瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第73卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第73卷(注音)shī

lùnshí
sān
juàn

shè
jué

fēn
zhōngzhī
èr
tuō
nán
yuē
xìng


jiā
yǒu
shì
jiān

zhēn
xún

shí
zhì

wèn

shì

shì


suǒ
shè


xiāng

ān


shè

míngshè

fēn
bié
sān

shè

chú
miè


zhēn


fēi
ān


shè

zhèng
zhì
yuán
ān

fēi
ān


jìng
dào

shè

wèn
zhū
xiāng
shì
míng


shè
míng
shì
xiāngzhū
míng
jiē
shì
xiāng

yǒu
xiāng
ér
fēi
míng

wèi
chú
míng
xiāng


xiāng


suí
suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

wèn
zhū
xiāng
jiē
xiāng
xiāng


shè
xiāng
xiāng
jiē
xiāngzhū
xiāng
xiāng
jiē
shì
xiāng

yǒu
xiāng
fēi
xiāng
xiāng

wèi
míng
děng

xiāng

wèn
ruò
fēn
bié
xiāng
xiāng

qiē
míng
xiāng
xiāng

xiāng

ér
fēn
bié


shè
fēn
bié
míng
xiāng


qiē
xiāng
xiāng
xiāng

xiāng

ér
fēn
biéyīng
zuòyǒu
fēn
bié
xiāng
xiāng
fēi
míng
xiāng
xiāng

xiāng

ér

fēn
bié

wèi
fēn
bié

liǎo

míng
suǒ
yǒu
xiāng
xiāng

yòu

zhū
xiāng


míng
suí
mián

yǒu
fēn
bié
míng
xiāng
fēi
xiāng
xiāng
xiāng

xiāng

ér

fēn
bié

wèi
fēn
bié

liǎo

shì
suǒ
yǒu
míng
xiāng


shàng
xiāng
wéi
shìchú
shàng
ěr
suǒ
xiāng

shì

fēi


wèn
ruò

weí
zhēn


guān
zhēnshè
guān
zhēnweí
zhēn
yīng
zuòyǒu

weí
zhēn

fēi
guān
zhēn


wèi

fēn
bié
suǒ
shè


zuò


weí
zhēn


dàn
jiàn
zhēn

xiāng

jiàn
shí
zhēn


nǎi
zhì
wèi
zhì
zhèng
tōng

wèi


tōng

hòu
zuò


weí
ān

zhēn


yǒu
guān
zhēn

fēi

weí
zhēn


wèi
tōng

zhēn

shí

yóu
shēng


fēi

weí

xiāng

yǒu

weí
zhēn


guān
zhēn


wèi
tōng

hòu
xiāng


weí
fēi
ān

zhēn


yǒu


weí
zhēn


fēi
guān
zhēn


wèisuǒ
yǐn
zuò


weí
zhū
xiāng
wèn
ruò

weí
xiāng

guān

xiāng


shè
guān

xiāng


weí
xiāngyīng
zuòyǒu

weí
xiāng

guān

xiāng

wèi
qián

èr


yǒu
guān

xiāng


weí
xiāng

wèi
qián
chū


yǒu

weí
xiāng

guān

xiāng

wèi
qián
yǒu
fēi

weí
xiāng

fēi
guān

xiāng

wèi
qián

sān

wèn

shì

shì
wéi
shè

qiē


wéi


shì
shì

wèn


qiē

dāng
yán


ér
wéi

xìng


zhū


xìng


yán
shuō

wèn
yún

yīng
guān

zhū

xiānghuàn
shì
xiāng

fēi
quán

yǒuhuàn
shì
yǒu
huàn
shì
xìng

xiàng

chēzhēn
zhū
jīn
yín
děng
xìng


shì
zhū


xìng
wéi
yǒu
míng
xiāng
yǒu

xìng
chà
bié
shī
shè
xiǎn
xiàn


xiāng

yóu
xiāng
míng
xiāng
zhī

xìng
shí

xiāng

shì
míng
míng

xìng

fēn
bié
fēn
bié

xìng

zhēn

zhēn


xìng
dāng
zhī

ěr

zhèng
zhì
yóu
zhèng
zhì
míng

zhèng
zhì

xìng
shí


qiē
zhǒng
suí
yán

xìng

chéng
jiù


ruò
wèi
zhū
xiāng

xìng
ān


chèn

liàng
jiǎ

míng
yán


jiǎ
míng
yán

xiāng
ér


shì


xiāng
jiǎ

míng

qián
yīng
yǒu

jué
míng

yòu


xiāng
suǒ

míng
yán
yǒu
zhòng
duō


yǒu
chà
bié

yīng
yǒu
zhòng
duō
chà
bié

xìng

shì

míng
yán

xiāng
ér


yīng
dào


ruò
wèi
zhū
xiāng

míng
ān


yóu
míng
shì

xiāng

xìng


shì


xiāng
jiǎ

míng
qián
yīng


xìng
yǒu

jiǎ

míng
yán

yīng

yǒu

shì

èr
zhǒng

chéng

guò

yòu
jiǎ
míng
yán
yǒu
zhòng
duō


yǒu
chà
bié

yīng
yǒu
zhòng
duō
chà
bié

xìng

yòu


guò

yóu

zhū
xiāng
dànjiǎ
jiànshì


qiē
jiǎ

míng
yánxìng


yīng
dào


yóu

suǒ

zhǒng
zhǒng
huàn
lèihuàn
zhě
zào
zuò
zhǒng
zhǒng
huàn
shì

lèi

wèi
nán

xiàng

xióng

děng
lèi

fēi

zhū
lèi


xiāng
mào
shí
yǒu

xìng


shì
zhū
xiāng
fēi
chèn
míng
yán
yǒu
shí

xìng
dāng
zhī

ěr

ruò
wèi


xiāng

míng
yán
èr
zhǒng


yǒu

xìng
shēngzhū
xiāng
huò

míng
yán
huò
èr
zhōng
jiān

yīng
xiànrán
shì
yīng
dào


yóu

yīn
yuán
suí
yán

xìng


qiē
zhǒng
jiē

suǒ
yǒu

ruò
wèi
míng
yán
néng
xiǎn

xìngyīng


ruòjiǎ

míng
yán

yǒu
guò


ruò

xiāng

jiǎ

míng
yán
biàn
便

chéng
xiǎn

ruò


xiāng
jiǎ

míng
yán


shì
míng
yán

yīng
dào


yòu

qián
shuō
suǒ

míng
yán
yǒu
zhòng
duō


yǒu
chà
biéyǒu
zhòng
duō
chà
bié

xìng
chéng

guò
shī
yòu
zhào
liǎo


xiāngyīng
dàoxiāng

zhě
zhào
liǎo
yīn
yuán


qiē
shì

yǒu
chà
bié

zhǒng
zhǒng

ěr

néng

yīn
yuán
míng
yán

ěr
wèn


yán
zhōng


yán
yán

xiànshì


xìng


yán
shuō


yīng
dào


yòu
zào
huàn
zhě
suǒ
zào
zhǒng
zhǒng
huàn
huà
xíng
lèi

suī

xíng
lèi
fēi


xìng

rán
yǒu
zhǒng
zhǒng
néng
zào
huàn
shìxìng

shì

xiāngzhèng

zōng
shí


yán
yán


zhē
qiǎn

wéi
lìng
jué
zhī

shìfāng
biàn
便
shī
shè


děng


fēi

xiāng


suī
jiǎ
míng
yán
fēi


xìngyán

fēi

shì
yǒu

wèn
ruò
zhū
xiāng
shì
jiǎ

míng
yán

biàn
便

yǒu

ruò

jiǎ
yǒu

ruò

shì
zhě


xiāng
yán


yīng
dào


ruò

ěr
zhěyán


wéi
táng
juānshì
yóu
xiān
suǒ


fēn
biéxiàn
zài
shì
sān
zhǒng
shì
shēng


běn

fēn

shuō

xiāngsuǒ
shēng
sān
zhǒng
shì
fēn
bié

yóu

dào

zhū

rǎn

zhǎn
zhuǎn
xiāng


yǒu
duàn
jué

yóu

yīn
yuán


xiāng


fēn
bié
jiǎ

ruò
duàn
miè
shí

zhū

rǎn

jiē

suí
miè
zhèng

shèng
zhì


shì
liàng
yántáng
juān
wèn
ruò

ěr
shí
fēn
bié
jiǎ

jiē

duàn
mièěr
shí
xiāng
shì
suí
qiǎn

ruò
ěr
suí

huò

shèng
zhì


qiē
xiāng

míng

fēn
bié

suǒ
shè
qíng

qíng
shù


wài
shì

jiē
yīng
yǒng
mièhuàn
zhě
suǒ
zuò
huàn
shì


xiāng
děng
zhū

huò
yóu

gòng
fēn
bié
wéi
yīn

huò

yóu
gòng
fēn
bié
wéi
yīn

ruò
yóu

gòng
fēn
bié
suǒ


fēn
bié
zhěsuí
miè

ruò
gòng
fēn
bié
zhī
suǒ

zhě

fēn
bié
suī

yóu

fēn
bié
suǒ
rén
chí


ér

yǒng
miè

ruò

ěr
zhě


zhī
fēn
bié
yīng


guǒ


suī

miè

qīng
jìng
zhěshì
zhōng
zhèng
jiàn
qīng
jìngzhòng
duō
xiū
guān
xíng
zhěshì
zhōng
yóu
dìng
xīn
zhì
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě

jiàn


shì
wèn

shì

shì


shì
suǒshì
néngsān
shì
suǒ


fēn
bié
zhèng
zhì

shì
néngshì
suǒ

wèn

shì

shì

dāng
zhī

zhǒng

suǒ
xínglüè
yǒu
sān
zhǒng


yǒu
yán
yǒu
xiāng

suǒ
xíng


èr

yán
yǒu
xiāng

suǒ
xíng


sān

yán

xiāng

suǒ
xíngzhōng
zuì
chū
shì
yán
shuō
suí
jué
zhě

suǒ
xíng
jìng


èr
shì
yán
shuō
suí
mián
zhě

suǒ
xíng
jìng


sān
shì

yán
shuō

suí
mián
zhě

suǒ
xíng
jìng

yòu
chū
èr
shì
shì
zuì
hòu
shì
shēng

yǒu
yuǎn

yán
shuō
suí
mián
hòu
suǒtōng


qiē
èr

suǒ
shè

suǒ
xíng
jìng

wèi
shì
chū
shì
zhì

ān


wéi
suǒ
xíng


jiàn


zhì
tōng
yòng
èr

wéi
suǒ
xíng
jìng


èr
zhǒng

yóu
èr
yīn
yuán
yīng
zhī


chéng
shì
chū
shì
xìng

wèi
zēng

wèi
zēng
yán
shuō


yán
shuō

wèn
yǒu
xiāng
zhī

shì
jiān
gòng
chéng


xiāng
zhī

fēi
suǒ
gòng
chéng


yīn

yuán
míng

xiāngyīn

yuán

yīng
dàoshì

míng
yán
xūn


guǒ

shì
yǒu
xiāng


shì
suǒ
gòng
chéng
néng
lìng

rǎn

shēng

zhì
jiàn
xūn


guǒ
shì

xiāng


fēi
suǒ
gòng
chéng
néng
lìng
qīng
jìng

shì


èr
yǒu
yīn
yǒu
yuán


yǎn
ruò
yǒu

děng
guò
huàn

biàn
便
yǒu

máo
lún
děng

xiāng
xiàn
qiánruò


huàn
biàn
便
dàn
yǒu

xìng

diān
dǎo


wèn


xiāng
jiè
ruò


xiāng
fēi

xiāng


ruò

suǒ
chéng

xiāng
zhī


ruò
ěr
yún

míng

xiāngyán
shuō
suí
mián

yuǎn

suīxiāng
jièxiāng


chéng

xiāng


wèn
ruò

gòu
huò
yún

chéngsuī

gòu
huò
zhū
xiāng
chà
bié

yǒu
suǒ
zēng

rán


xiāngchéng


wèn
ruò

gòu
huò

suǒ
zēng
xiāng
zhuàng
yún


zhīshēng

xiāngzhǒng
shì
xiāng
jiē

xiǎn
xiàn

wéi

xiāng

wèn
ruò

fēn
míng


wéi


zhū

mièmiè


yǒu
xiū
zuòfēi
xiū
guān
zhě


miè

yǒu
suǒ
xiū
zuò

wèn
ruò
ěr
yún

zhèng
zhī

xiāng
zhèng
zhì
zhī
suǒ
zhèng
zhī

wèn
ruò
ěr
suǒ
zhèng

shì

bié
suǒ
zhèng
fēi
zhū
míng
yán
ān

chù

wèn
ruò
xiān

yǒu
zhī

xiāng
zhì

yóu

yǒu
shù


xiāng
zhìshù


zhī

xiāng
zhìyīn

yīng


shēng


yǒu
xiāng


wéi

xiāng
yīn

suí
shùn
shì
jiān
zhì
wéi
yuán
shēng
chū
shì
zhì

yǒu
lòu
zhì
wéi
yuán
shēng

lòu
zhì

yǒu
xīn
dìng
wéi
yuán
shēng

xīn
dìng
shì
wèn

děng
zhū
zhì
shì
zūn
shuō
wéi

qīng
jìng
yīn

ruò

děng
zhìděng

fēn
bié

děng

yīng
chéng
yǒu
xiāng

ruò

fēn
bié

děng
zhū
zhì

biàn
便
fēi
shì
yǒuyǒu


yún

néng


jìng
qīng
jìng


yóu

xiāng
zhì
zēng
shàng
zhū

zhōng

shàn
qīng
jìng
tōng
shì
chū
shì
fēn
bié
zhì
shēng


míng

duàn
suǒ
duàn
fán
nǎoxiāng
zhì
shì

děng
zhì
yīn
zhèng
néng
duàn
miè
suǒ
duàn
fán
nǎoyīn
zhōng
jiǎ

guǒ
míng


jiǎ
shuō

wéi

děng
zhì

shì


guò
wèn
xiān
shuō
suǒ

shì
néng

guǒnéng

dāng
yán

guǒèr
zhǎn
zhuǎn
gēng

wéi
guǒ
wèn
ruò
suǒ
zhī
jìng

chángxiāng


liàng
duō

xiàn
jiàn

yún

xiū
guān
xíng
zhě
yuán

wéi
jìng


lìng
zhuǎn
miè
wén

zēng
shàngsānyóu

yīn
yuán

lìng
sānzhǒng
jìng
jiè
yǐng
xiàng
xiàn
qián


yuán

shì

wéi
jìng
jiè

chú
qiǎn
zhuǎn
miè
wèn
chú
qiǎn

zhǒng
suǒ
zhī
jìng
jiè

dāng
yán

xiāngshàng
zhuǎn


wéi
niè
pán

wéi

xiāng

yún

wéi
niè
pán

wèi

jiè
qīng
jìng
fán
nǎo
zhòng

yǒng

jìng


fēi
mièwèn
ruò
wéi
fán
nǎo
zhòng

yǒng

míng
wéi
niè
pán


yīn
yuán

fēi
miè

wài
shuǐ
jiè
wéi

hún
zhuó

chéng
qīng
xìng

fēi

zhuó
shí

chéng
qīng
xìng

yòu

zhēn
jīn
wéi

gāng
qiáng

diào
róu
xìng

fēi


shí

diào
róu
xìng

yòu


kōng
wéi
yún

děng

zhàng

jìng

qīng
jìng
xìng

fēi


shí

qīng
jìng
xìng


suǒ
yǒu


zhōng
dào

dāng
zhī

ěr
yún

míng
wéi

jiè
qīng
jìng

wèi
xiū
zhèng
zhì

yǒng
chú
zhū
xiāng
zhèng

zhēn
yǒu
rén

mián
mèng
zhōng

jiàn

shēn
wéi

bào
liú
zhī
suǒ
piāo


wéi

yuè


shì
bào
liú


jīng
jìn


yóujīng
jìnrán
biàn
便
juéjuébào
liú
dōu

suǒ
jiàn

chú
xiāng
dào

dāng
zhī

ěr

wèn
wéiyán
shuō
suí
mián
zhèng
duàn
miè
shí

zhū
xiāng
chú
qiǎn

wéi
duàn
miè

hòu
fāng
chú
qiǎn


duàn
shí

qiǎn
shí

píng
děng
píng
děng

chèng
liǎng
tóu

áng
dào


yòu

huà
xiàng
cǎi

huài
shí
xíng
xiāng
suí
miè
děng
guò
huàn

shí

máo
lún
děng
xiāng

suí
qiǎn


shí
qiǎn
shí
píng
děng
píng
děng


zhōng
dào

dāng
zhī

ěr
wèn
xiū
guān
xíng
zhě
yún

chú
qiǎn
suǒ
yuán
jìng
xiāng


yóu
zhèng
dìng
xīn

zhū
suǒ
zhī
jìng
jiè
yǐng
xiàng

xiān
shěn
guān
chá

hòu
yóu
shēng

zuòzhuǎn
shè
yǒu
xiāng
zhuǎn


xiāngxiāng
zhuǎn

yǒu

wèi


shǎo
fēn
wèi

èr
biàn
mǎn
wèi

sān
yǒu
dòng
wèi


yǒu
jiā
xíng
wèi


chéng
mǎn
wèi

wèn

shì
chéng
mǎn

xiāng
yún
wéi

qiē
fán
nǎo

qiē
zāi
héng
suǒ
língjīu
jìng

nǎo
qīng
jìng
suǒ

shuō
míng
chéng
mǎnyòu
shì
shàn
qīng
jìng
zhēn
shí

suǒ
xíng


qiē
xiàn
liàng
suǒ
xíng


qiē

zài
suǒ
xíng
wèn


chéng
mǎn
jiàn


chéngshí
zhèng


suí
sān
zhǒng
gēn
chà
bié
zhèng

jiàn

sān
chéng

rán

èr
chéng
yòng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


chéng


wéi
gēn
běn

yòu

èr
chéng
suí
yuán
chà
bié

suí
suǒ
chéng
shú

jué
dìng


zhèng

shí
liàng


jué
dìng


zuì
hòu
chéng
yào
jīng
sān
zhǒng

shù

jié

fāng

zhèngduàn
sān
zhǒng

zhòng
biéděng
míng
wéi
sān
zhǒng

zhòng


èpǐn

zài


zhòng

yóu
duànwǎng
è


xiū
jiā
xíng
shí

wéi


zhī
suǒ
jiān


èr
fán
nǎo
zhàng
pǐn

zài
ròu

zhòng

yóu
duànqiē
zhǒng

wēi

fán
nǎo


xiàn
xíng

rán
wèi
yǒng
hài

qiē
suí
mián

sān
suǒ
zhī
zhàng
pǐn

zài
xīn

zhòng

yóu
duàn


yǒng
hài

qiē
suǒ
yǒu
suí
mián

biàn


qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè


zhàng
ài

zhì

zài
ér
zhuǎn


yún


shēng
wén
chéng

wèi
sān
yīn
yuánbiàn
huà


èr
shì
yuàn


sān

xìng


biàn
huà

zhě

wèi
suí


suǒ
huà
shìlái
huà
zuò
biàn
huà
shēng
wén

shì
yuàn

zhě

wèi
yǒuluó


shēng
wén
chéng


shì
yuàn


jiànwéi
shēng
wén


xìng

zhě

wèi
yǒuluó

běn
xìng

lái

bēi

ruò

zhū

shì
shēn
shēng

wèi

yóu

èr
yīnshì

shēn
ài


fēi
wéi
shì
shì

chù
shēngyóu
ān
zhù


xìngwéi
shēng
wén

yòu
jué

xìng


wèi


qiē
ān


zhōng

duō
fēn
xiū


wèi
xíng
zhuǎn

yóu

yīn
yuán
zhèng

yuán
mǎn


shēng
wén
chéng

jué

ěr

chū


shì
ér
zhèng
zhèng
juéchà
bié


shàng
xiāng
wéi
sān
yīn
yuán


yīng
zhī
yún

shēng
wén
shī
huài
zhèngnài


wèi
yǒu
shēng
wén


wéi

yǒu
fán
nǎo
shāo
rán
míng
wéi

miè

shēng


wèi

wèi

dāng
duàn


dāng
yǒng
huài


dāng

yǒuyǒu
rén
shēn
yīng

bìng


bìng
zhōng
dōu

shí
bié

wèi
bìng

shí


suí
miè

biàn
便
shēng

wèi


níng

tuō

shì

bìng

shì
míng
shī
huài

yóushī
huài
shēng
wén
dāng
zhī

ěryúnshī
huài

chéng

wèi
yǒuwén

qiē

shèn
shēn

xìng


zhí

qiē
fán
nǎo
shāo
rán

xìng
běn


wèi


yǒu
shēng

zhòng
bìngyǒu
rén


shēn
zhōng
suǒ
shēng

bìng

wèi
wéi

bìng
bìng

néng
jiě
tuō

míng
wéi
shī
huài

yóushī
huài


dāng
zhī

ěr
wèn

shì

shì


shì

jiāfēi

jiāxiāng
tōng
èr
zhǒng

èr
shì

jiāfēi

jiā


zhēn
shuōjiā


yǒu

shì
jiān
dāng
zhī

ěr
wèn

shì

shì

zhǒng
zhēn
shí


zhōng

shì
shè

zhēn
shí


shì
jiān
suǒ
chéng
zhēn
shí

dào

suǒ
chéng
zhēn
shí

sān
shì
suǒ
shè

fán
nǎo
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

èr
shì
suǒ
shè

wèn

shì

shì

zhǒng
xúnzhōng

shì
shè

xún

zuò

xiāng
yīng
fēn
bié
zǒng
shè

zhǒng
wèn

shì

shì

zhǒng

shí
biàn
zhì


zhōng

shì
shè


shí
biàn
zhìqiē
jiē
shì
zhèng
zhì
suǒ
shè

wèn
shì
zūn

shuō

qiē

jiē

yǒu
èr

shì
suǒ
shuō

shì

yóu


xìng
shuō


xìng

yóu
bié
bié
xiāng
shuō
yǒu

xìng
wèn
shì
zūn

shuō

qiē

jiē


xìng


yóusuǒ
huà
shìshuō
sān
zhǒng


xìng
xìng


xiāng


xìng
xìng

èr
shēng


xìng
xìng

sān
shēngxìng
xìng

yún

xiāng


xìng
xìng

wèi

qiē

shì

yán
shuō

xìng

yún

shēng


xìng
xìng

wèi

qiē
xíng
zhòng
yuán
suǒ
shēng
yuán


yǒu

fēi

rán
yǒu

shì

shuō
míng
shēng


xìng
xìng

yún

shēngxìng
xìng

wèi
zhēn
shí

xiāng
suǒ
yuǎn
yóu
shēng

shuō


xìng
xìng


guān
xíng

chú
shēng
jiǎ
shēng
jiě


néng
chú
qiǎn

shēngxìng
xiāng
héng

jiān
zhuǎn


shì
yīng
zhī
shēngxìng
xìng


zhōng

shì
fēi
yóu
xiāng


xìng
xìng


shuō


xìng

rán
yóu
shēng


xìng
xìng


shēngxìng
xìng


suí

suǒ
yīng
shuō


xìng

wèi
xiāng
míng
fēn
bié
zhèng
zhì

jiē
yóu
èr
zhǒng


xìng
xìng

zhēn


yóu


xìng
xìng
shuō


xìng

shì

shì
zūn
zhōng
shuō

shì
yán


shuō


gēng


èr
wèn
shì
zūn

shuō

qiē


shēng

miè
běn
lái

jìng

xìng
niè
pánxiāng


xìng
xìng
shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō

qiē

děng


kōng
xiāng


xìng
xìng
shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō

qiē

jiē

huàn
děngshēng


xìng
xìng

shēngxìng
xìng
shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō
děng
suí
guān

nǎi
zhì
shí
yǒu

cháng
xiāng


xìng
xìng
shuō

shì
yán


shuō
děng
suí
guān
cháng

yǒu


shuō
děng
suí
guān
yǒu

cháng

wèn
shì
zūn

shuō
děng
suí
guān

nǎi
zhì
shí
jiē
yǒu

shēng


xìng
xìng


shēngxìng
xìng

shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō
děng
suí
guān


jiē
kōng
shēng


xìng
xìng

shēngxìng
xìng

zhū

yóu
yuǎn

xiāng


xìng
xìng

shuō

shì
yányuǎn

xìng
shuō

wéi
kōngxiāng
xìng
shuō
wéidāng
zhī

ěr
wèn
shì
zūn

shuō

nǎi
zhì
shí


guān


shěn
nǎi
zhì
guān

fēi
yǒu
xiǎn
xiànxiāng


xìng
xìng
shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō


wěi

shí
xiǎn
xiànshēng


xìng
xìng

shēngxìng
xìng

shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō

shì
yán

shì

jīn
zhě
yīng
zhī
shì
chù

wèi

shì
zhōng
yǎn
yǒng

miè
yuǎn


xiǎng

nǎi
zhì

yǒng

miè
yuǎn


xiǎng


dōu

xìng
xìng

shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō
yóu
qiē
chù
qiǎn

qiē
xiǎng


shì
tiān
děng


néng
zhī
chù
ér

jìngdōu

xìng
xìng
shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō
néng
suí
shùn

yōu
shè
chù
yǎn
suǒ
shí


nǎi
zhì

suǒ
shí

zhōngshí


diān
dǎo


diān
dǎo


shuō
yǒu
shèng
chū
shì
jiān


qiē


xìng
xìng

huò

xìng
xìng
shuō

shì
yán
wèn
shì
zūn

shuō
jìng

zhě
jìng

jìng
jiè

zhū

zhū

jìng
jiè
jiē

qiē


xìng
xìng

huò

xìng
xìng

shuō

shì
yán
wèn

shì

shì


yuán
zuì
chū
jiàn


xiāng

nǎi
zhì
zuì
hòu
jiàn

zhèng
zhì


ruò


shì
shī
shè

míng


yīng
dào


shī
shè

míng

yóu

míng

shī
shè

xìng

shī
shè
chà
bié

shī
shè
fēn
bié

yóu
fēn
bié


huò
fēn
bié
xiāng

huò
fēn
bié
míng

huò

fēn
bié

yóu

sān

xiǎn

rǎn
pǐnyuán
mǎn

cóng

nǎi
róng
xiū
qīng
jìng
pǐn

wèi

guān

suǒ
yǒu

rǎn
zhū

zhēn


yóu
zhèng
zhì

néng
zhèng
guān
chá

néng

qīng
jìng

yóu

èr
zhǒng
xiǎn
qīng
jìng
pǐn


yuán
mǎn

shì

xiǎn
shì

shìshì

zhēn
shí

fēn
zhōng


shuō
shì
jué


ruò

liǎo
zhī
zhēn
shí

zhě


sān

xìng

yīng
xiū
guān


tuō
nán
yuē

zǒng

bié
fēn
bié
yuán
chà
bié

zhǐ


wēi

zhí
zhuó

míng
děng
zhí
xìng

yún

míng
wéi
sān
zhǒng

xìng


biàn

suǒ
zhí

xìng

èr
xìng

sān
yuán
chéng
shí

xìng

yún

biàn

suǒ
zhí

xìng

wèi
suí
yán
shuō

jiǎ
míng
yán
jiàn


xìng

yún

xìng

wèi
cóng
zhòng
yuán
suǒ
shēng

xìng

yún

yuán
chéng
shí

xìng

wèi
zhū

zhēn


shèng
zhì
suǒ
xíng

shèng
zhì
jìng
jiè

shèng
zhì
suǒ
yuán

nǎi
zhì
néng
lìng
zhèng

qīng
jìng

néng
lìng
jiě
tuō

qiē
xiāngzhònglìng
yǐn


qiē
gōng


wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
yuán

yīng
zhī


yuán

xiāng
míng
xiāng
zhǔ
yīng
zhī

wèn
xìng
yuán

yīng
zhī


yuán
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
yīng
zhī

wèn
yuán
chéng
shí

xìng
yuán

yīng
zhī


yuán
biàn

suǒ
zhí

xìng

xìng
zhōng

jìng

shí
yīng
zhī

shì
zūn


jīng
zhōng
shuō
yuán

zhí
zhuó
biàn

suǒ
zhí

xìng
yīng
zhī

xìng
zhěqīng
jìng
shuōxiāng
shuō

jīn


zhōng
dāng
zhī

xiāng
shuō

wèn
biàn

suǒ
zhí

xìng
yǒu

zhǒng


lüè
yǒu

zhǒng


biànxìng

èr
biàn

míng

xìng

sān
biàn


rǎn

xìng


biàn

qīng
jìng

xìng


biàn

fēi

rǎn
qīng
jìng

xìng

yún

biànxìng

wèi
yǒu

zhǒng


biàn


xiāng

èr
biàn

chà
bié
xiāng

sān
biàn

suǒ

xiāng


biàn

néng

xiāng

biàn


xiāng
zhě

wèi
biàn


shì
shì


xìng

nǎi
zhì

shì
shì
shí

xìng


shì
shì
yǎn

xìng

nǎi
zhì

shì
shì


xìng

biàn

chà
bié
xiāng
zhě

wèi
biànshì

shì


shì
fēi


fēi


shì
yǒu
jiànshì

jiànshì
yǒu
duìshì

duìshì
yǒu
lòushì

lòushì
yǒu
wéishì

wéi


shì
děng
lèi
chà
bié
dào


biànsuǒ
yǒu
chà
bié
shì

yùn

qiē
chù
děng
dāng
zhī

ěr

biàn

suǒ

xiāng
zhě

wèi
biànshì
yǎn
suǒshì
ěr

shé
shēn

suǒ


yòu

biàn


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

jiè

suǒshì

jiè

suǒshì


jiè

suǒshìsuǒ


biàn

néng

xiāng
zhě

wèi
biànshì

néng
shì
shēng
xiāng
wèi
chù
néng


yòu

biàn


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

néngshì
shēng
xiāng
wèi
chù

néng

yún

biàn

míng

xìng

wèi
yǒu
èr
zhǒngchà
bié

èr
yǒu
chà
bié


chà
bié
zhě

wèi
biàn


qiē

qiē

suǒ
yǒu
míng

yǒu
chà
bié
zhě

wèi
biàn


míng
wéimíng
wéi
shòu


míng
wéi
xiǎng


míng
wéi
xíng


míng
wéi
shí


shì
děng
lèi

liàng

shù
chà
bié

zhōng


bié
míng
yún

biàn


rǎn

xìng

wèi
biànyǒu
tān
yǒu
tián
yǒu
chī


néng
yuǎn

tān
tián
chī


yòu

xìn
děng

qiē
shàn

ér

xiāng
yīng

yòu

biàn


shòu

xiǎng

xíng

shí

yǒu
tān
yǒu
tián
yǒu
chī


néng
yuǎn

tān
tián
chī


yòu

xìn
děng

qiē
shàn

ér

xiāng
yīng
yún

biàn

qīng
jìng

xìng

wèi

shàng
xiāng
wéi
dāng
zhī

xiāng

yún

biàn

fēi

rǎn
qīng
jìng

xìng

wèi
biànshì
suǒshì
néngshòu
xiǎng
xíng
shí
shì
suǒshì
néng


yòu


qiēzhōng
biàn

suǒ
yǒu


zhū
biàn

suǒ
zhí

xìng
dāng
zhī

yǒu

zhǒngmíng
biànxìng

èr


biàn

míng

xìng

sān

míng
biàn

míng

xìng
biànxìngèr
biàn

èr

xìng
yún


míng
biànxìng

wèi
biànshì
míng
yǒu

shí
xìng


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì
míng
yǒu
shòu
xiǎng
xíng
shí
shí
xìng

yúnbiàn

míng

xìng

wèi
biàn


shì
míng

huò

míngshì
míng
shòu
xiǎng
xíng
shí

huò

míng
shòu
xiǎng
xíng
shí

yún


míng
biàn

míng

xìng

wèi

liǎo

shì

fēn
bié

míng
ér

biànliǎo
shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

fēn
bié
shòu
xiǎng
xíng
shí
míng
ér

biàn

yúnbiànxìng

wèi

liǎo

míng

yóu

liǎo
míng
fēn
bié

shì
ér

biànliǎo
shòu
xiǎng
xíng
shí
míng

yóu

liǎo
míng
fēn
bié
shòu
xiǎng
xíng
shí
shì
ér

biàn

yún


èr
biàn

èr

xìng

wèi
biàn


shì
shì


xìng
míng
zhī
wéishì
shì
shòu
xiǎng
xíng
shí

xìng
míng
shòu
xiǎng
xíng
shí


biàn

suǒ
zhí

xìng
zhí
dāng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng


jiā
xíng
zhí

èr
míng
shī
shè
zhí

jiā
xíng
zhí
dāng
zhī

yǒu

zhǒng


tān
ài
jiā
xíng


èr
tián
huì
jiā
xíng


sān

huì
jiā
xíngbié

jiā
xíngshè
suí

jiā
xíng


míng
shī
shè
zhí
dāng
zhī

yǒu
èr
zhǒng


fēi
wén

suǒ
zuò

èr
wén

suǒ
zuò

fēi
wén

suǒ
zuò
zhě

wèi
zhí

wéiyún


shì
yún


wén

suǒ
zuò
zhě

wèi
zhí

wéi


shì
huò


nǎi
zhì
huò
shí
huò
yǒu
wéi

huò

wéi

huò
cháng
huò

cháng

huò
shàn
huò

shàn

huòshì
děngwēi

zhí
zhuó
dāng
zhī

zhǒng
cháng
cháng
zhí

èrzhí

sān


jìng
jìng
zhí


zhízhū
xiāng
zhōng
biàn

suǒ
zhí

xìng
zhíyóu

yīn
yuán

dāng
zhīmíng

yán

suǒ
quán
shì
zhí
yǒu

xìng

suǒ

zhě


wèi
yīn
wèn
yán


shì
yòng


wéi

xìng


yán

shì
shì


xìng
fēi
shì

míng

huò

yán


shì
shì
shòu
xiǎng
xíng
shí

xìng
fēi
shòu
xiǎng
xíng
shí
míng
chù
kōng
xián

jīng
qín
guān
chá
zhū


xiāng
gòng
xiāng

xún


shì
shì

xiāng
fēi

míng

huò
xún


shì
shì
shòu
xiǎng
xíng
shí
xiāng
fēi
shòu
xiǎng
xíng
shí
míng


shì
xún
qiú

xiāng


néng

shí
biàn
便
shēngfēi
qiú

míng

néng

shí

huò


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

xún
qiú
shòu
xiǎng
xíng
shí
xiāng


néng

shí
biàn
便
shēngfēi
qiú
shòu
xiǎng
xíng
shí
míng

néng

shí

míng
zhuǎn

míng


zhuǎn


zhōng
ruò
míng
néng
xiǎn

xiāng


fēi

néng
xiǎn
chà
bié
xiāng


fēi

néng
xiǎn
suǒ

xiāng


fēi

néng
xiǎn
néng

xiāng


huò
míng
nǎi
zhì
néng
xiǎn
néng

xiāng


fēi

néng
xiǎn
nǎi
zhì

xiāng


ruò


míng


xiāng

zhuǎnnǎi
zhì
néng

xiāng

zhuǎn
zhězhū
míng

bié
xíng
jiě
suí

ér
zhuǎn
yīng


yīngshìbié

zhuǎn
suǒ
yǒu
míng
zhōng

ruò
míng


xiāng

zhuǎn

nǎi
zhì
ruò
míng

néng

xiāng

zhuǎn


míng
wéi

yǒu

zhuǎn


wéizhuǎnyǒu

zhuǎn
qiě

yīng
yīngqián
guān

shì
zhōng

biàn

ruòzhuǎn
zhě

shì


míng


xiāng

zhuǎnbiàn
便
zhì

ruò


xiāng

zhuǎn

fēi
yǒu


dàn
néng
xiǎn
shì

suǒ
zēng


ruò

zēng


shì
zhí
zhuó

shì


míng

yán

suǒ
quán
shì
zhí
zhuó

xìng

dào

chéng
jiùqiēzhū
xiāng
zhōng
míng
yán
suǒdāng
zhī

míng

yán

suǒ
quán
shì
wàng
zhí

xìng

wèn

yuán

zhī

zhū
xiāng
zhōng
míng
yán
suǒyóu

jiào


yún

yóu


wèi
ruò

míng
yán

zhū
shì
zhōngruò
míng
yán


zhū
shì
zhōng


shì

dào


yòu

zhǎn
zhuǎn
xiāng

ér
shēng

shì
wéi

zhǐ
míng
yán

shēng

míng
yán
wéi

shì


shēng


wèi
zhū
shì
jiān
yào

yǒu
shì
fāng

shēng

míng
yán
fēn
bié

fēi


shì


fēn
bié


shì
dāng
zhī
shì
wéi

zhǐ
míng
yán

shēng


jìng

zhě

jìng

shí
míng
yán
zuò


weí


shì

shì
yǒu
suǒ
zhī
shì

tóng
fēn
yǐng
xiàng
shēng

fāng
biàn
便
yùn
zhuǎn
xiàn
zài
qiánshì
dāng
zhī
míng
yán
wéi

shì


shēng

yòu

míng
yán
xiū
duì
zhì
shí

ruò
ān
zhì
xīn


xiāng
jiè


qiē
zhū
xiāng
jiē

xiàn
qián

ruò

ān
xīn


xiāng
jiè


suí
suǒ


biàn
便
wéi
zhū
xiāng
piāo
zhuǎn

xīn

yóu

dào

dāng
zhī

xiāng
míng
yán
shì


yún

yóu
jiào


shì
zūn
shuō


mèi

fán


xiāng
wéi
yán

móu

tuō
yán


xiāng


zài

qīng
jìng
jiàn
xíng
zhě
ān
zhù

zhēn
zhìxìngjiàn

suǒ

yóu
zhēn
zhì
qīng
jìng
shuō

wéi
zhēn
míng

èr
zhí

xiāng
yīng

hào
wéi

èr

yòu


shēng

zhū
yùn
zhōng
shàn
zhīsuī
guān
yùn
zhōng
suǒ
jiàn


dàn
shì
jiǎ
yǒu

fēi
zhí
suí
zhuǎn

yóu

suí
mián
wèi
yǒng
duànzhōng
dào

dāng
zhī

ěr


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

佛七感应

什么样的人会有感应

什么是放生感应

什么咒语感应最强

什么咒感应最快