
zhōng

dāng
zhī
yǒu
èr
zhǒng
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí


zhě
suí
jué

èr
zhě
chuàn



suí
mián

wèn




xìng
yǒu

zhǒng


dāng
zhī

xiāng
pǐn
lèi
chà
bié


yǒu
èr
zhǒng




xìng


biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
suǒ


èr



zhí
suǒ


wèn
yuán
chéng
shí

xìng
yǒu

zhǒng




qiē
chù
jiē

wèi


yuán
chéng
shí

xìng

yǒu
ān

pǐn
shù
chà
bié
wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yán

suǒ

zhǐ


dāng
yán

zhǐ
sān
shì

wèi
xiāng
míng
fēn
bié

wèn




xìng
dāng
yán

suǒ

zhǐ


dāng
yán


biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí



děng
liú

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
yán

suǒ

zhǐ


dāng
yán

suǒ
ān
zhù

suǒ

zhǐ



tuō
nán
yuē

ruò

yǒu
zuò

wēi

děng


shēng
zhí
děng
liǎo
zhī
rǎn


fēn
bié

wèn
ruò

biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yǒu

guò







xìng
zhōng

yīng

míng
yán

míng
yán
zhí


ruò

zhě

yīng


zhī

rǎn
qīng
jìng

wèn
ruò





xìng

dāng
yǒu

guò



yóu
gōng
yòng


qiē

rǎn
jiē
yīng
fēi
yǒu


ruò

zhě

yīng

qīng
jìng
ér

liǎo
zhī

wèn
ruò

yuán
chéng
shí

xìng

dāng
yǒu

guò



qiē
qīng
jìng
pǐn
jiē
yīng


zhī
wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
néng
wéi







néng
shēng




xìng

èr



xìng
néng

yán
shuō

sān
néng
shēng



luó
zhí


néng
shēng

zhí


néng
shè
shòu

èr
zhǒng
zhí



zhòng

wèn




xìng
néng
wéi








néng
shēng
suǒ
yǒu

rǎn

xìng

èr
néng
wéi
biàn

suǒ
zhí

xìng

yuán
chéng
shí

xìng
suǒ


sān
néng
wéi



luó
zhí
suǒ



néng
wéi

zhí
suǒ



néng
wéi
èr
zhí



zhòng
suǒ


wèn
yuán
chéng
shí

xìng
néng
wéi







yóu
shì
èr
zhǒng



duì
zhì
shēng

suǒ
yuán
jìng
jiè
xìng

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yán
wēi


dāng
yán




dāng
yán
wēi



wēi

nán
jiàn
nán
liǎo
dāng
zhī

ěr

wèn




xìng
dāng
yán
wēi


dāng
yán




dāng
yán
shì

rán
nán
jiàn
nán
liǎo

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
yán
wēi


dāng
yán




dāng
yán

wēi




wēi



nán
jiàn

nán
liǎo
dāng
zhī

ěr
wèn

sān

xìng

shì


néng
zhuǎn
yǒu





wèn

shì
yǒu

néng
zhuǎn
yǒu







wèn

shì
yǒu

ér
fēi
néng
zhuǎn



wèn

sān

xìng

shì

shēng
néng
shēng

shēng




wèn

shì
shēng
néng
shēng
shēng

shēng




wèn

shì
fēi
shēng

néng
shēng
shēng


shēng



wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí

zhí
xiāng
yún

yīng
zhī



yǒu
èr
zhǒng



jué

zhí
huò

zhí

èr

suí
mián
zhí
huò

zhí

ruò
yóu
yán
shuō
jiǎ

míng

biàn

zhū

jué
dìng

xìng

dāng
zhī
shì
míng

jué

zhí

ruò
shàn
liǎo
zhī
wéi
yǒu
míng
zhě

zhī
wéi
míng


fēi

zhū

yǒu
jué
dìng
xìng

dāng
zhī
shì
míng



zhí

ruò
wèi




suí
mián

dāng
zhī


yǒu
suí
mián
zhí

nǎi
zhì
wèi
shè



zhòng

ruò
yǒng
duàn

dāng
zhī

zhí

wèn




xìng
zhí

zhí
xiāng
yún

yīng
zhī


ruò
yóu
biàn

suǒ
zhí

xìng
jué

zhí



biàn


suǒ
chéng

xìng

shì
míng
chū
zhí

ruò
shàn
liǎo
zhī
wéi
yǒu
zhòng
xiāng


biàn


suǒ
chéng

xìng

shì
míng

zhí

ruò

xiāng

wèi
yǒng

zhě


zhū
xiāng
zhōng
yǒu
suǒ

shí

míng

èr
zhí

ruò

xiāng


yǒng

zhě



xiāng
jiè
zhèng
liǎo
zhī



xiāng



huò

hòu
shí


suǒ
yǒu

ér
yǒu
suǒ

dāng
zhī

zhí

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
zhí

zhí
xiāng
yún

yīng
zhī




yǒu
zhí


jiè
fēi
zhí
ān

chù


ruò


jiè
wèi

wèi
chù
wèi
zuò
zhèng
zhōng



chù
zhèng
zēng
shàng
màn
zhě

dāng
zhī

shì
biàn

suǒ
zhí






xìng
shàng
zhí
wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
yún

zhī


dāng
zhèng
liǎo
zhī
wéi
yǒu

míng

wéi
biàn

zhí

xiāng

xìng


shēng

miè


rǎn

jìng

běn
lái

jìng

xìng
niè
pán

fēi
guò


fēi
wèi
lái

fēi
xiàn
zài

fēi

fēi



fēi

fēi
jiě
tuō

fēi

fēi


fēi





wéi
shì

wèi
biàn

qiē
chù

jiē


kōng



shì
děng

liàng
xíng
xiāng

yīng
zhèng
liǎo
zhī
biàn

suǒ
zhí

xìng

wèn




xìng
dāng
yún

zhī


dāng
zhèng
liǎo
zhī

qiē
suǒ
quán
yǒu
wéi
shì
shè

yún


qiē
suǒ
quán
shì


suǒ
wèi
yùn
shì

jiè
shì

chù
shì

yuán

shì

chù
fēi
chù
shì

gēn
shì


shì

fán
nǎo
shì

suí
fán
nǎo
shì

shēng
shì

è

shì

shàn

shì

chǎn
shēng
shì


lèi
shì



wáng
zhòng
tiān
shì

nǎi
zhì

huà

zài
tiān
shì

fàn
zhòng
tiān
shì

nǎi
zhì

jīu
jìng
tiān
shì

kōng

biān
chù
shì

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shì

suí
xìn
xíng
shì
suí

xíng
shì

shùn
jué

fēn
shàn
gēn
shì

jiàn
dào
shì

xiū
dào
shì


liú
guǒ
shì

nǎi
zhì
ā
luó
hàn
guǒ
shì


jué
shì

děng
zhèng
jué
shì

miè
xiǎng
shòu
shì

dào

àn
shì

niàn
zhù
shì

nǎi
zhì
dào
zhī
shì

jìng


liàng


dìng
shì

xiū
xiǎng
shì

xiū
suí
niàn
shì

jiě
tuō
shēng
chù
biàn
chù
shì



suǒ
wèi
yuàn
zhì


niàn
zhù

bēi
yǒng
hài



zhū
xiāng
suí
hǎo


qiē
zhǒng
miào
zhì


qiē

gòng


shì

yòu
dāng
liǎo
zhī

tóng

huàn
mèng
guāng
yǐng


xiǎng
shuǐ
yuè

yǐng
xiàng

biàn
huà
děng

yóu



yóu

shuǐ
pào

yóu

yáng
yàn
yóu


jiāo


kuáng

zùi


hài

yuàn


yǐn
niào
尿
yǒu



jiǎ



shé
qiè

shì
kōng

yuàn
yuǎn




wěi

jiān


shì
děng
lèi
chà
bié

liàng

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
dāng
yún

zhī


dāng
zhèng
liǎo
zhī


xiān
suǒ
shuō
chà
bié
zhī
xiāng

suǒ
wèi
zhēn

shí


jiè


shì
děng
lèi

liàng
chà
bié


dāng
liǎo
zhī
suǒ

chà
bié

wèi

xíng




jiàn


suǒ

zhù

suǒ
pān
yuán



xiǎn
xiàn


liǎo
bié



shī
wéi


xuān
shuō


zhū

lùn



shè


shì
děng
lèi
chà
bié

liàng

wèn

sān

xìng


fēi
rǎn
néng
lìng

rǎn




wèn

wéi

rǎn




wèn


qīng
jìng
lìng

qīng
jìng





rǎn
dāng
zhī


ěr

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng


wéi






kōng

wèn




xìng


wéi




hài

yuàn

wèn
yuán
chéng
shí

xìng


wéi






jìn

bǎo

cáng

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
yóu


biàn



yóu




xìng


wèn




xìng
yóu






yóu
yīn
yuán


wèn
yuán
chéng
shí

xìng
yóu


yuán
chéng
shí


yóu

qiē
fán
nǎo
zhòng

suǒ


rǎn


yòu
yóu
cháng

wèn

shuō
néng

zhēn
shí

huì
shì

fēn
bié

yún

yīng
zhī

fēn
bié
xiāng

wéi
yóu

zuò



wéi
yóu
chāo
guò



wéi
yóu

suǒ
yǒu


wéi
yóu
shì

xìng


wéi
yóu

suǒ
yuán
jìng
zuò
jiā
xíng


ruò
yóu

zuò


zhě





zuò

xiāng
yīng

yīng
dào


shú
mián
kuáng
zùi
yīng
chéng

guò

ruò
yóu
chāo
guò


zhě

yún



shèng
jiào
xiāng
wéi


shuō
sān
jiè
suǒ
yǒu
zhū
xīn
xīn
suǒ
jiē
shì
fēn
bié

ruò
yóu

suǒ
yǒu

zhě

yún


huì
fēi
chéng
fēi
xīn
suǒ

ruò
yóu
shì

xìng

zhě

yún


huì
fēi
chéng


xìng


fēi
guàn

xiāng

ruò
yóu

suǒ
yuán
jìng
zuò
jiā
xíng

zhě

yún


bàng

fēn
bié
huì

jiā
xíng
xìng

ruò

shì
děng
jiē

yīng


yún

dāng
zhī

fēn
bié
huì



suǒ
yuán
jìng

jiā
xíng



suǒ
yuán
jìng

yǒu

xiāng
zhū

zhēn





shì

zhū
fēn
bié

yóu
xiān
shì

suǒ
yǐn



suī

jiā
xíng

ruò

zhēn

děng
chí
xiāng
yīng
miào
huì
shēng
shí


suǒ
yuán
xiāng
néng
xiàn
zhào


shì


huì
míng

fēn
bié


shì

shuō
zhēn
shí

fēn
jué


yóu

yīn
yuán
dāng
zhī


suǒ
yǒu
wēi







děng
wéi



zhě


suǒ
yǒu
wēi

chāo
guò

qiē
xún

jìng


èr
zhě


suǒ
yǒu
wēi

shì
jiān







sān
zhě


suǒ
yǒu
wēi

wéi

zhǔ
shàn

yíng
xīn



zhě


suǒ
yǒu
wēi



dìng

xīn

xiàng

tóng
fēn



zhě


suǒ
yǒu
wēi


xiàng

zhǔ
dìng

xīn





chéng
zhōng
yǒu
shí

xíng

néng
lìng


chéng
shú
yǒu
qíng


děng
wéi
shí

wèi


chéng
xiāng
yīng


cáng
shè

jīng
děng


shū
chí
gōng
yǎng
huì
shī



ruò

zhèng
shuō
gōng
jìng
tīng
wén

huò

wán

huò

lǐng
shòu

shòu

guǎng
广
yīn
ér
wéi
fěng
sòng

huò

wéi

guǎng
广
shuō
kāi
shì


chù
kōng
xián

liàng
guān
chá
suí

xiū
xiāng

wèn

shì
shí
zhǒng

xíng


shì
néng
shēng
guǎng
广



dào



qiē

wèn

shì
jiā
xíng
dào




wèi

jiǔ

wèn

jìng
zhàng
dào




wèi

shí


shì
zhǒng
lèi

jué

wén
gēng


xiàn




wén
suǒ
chéng

shè

chéng
zhōng
shuō




yóu

zhǒng
xiāng
yīng

dāng
liǎo
zhī

wèi

xìng


gōng
néng


fāng
biàn
便


zhuǎn


huán


ér
wèi
fēn
bié

jīn
dāng
jiě
shì
yún





xìng

wèi
shēng
shēng
wén

jué
zhuǎn


dāng
zhī

zhuǎn


yǒu

zhǒng
xiāng


shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng

èr

shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng

sān
shàn
guān
chá
suǒ
zhī
guǒ
xiāng



jiè
qīng
jìng
xiāng

shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng
zhě

wèi

xiāng

chū
shì
jiān
dào
shēng
zhuǎn
suǒ


ruò

ěr



zhuǎn



dào
yīng
dāng

shēng

zhuǎn

ruò
yuǎn


ér
yǒu

shì

wèi
zhuǎn

shí
xiān
yīng
yǒu



shēng
zhuǎn
suǒ

xiāng
zhě

wèi

qiē
fán
nǎo

zhū



shēng
zhuǎn
suǒ


ruò

ěr



zhuǎn



qiē
fán
nǎo

zhū


biàn
便
yǒu
zhòng
yuán



shēng

zhuǎn
yīng




shàn
guān
chá
suǒ
zhī
guǒ
xiāng
zhě

wèi

zhuǎn

shì
shàn
tōng

suǒ
zhī
zhēn
shí

suǒ
zhī
zhēn

guǒ

ruò

ěr
zhū


xìng
yīng
gēng
guān
chá

gēng
yǒu
suǒ
duàn

gēng
yǒu
suǒ
miè


jiè
qīng
jìng
xiāng
zhě

wèi

zhuǎn


néng
chú
qiǎn

qiē
xiāng


shì
shàn
qīng
jìng

jiè
suǒ
xiǎn

ruò

ěr

yīng

cháng

yīng




rán

zhuǎn

shì
cháng
zhù
xiāng












shuō
míng

èr

yóu

zhǒng
xiāng
yīng
dāng
liǎo
zhī


yóu

xìng


èr
yóu
chù


sān
yóu
zhù



yóu

xìng

xìng



yóu
chéng
suǒ
zuò

yún

yóu

xìng







wèi
huò


huò




shì





huò

shòu
xiǎng
xíng
shí

huò

shòu
xiǎng
xíng
shí


shì





huò


jiè
huò


jiè


shì





huò

shuǐ
jiè
huǒ
jiè
fēng
jiè
huò

shuǐ
jiè
huǒ
jiè
fēng
jiè


shì





huò

yǎn
chù
huò

yǎn
chù


shì





huò

ěr

shé
shēn

chù

huò

ěr

shé
shēn

chù


shì





huò
yǒu
huò
fēi
yǒu


shì




yún

yóu
chù






wèi
huò
zài

jiè
huò


jiè


shì





huò
zài

jiè


jiè

huò


jiè


jiè


shì





huò
zài
rén
zhōng
huò

rén
zhōng

huò
zài
tiān
shàng
huò

tiān
shàng


shì





huò
zài
dōng
fāng
huò

dōng
fāng

huò
zài
nán

西
běi
fāng
shàng
xià
fāng
wéi

huò

nán

西
běi
fāng
shàng
xià
fāng
wéi


shì




yún

yóu
zhù






wèi
ān
zhù

shì

shì

lèi

zhù


shì





ān
zhù

shì

shì

lèi
shē


zhù


shì





ān
zhù
yǒu
xīn
zhù


shì





ān
zhù

xīn
zhù


shì





ān
zhù

shì

lèi
shèng
zhù


shì





ān
zhù

shì

lèi
tiān
zhù
fàn
zhù


shì




yún


xìng

xìng





wèi

qiē

tóng
ān
zhù


lòu
jiè
zhōng

wéi
shì

xìng

wéi
shì

xìng


shì




yún

chéng
suǒ
zuò






wèi

shì

shì

lái
tóng
jiè
tóng
zhì
shì

yǒng
měng
zhù

lòu
jiè



zhuǎn

néng
zuò

qiē
yǒu
qíng




shì







èr
yīn
yuán

dāng
zhī





wèi

yán
shuō




guò

yán
dào






yòu
chū
shì
jiān



yǒu
shì
jiān
néng
wéi



shì





yún

gōng
néng

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu
shí

zài

shuō
míng
gōng
néng

wèi
shòu
寿

zài
děng

běn

fēn

shuō
yún

jiā
xíng

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu

zhǒng
huà
shuō
míng
jiā
xíng


wèi
chéng
shú
yǒu
qíng
lìng
chéng
shú


zuò


xíng
huà

èr

chéng
shú
yǒu
qíng
lìng
jiě
tuō



sān
qiān

qiān
shì
jiè
bǎi

zhī
shàn

zhōu
zhōng

tóng


shí
fāng
biàn
便
shè
shòu

lái
zhī
huà

sān

wéi

suǒ
huà
yǒu
qíng
zuò
shēng
wén
huà



wéi

suǒ
huà
yǒu
qíng
zuò

jué
huà

dāng
zhī

qiē
zhū

shì
zūn



zhǒng
biàn
huà
shí
shì
zhōng

biàn
fāng
jiè
gōng
néng

ài
yún

wéi
zhuǎn

dāng
zhī

zhuǎn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


quán
shí
zhuǎn

èr

jìng
zhuǎn

quán
shí
zhuǎn
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng
nǎi
zhì
wèi
chéng
shú

wèi
jiě
tuō
lái
zhū

shì
zūn
yǒu
biàn
huà
zhuǎn


jìng
zhuǎn
zhě

wèi


jìn




zhū


xìng

guāng
míng
zhuǎn


shì
néng
zuò

qiē
yǒu
qíng
suǒ
zuò
shì
zhuǎn
yún

wéi
huán

dāng
zhī

huán

yǒu
èr
zhǒng


quán
shí
huán

èr

jìng
huán

quán
shí
huán
zhě

wèi
suǒ
huà
yǒu
qíng

chéng
shú

jiě
tuō


cóng


jiān
zhū

shì
zūn
xiàn
bān
niè
pán

fēi

jìng
miè


jìng
huán
zhě

dāng
zhī
fán
nǎo

zhū



jìng
jìn



suǒ

chù
zhòng


jìn
yún

néng
zàn
tàn
zhě


lái
suǒ
néng
zuò
ráo


wèi
suí
suǒ
zàn
tàn
dàn
xíng



fēi
yóu
zàn
tàn


lái
suǒ
yǒu

suǒ
zuò
yóu

zào
píng






lái
yǐn
shàn

shǎo




yǒu
èr
zhǒng


lái
suǒ
chèn
yáng
zàn
tàn
shèn





lìng
zàn
tàn
zhě
chún
xíng


shēng

liàng


èr

yuǎn


qiē
suǒ
qiú
zhū

lái
suǒ
ér
zuò
ráo


wèi


lái
suǒ


zàn
tàn


shì

shì
shè
shòu





shè
shòu




shì

shì
míng

gōng
yǎng
shè
shòu

lái

yóu

yīn
yuán
shēng

guǎng
广


jìn



yòu
zhū

lái
yǒu
èr
zhǒng
shì





shì

èr


shì


yóu
liù
zhǒng
xiāng
dāng
zhī
lüè
shè

lái
gōng



yuán
mǎn

èr

gòu

sān

dòng



děng


néng
zuò
yǒu
qíng


shì


liù
gōng
néng
yún

yuán
mǎn

wèi
zhū

lái
chéng
jiù
sān
jiè

chū
shì
jiān

qiē
gōng



chū
shì
jiān
suǒ
yǒu
gōng

chāo
guò

qiē

yán
xíng


shì


lái

qiē

yǒng
suǒ

néng


yóu

yīn
yuán

yīng
zàn
tàn

yún


gòu

wèi
zhū
gōng

yǒu

zhǒng
gòu




èr
jiàn

sān



màn


jiāo

liù
suí
mián


qiān




lái

qiē
yǒng






yóu
zhū

lái
suǒ
yǒu
gōng


qiú

zhī

wèi

lìng

zhī

chéng
jiù

shì
gōng


yòu




zhí
zhuó
jiàn

yòu




yǒu

huò
wéi
gōng


wéi
guò
shī


yòu



suǒ
yǒu
gōng



jiāo
liàng

yòu

guān

suǒ
yǒu
gōng

jiāo
zùi
diào

shēng
xīn
shēng


fēi

gōng

wéi
zhū
fán
nǎo
zhī
suǒ
suí
mián

yǒng
hài
fán
nǎo
bìng




yòu

gōng


qiān
lìn
xīn

wèi

lìng

tóng
suǒ
zhèng

yún


dòng

wèi
zhū
wài
dào

néng
dòng



qiē

jūn

néng
dòng



qiē
dào
zéi

néng
duó



qiē
qīn
zhǔ

néng
huài



qiē
guó
wáng

néng
huài


huǒ
shuǐ
fēng


néng
biàn


shòu
寿
mìng
suī
jìn


tuì
退


yóu
zhū

lái
gōng


jìn

shì


dòng
yún


děng

wèi
zhū

lái
suǒ
yǒu
gōng


guǎng
广




zūn
shēng



zhòng
duō



wēi



ruò
jìng

jìng

qiē
yǒu
qíng


děng
zhě

shì


děng
yún

néng
zuò
yǒu
qíng


shì


wèi
shè
suǒ

guǎng
广


zuì
suǒ
yǒu
ān


fāng
biàn
便
shì
xiàn


jiā
xíng

shì

néng
zuò



shì
yún

gōng
néng

wèi

suǒ
zuò

yǒu
qíng
shì


dài
zuò
yuàn
ér
yuán
zhèng



jiā
xíng
zhì
wéi
qīn
zhǔ




héng
shí
ér
zhuān
zhì



yóu

yīn
yuán

dāng
zhī
zhū
tiān
fēi
suǒ
guī



děng
wéi



yóu
xíng
xiāng


èr
yóu

xìng


sān
yóu
zuò




yóu

ěr



yóu
yīn
guǒ

yún

zhū
tiān
yóu
xíng
xiāng


fēi
suǒ
guī


wèi
yóu

xiàn
jiàn

jiāo



yóu
xíng
bào
è
yǒu

wèi


yóu

fàng

yǒu
tān
ài


yóu
shè



bēi
mǐn


yóu

liǎo
zhī
zuò


zuò


zhēn
shí


tōng


yún


lái
yóu
xíng
xiāng

shì
zhēn
guī


wèi
yóu
xiàn
jiàn
yǒu
jiāo



yóu
xíng
dàn






yóu

zòng


tān
ài


yóu
cháng

shè

yǒu
qíng
shì
yǒu
bēi
mǐn


yóu
shàn
liǎo
zhī
zuò


zuò


zhēn
shí

shàn
tōng



yóu

xiāng
wéi
yǒu

lái
shì
zhēn
guī



děng
wéi



wéi



qiē
yǒu
qíng





èr
néng
shàn
zhuǎn
zhèng

yǎn


sān

ēn
yuàn
zhū
yǒu
qíng
suǒ
děng
xīn




shè

qiē
jiā
zhái
qīn
zhǔ
shè
shòu
tān
ài
gēn

jìng



néng
shàn
jiě

qiē


yún

zhū
tiān
yóu

xìng


fēi
suǒ
guī


wèi

zhū
tiān
lòu
suǒ
suí


xìng
fēi
diào
shàn
néng
diào



yīng
dào



lái
yǒng


qiē
lòu



xìng
diào
shàn


néng
diào


qiē
yǒu
qíng
yún

zhū
tiān
yóu
zuò



fēi
suǒ
guī


wèi

zhū
tiān
shòu
yòng
zhū

ān
zhù
wéi


sǔn
hài
yǒu
qíng
è





lái
guǎng
广


gòu
jìng

ān
zhù
wéi


néng
zuò
yǒu
qíng


wéi

yún

zhū
tiān
yóu

ěr


fēi
suǒ
guī


wèi
zhū
shì
jiān

chū
shì
jiān

xiáng
shèng
shì

qiē
jiē


gōng



ruò

gōng


suī

zhū
tiān

shēn
jìng
shì



néng


suī

jìng
shì

dàn
zuò
gōng


néng


yún

zhū
tiān
yóu
yīn
guǒ


fēi
suǒ
guī


wèi
zhū
tiān
shēn
wéi
yóu
néng
gǎn
tiān

suǒ


wéi
yóu
gōng
yǎng
zhū
tiān



wéi

yīn


ruò
yóu
néng
gǎn
tiān


zhě

dàn
yīng
guī


suǒ
zuò


fēi

zhū
tiān

ruò

yīn


yīng
guī

yīn


yīng
guī
tiān

ruò
yóu
gōng
yǎng
zhū
tiān




zhū
tiān
shēn

wéi
dāng
dàn
yòng
gōng
yǎng
wéi
yīn

wéi
tiān
wéi


ruò
wéi
gōng
yǎng
tiān
yīng
táng
juān
suí
suǒ
gōng
yǎng
yīng
gǎn
tiān
shēn

ruò
dàn
yóu
tiān
gōng
yǎng

shè

suī

gōng
yǎng
tiān
yīng
lìng

huò

tiān
shēn

ruò
yán

yóu

wèi

gōng
yǎng
shè
jiàng
zhū
tiān
suí
suǒ

yuàn
jiē
lìng
guǒ
suì

ruò
ěr

zhǒng
suǒ

guǒ
suì

jué
dìng



yīng
dào


wèi
gōng
yǎng
yuán

suǒ
shè
shòu

zhū
xìn
jiě
zhě

xìn
jiě
yuán


xìn
jiě
shì


néng
wǎng

zuì
shēng
tiān
shēn


néng
guǒ
suì
zuì
shēng




néng
miè
huài
ā

luò
děng
suǒ
yǒu
yuàn





méi


yǒu

qīng
jìng


míng
qīng
jìng

èr

qīng
jìng

sān

xìng
qīng
jìng


xíng
xiāng
qīng
jìng

yòu

xíng
xiāng
yǒu

wēi


duàn
zhū

wǎng

néng
shàn

bié

nán
huà
néng
huà

tiān
rén
suǒ
guī
shàn
néng
huì
dǎo

zhèng
chū

xìng
zhì
zhū
wài
dào


yún

dāng
zhī

děng
xiǎng
shì


děng
shī
shè
shì
jiǎ
míng
yǒu
fēi
shí

yǒu

wèi
zhū
míng
yán
xūn

zhī
xiǎng
suǒ
jiàn

shí

yuán

děng
xiǎng
shì

wéi

děng
xìng


xìng
fēi
shí

yǒu

fēi
shēng

yǒu

shì




děng
xiǎng

fēi
zhēn
shí
yǒu

wéi
shì
biàn

suǒ
zhí

xìng

dāng
zhī
jiǎ
yǒu

ruò
qiǎn
míng
yán
xūn

zhī
xiǎng
suǒ
jiàn

shí




děng
xiǎng
shì
yuán


yán
shuō
xìng

dāng
zhī

xìng
shì
shí

yǒu

shì
shēng

yǒu


zhōng
dào

yán
lùn
chéng






yīng
zhī

ruò
zhū
míng
yán
xūn

zhī
xiǎng
suǒ
jiàn

shí

yuán
biàn

suǒ
zhí

xìng
wéi
jìng


shuō

xìng
fēi

fēi
wài

fēi
èr
zhōng
jiān
shǎo
yǒu



fēi

shēng

fēi
dāng
shēng

fēi
zhèng
shēng

fēi

miè

fēi
dāng
miè

fēi
zhèng
miè

běn
lái

jìng

xìng
niè
pán






wéi
jiǎ
yǒu
fēi
shēng

yǒu


ruò

míng
yán
zhū


xìng

dāng
zhī

xìng
fán

suǒ
shēng
xié
zhí
wéi
yuán


shēng
dāng
shēng
zhèng
shēng

miè
dāng
miè
zhèng
miè

ruò
wèi
yǒng
duàn
wèi
biàn
zhī
biàn
便
chéng

rǎn

ruò

yǒng
duàn

biàn
zhī

nǎi
chéng
qīng
jìng


yǒu


néng
lìng


shè
zhèng
duō
wén

wèi
duō
wén
chí

duō
wén
zhèng

duō
wén
guǒ

duō
wén
jìng







yuàn

shì
shàn
yǒu





zhù
kōng
xián

yīng
zhī

xiāng
wèn
zhū




jiè
yún




zhū


xìn
jiě
yǒu
xìng
suǒ
xiǎn


wèn
zhū


zēng
shàng


jiè
yún




zhū


xìn
jiě
yǒu

suǒ
xiǎn


wèn
zhū


shēng
jiě
jiè
yún




zhū


xìn
jiě


suǒ
xiǎn


wèn
zhū


mǐn
yún





xiàn
qián
zhū
yǒu
qíng
suǒ
suí
shēng
mǐn
shāng


wèn
zhū


bēi
yún





yīn
xiàn
qián
zhū
yǒu
qíng
suǒ
suí
shēng
bēi
āi


wèn
zhū


huì
yún




suǒ
zhī
jìng
tōng


suǒ
yǒu
xìng


wèn
zhū


zhì
yún




suǒ
zhī
jìng
tōng

jìn
suǒ
yǒu
xìng


yǒu
sān
zhǒng

weí
guò
huàn

wèi

jīu
jìng

weí

fēi
chù

weí

diān
dǎo

weí



zhū


suǒ
xíng
huì
shī
dāng
zhī


shī
yóu

zhǒng
xiāng
nǎi

qīng
jìng

wèi
shī

qīng
jìng

jiè
qīng
jìng

jiàn
qīng
jìng

xīn
qīng
jìng


qīng
jìng

zhì
qīng
jìng

gòu
qīng
jìng


shì
qīng
jìng
dāng
zhī

qiē
jiē
yǒu
shí
xiāng

yún

shī

qīng
jìng
shí
xiāng


guǎng
广

shī

wèi
zhòng
duō
chà
bié


èr
píng
děng
shī

wèi

zēng

jiǎn


sān
yīng
shí
shī

wèi
dāng

suǒ




shàng
miào
shī

wèi

děng





qīng
jìng
shī

wèi
fēi

jìng

suǒ

huì


liù


shī

wèi

zuì
xiāng
yīng



suí

shī

wèi
suí
qiú
zhě
suǒ
ài






shī

wèi
suí

suǒ



jiǔ
huò
dùn
huò
jiàn
shī

wèi
guān

qiú
zhě


shí

jiān
shī

wèi

duàn
jué

yún

jiè
qīng
jìng
shí
xiāng



qín
jīng
jìn
suǒ
huò
cái

ér
yòng
huì
shī

èr

shǒu


suǒ
zhì
cái

ér
yòng
huì
shī

sān

gòu


ér
yòng
huì
shī




ér
shī




suǒ

ér
yòng
huì
shī

liù

chú
zhū
è
ér
xíng
huì
shī


diào

zhū
gēn
ér
xíng
huì
shī


yīn
zhòng
gōng
jìng
ér
xíng
huì
shī

jiǔ

shǒu
ér
shī

shí



cóng
xiān
xíng
ēn
yǎng

rán
hòu
huì
shī

lái
qiú
zhě
yún

jiàn
qīng
jìng
shí
xiāng






néng
xíng
shī
shī
wéi

suǒ
ér
xíng
huì
shī

èr

jiāng

jiāo
liàng



wèi

shì
shēng
shì
děng
shì
liè
ér
xíng
huì
shī

sān

guān

dāng
yǒu
fǎn
bào
ér
xíng
huì
shī



guān
chá
dāng
lái
yǒu
shēng
shū
miào


ér
xíng
huì
shī



guān
shī
quán

yǒu
guǒ
ér
xíng
huì
shī

liù

guān
shī

xiāng

guǒ
ér
xíng
huì
shī



guān
shī
yǒu
diān
dǎo
guǒ
ér
xíng
huì
shī



guān
shā
hài
wéi
bàn

shàn
ér
xíng
huì
shī

jiǔ

guān

biàn

xiáng
zhī
xiāng
ér
xíng
huì
shī

shí

wéi
shì
jiān
shēng

chèn
zàn
ér
xíng
huì
shī
yún

xīn
qīng
jìng
shí
xiāng


lián
ài
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi
rén

xìng

zhū
yǒu
qíng

èr
zhēn
bǎo
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

shī
suǒ

sān
píng
děng
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

yuàn
qīn

zhōng
yōng
suǒ


diào

gòu
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

qiān
gòu



gòu

dāng
zhī

shī


míng
wéi
qiān
gòu



shòu
yòng
míng


gòu


xīn

xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi
yóu

xiāng



wèi
lái
qiú
zhě



xīn


èr


lái
qiú
zhě
chū
jiàn
biàn
便
shēng
jìng
xìn
xīn


sān

zhèng
shī
shí
shēng
yuè

xīn



shēng
jìng
dìng
xīn



shēng


xīn


liù
shēng

nǎo
hài


xīn



shī


zhuī
huǐ
xīn


liù
rěn

xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

qiú
zhě
qiáng
zhē
zhàng
zhōng
néng
kān
rěn




yàn
juàn





xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

nǎo
hài
zhě



bēi
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

yǒu

zhě

jiǔ


xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

yǒu
gōng

zhě

shí

shè
xīn
ér
xíng
huì
shī

wèi

qīn
yǒu
suǒ
yún


qīng
jìng
shí
xiāng


xiān

shī




zhě

èr

ruò
zhì
shí
chèn
shàn
lái
jìn

sān
yuǎn

pín

píng
miàn
ér
shì

shū
yán
hán
xiào
xiān
yán
wèn
xùn



róu
ruǎn
yán
gòng
shēn
tán
lùn
ān
wèi

zhě


cóng


jiān
yán
dāng
shī


ài
cái

xīn
qìng

shī

liù
zhèng

shī
yán


jīn
huì




ruò
zhē
zhàng
cóng
róng
fēn


chū

yán




qiú
zhě
ruò
duì
ruò
bèi

huǐ




lùn
shuō

jiǔ
ruò

shī

zhèng
yán

xiè


suí


shí


qiú
zhě

zhōng

duì
miàn



zhú
qīng
xiào

nòng



lìng

gǎi
róng
huái
怀
kuì
yún

zhì
qīng
jìng
shí
xiāng


yóu
huì
shī
zhì
qīng
jìng

èr
yóu
qiú
zhě
zhì
qīng
jìng

sān
yóu
shī

zhì
qīng
jìng


yóu
shī
jiā
xíng
zhì
qīng
jìng


yóu

shī
chéng
shú
yǒu
qíng
zhì
qīng
jìng

liù
yóu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhì
qīng
jìng


yóu
zhū

guò
huàn
zhì
qīng
jìng


yóu
chú
gòu
zhì
qīng
jìng

jiǔ
yóu

yǒu
yuǎn

shè
shòu
zhì
qīng
jìng

shí
yóu
yǐn

liù
fāng
zhì
qīng
jìng

yóu
huì
shī
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

shī

míng


shī

xiāng


shī
xùn



shī
chà
bié

jiē

shí
zhī
ér
xíng
huì
shī

èr
yóu
qiú
zhě
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi


qiē
yǒu
qíng
jiē
zhù

tián
jué
ér
xíng
huì
shī


zhū
shēng
liè
yǒu

yǒu
shī
yuàn
ēn
děng
suǒ

néng
shàn
liǎo
zhī
suí
lái
qiú
zhě
suǒ

chà
bié
ér
xíng
shī


yòu
xiān

zhū
suǒ
shī
cái


biàn


qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi


ér
shè

ruò
zhū
qiú
zhě

rán

shí
jiē
shēng
suí


sān
yóu
shī

zhì
qīng
jìng
zhě

wèi


qiē
gōng
qiǎo

chù
zhì
shàn
qiǎo




néng

suǒ
yǒu
cái

ér
yòng
huì
shī

huò
yóu
shàn
gēn
zhī
suǒ
shè
shòu

wèi

qián
shēng
huò
xiàn

shòu
suǒ
gǎn
cái

ér
yòng
huì
shī

huò

shén
tōng
huò
yóu

shòu
suǒ
zhì
cái

ér
yòng
huì
shī

huò



suǒ
yǒu
cái

ér
yòng
huì
shī


quàn
dǎo

huò
rén



yóu
shī
jiā
xíng
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

shī
jiā
xíng
néng
shàn
liǎo
zhī


lìng
qiú
zhě
shēn
xīn
láo
juàn


xīn

rǎn
ér
xíng
huì
shī

shàn
néng
fēn

shī
lái
qiú
zhě

shī
pín
kuì
zhě

shī


zhě

shī
è
xíng
zhě

shī
miào
xíng
zhě

shī


cóng

wèi
ruò
pín

zhōng
cái

cái
suí

suǒ
yīng

guǐ
xíng
shī

fēi


guǐ

yóu
shī
chéng
shú
yǒu
qíng
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
shàn
liǎo
zhī
shī

néng
chéng
shú
zhū
yǒu
qíng

ér
xíng
huì
shī


suǒ
shī


zhū

zhòng

gòng
xíng
shī


lìng

zhòng
shēng

liàng


yòu

pín
qióng

xíng
shī
zhě



cái

fēn


zhī
lìng

xíng
shī

huò
yǒu

pín

huái
怀
qiān
lìn
suī

huì
shī

ér

néng
yòng

cái

shī



cái


zhī
lìng
shī

huò




sēng
tián
zhōng

yǒu
suǒ
zuò

biàn
便

cái


shè

zhī
lìng

zào
zuò

yóu

yīn
yuán

èr
mén
zhōng
shēng

liàng

liù
yóu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
huò
yóu
jiào
dǎo
lìng
xíng
huì
shī

huò
qiáng


lìng
xíng
huì
shī

huò
lǐng

ēn
lìng
xíng
huì
shī

huò
yóu
shēng

lìng
xíng
huì
shī

huò
yóu
shén

ér
xíng
huì
shī


yóu
zhū

guò
huàn
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

zhū

suǒ
yǒu
guò
huàn


shí
zhī

ér
xíng
huì
shī

wèi


yùn
zhōng
huò
shí
liǎo
zhī
èr
zhǒng
guò
huàn


zhě
xiàn


èr
zhě
hòu


huò
shí
liǎo
zhī

zhǒng
guò
huàn

wèi


zhǒng
guò
huàn
jīng
shuō

huò
shí
liǎo
zhī
liù
zhǒng
guò
huàn

wèi

zhū

shì

zēng


shì
děng
lèi

guǎng
广
shuō

jīng

huò
shí
liǎo
zhī

zhǒng
guò
huàn

wèi
zhī
zhū


cháng

wěi
kuáng
wàng
shī



huàn
shì
huò
luàn



huò
shí
liǎo
zhī

zhǒng
guò
huàn

wèi
zhī
zhū


xiǔ
hái



jīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
yóu

shù
duān
shú
guǒ

yóu
chú
gòu
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi

chú
qiǎn
shí

gòu



shí
zhī

ér
xíng
huì
shī



shī
qiā
luò
jiā
jīng
shuō
jiǔ
yóu

yǒu
yuǎn

shè
shòu
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
néng
shàn
zhī
yuǎn


zhǒng
è
yǒu
shè
shòu

zhǒng
shàn
yǒu
ér
xíng
huì
shī




shī
qiā
luò
jiā
jīng
shuō
shí
yóu
yǐn

liù
fāng
zhì
qīng
jìng
zhě

wèi
yǐn

liù
fāng
ér
xíng
huì
shī




shī
qiā
luò
jiā
jīng
shuō

yún

gòu
qīng
jìng
shí
xiāng


yuǎn

xiè
dài
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi
huò

huò
wài

huò
jìn
huò
yuǎn

huò
shēn

juàn
huò


juàn

huò
shēn
léi
liè
huò

léi
liè

ér
cháng
huì
shī

èr
yuǎn

tān
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi

cái


sān
yuǎn

tián
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi

qiú
zhě


yuǎn

chī
gòu
ér
xíng
huì
shī

wèi

yīn
guǒ


yuǎn

zhàng
gòu
ér
xíng
huì
shī

yán
zhàng
gòu
zhě

wèi

zhǒng
zhàng



chuàn


èr
kuì


sān
dān
miǎn


guān
guǒ

liù
shàn
fēn

ér
xíng
huì
shī



yuǎn

fēi
dào

gòu

wèi
pín

zhě



cóng

ruò
zhōng
cái
zhě



suǒ

pín

suǒ

ruò

cái
zhě



suǒ





lái
qiú
zhě
suǒ


yóu
yuán
mǎn
ér
xíng
huì
shī



yuǎn

zhū
jiǎn
shǎo
gòu

wèi
shì
yuán
mǎn



yuán
mǎn

shì
yuán
mǎn
zhě


yǒu

xiāng


shī

chǎn
shì

èr
shī
guó

shì

sān
shī
yǒu
qíng
shì


shī
zhuāng
yán
shì


shī
shè
zhái
shì

liù
shī

chù
shì


shī

shēn
shì



yuán
mǎn
zhě

wèi


shēn

wài
cái
bǎo

huò


xìng

zhuó




yóu
qīng
jìng
ér
xíng
huì
shī



yuǎn


qīng
jìng
gòu

wèi
yóu
shí
zhǒng
qīng
jìng



zhuó


děng

běn

fēn
guǎng
广
shuō

jiǔ
shàn
guān
chá
ér
xíng
huì
shī



yuǎn

è
huì
gòu

wèi
guān
chá
shī


guān
chá



guān
chá

tián

guān
chá
shī

zhě

wèi
guān
chá
shòu
yòng
shēng




guān
chá
huì
shī
shēng

shòu
yòng





ruò
wéi



néng




néng



fēi
xiàn


fēi
hòu



ruò
zhū


wéi

shòu
yòng
míng

ráo


fēi
ráo



míng
xiàn



fēi
hòu



ruò
zhū


néng
xíng
huì
shī

biàn
便


shēng
guǎng
广

huān


míng

ráo

míng
ráo



míng
xiàn


míng
hòu



guān
chá


zhě

dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒng



yīn
zhōng

dǎo



èr

guǒ
zhōng

zhuó



sān

yǒu
qíng
bēi
mǐn






qiē
zhì
zhì
yuán
mǎn



yóu

shì
děng
zhū




ér
xíng
huì
shī

guān
chá
tián
zhě

dāng
zhī
lüè
yóu

xiāng



shì
chù

qiú



èr

shì
chù

yǒu

qiú

jiā
pín
kuì

sān

shì
chù

yǒu
pín
kuì







shì
chù
yǒu




xíng
è
xíng

shì
míng
wéi
tián



shì
chù
suī


děng

ér
yǒu
xiū
xíng
shàn
xíng



yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī
fēi
tián



qiú
zhě


bào
è
zēng
wéi
yuàn
hài

guī

yuàn
hài
ér
yǒu
suǒ
qiú

èr
quàn
wéi
shàn
shì
zhōng

néng


sān
xīn
huái
怀
rǎn

wéi
rǎn

shì
ér
yǒu

qiú


wéi
sǔn
nǎo
ér
yǒu

qiú



qiú
zhě
huò

shì

huò

suǒ
mèi
fēi
chù

qiú

liù

qiú



huò

suí

fēi
suǒ
shī



néng
wéi



yóu

děng
xiāng
dāng
zhī
shì
míng
guān
chá
fēi
tián

shí

fāng
biàn
便

ér
xíng
huì
shī



yuǎn


fāng
biàn
便
guò
shī
gòu


zhōng
fāng
biàn
便
zhě

wèi
chuàn

shī



shēn
mìng

bēi
mǐn
yǒu
qíng

zhēn
shí

zhì

shàng


shēng
jiě
jiào
dǎo

qiáng




chù
rén
ēn
bào

shēng

shén


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

佛七感应

什么样的人会有感应

什么是放生感应

什么咒语感应最强

什么咒感应最快