瑜伽师地论念诵网

瑜伽师地论第70卷(注音)

编辑:元绿 · 时间:2020-04-11

瑜伽师地论第70卷(注音)shī

lùnshí
juàn

shè
jué

fēn
zhōng
shēng
wén

zhīzhū
zhì
guāng
míng
yǒu

shēngnéng

suǒ
zhī
miè

qiē
ān

èr
néng

shì
jiān
chū
shì
jiān
gōng

shì
yuè
shè
shòu
suǒ

zhǐ
shēn

sān
néng
zhèng
guān
jiàn
suǒ
wèi
jiànnéng

xiànnéng
shēn
huài
hòuyóu
shí

zhǒng

chà
bié


zhū
zhì
guāng
míng
shēng
wài
guāng
míng


děng
shí


wèi
wài
guāng
míng


wéi
xìng

zhū
zhì
guāng
míng

huì
wéi
xìng
yòu
wài
guāng
míng
néng
hài
wài


zhū
zhì
guāng
míng
néng
hài
shì
fēi
cháng
suǒ
ài
cháng
suǒ
àifēn


zhū
yǒu
qíng


fēn


zhū
yǒu
qíng

chū

huán
méi
chū


méi

yǒu


yǒu
ān
xiāng
wéi

ān
xiāng
wéi
dòng

dòng


néng
zuò

qiē
yǒu
qíngnéng
zuò

qiē
yǒu
qíngyǐn
zhū
zhòng
shēng

zēng
suǒ


yǐn
zhū
zhòng
shēng

wèi
zēngnéng
kāi


qiē
suǒ


néng
kāi


qiē
suǒnéng
yǐn


suǒ
kāi
xiǎn

néng
yǐn


suǒ
kāi
xiǎn


néngliàng
zhào
míng

néngliàng
zhào
míng

wéi
hài

jiàn

wéi
hài
jiàn

dāng
zhī

ěr


yǒu
sān
zhǒng
diào
shàn


chú
qiǎn


èr
zhìsān
hài
suí
miányǒu
sān
zhǒng

jìng


zhū
è
xún


néng
rǎo


èr

wéi
zhū
xiāng
suǒ
dòng
luàn


sān
rén
yùn


cháng

yǒu
sān
zhǒng

zhǐ


shēn

zhǐ

èr


zhǐ

sān


zhǐ


yǒu
sān
zhǒng
fàn
zhìxiàng
fàn
zhì

èr
zhù
guǒ
fàn
zhì

sān
dào
jīu
jìng
fàn
zhì


shì
shā
mén

yǒu
sān
zhǒng


yǒu
sān
zhǒng

luó
mén


jiǎ
míng

luó
mén

èr
zhǒng
xìng

luó
mén

sān
zhèng
xíng

luó
ményóu

yīn
yuán
lìng
shī
luó
huài

shī
luó
huài


zhǐ
shī
luó
suǒ
yīng
shēng
shàn
jiē


shēng

wèizuì

huǐ
fànyǒu

zuì

huǐ
chúzhū
suǒ
fàn


niàn
fàn
zhōng
zhí
yǒu
fànyǒu
fàn
zhōng
zhí

fàn


yóu

yīn
yuán
míng
jiè
shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng


yóu
èr
yīn
yuán
lìng
suǒ
shòu
jiè
qīng
jìng
zhù
bàn
qīng
jìng


èr

xìng
qīng
jìng


yún

míng
wéi
zhù
bàn
qīng
jìng

wèi
jiàn
qīng
jìng
guǐ
qīng
jìng
mìng
qīng
jìng

yún


xìng
qīng
jìng

wèi
gōng
jìng
suí
xué

fēn

suí
xué

yǒu
chà
bié

wèi
sān
yīn
yuán
lìng
suǒ
shòu
jiè
qīng
jìng


qīng
jìng


èr
mìng
qīng
jìng


sān
xíng
qīng
jìng


yúnqīng
jìng

wèi
wéi
jiě
tuō
xiū
xíng
fàn
xíng

wéi
shēng
tiān

yún

mìng
qīng
jìng

wèiqiú


huó
mìng

yún

míng
wéiqiú

wèi

suǒ
yīng
qiú

suǒ
cóng
qiú
ér

qiú


yún

míng
wéi

suǒ
yīng
qiú

wèi

jiǎo
zhà
ér
yǒu
suǒ
qiú
shuō
ér
yǒu
suǒ
qiúxiàn
xiāng
ér
yǒu
suǒ
qiú

ér
yǒu
suǒ
qiú

ér
yún

míng
wéi

suǒ
cóng
qiú

wèi
chú

zhǒng

yīng
xíng
chù
ér
yǒu
suǒ
qiú

yún

xíng
qīng
jìng

wèi
shēn
xìn
suǒ
fàn
yǒu

ài
guǒ

ruò
xíng
ruò
zhù

niàn

weí
zhōng


fàn

shè
yǒu
suǒ
fàn

biàn
便
cónghuǐ
chú

shì

dāng
lái
jiān
láo
fángruò
yǒu

chú

qín
jiā
xíng


gēn
mén

yīng


xiāng
liǎo
zhī
wàng
niàn
guò
shī
xiāng
liǎo
zhīzuò


yún


xiāng
liǎo
zhī
wàng
niàn
guò
shī


què
niàn

èr
liè
niàn

sān
shī
niàn


luàn
niàn

què
niàn
zhě

wèizhū
gēn
méntīng

shòu

shàn
liǎo
zhī

liè
niàn
zhě

wèisuī
tīng
suī
shòu
suī
shàn
liǎo
zhī

ér

cháng
zuò
fēi
wěi

zuò
ruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiū


shī
niàn
zhě

wèi
suī
xiū


duō
xiū


rán
huò
yǒu
shí

zhèng
liǎo
zhī
ér
yǒu
suǒ
xíng

luàn
niàn
zhě

wèifēi

rǎn
zhōng
shēng

rǎn
xiǎng


rǎn
zhōng
shēng
fēi

rǎn
xiǎng
yúnxiāng
liǎo
zhīzuòshì
fán
nǎo
shēng
yīn

èr


rǎn
shēng
xiāng
yīng

sān
huǐ
huài
xiū
chǐcuò
luàn
fàn

fán
nǎo
shēng
yīn
zhě

wèi

yǒu

zhí


xiāng
zhí

suí
hǎo

yóu

yīn
yuán

shì
chù
suǒ

è

shàn

suí
xīn
liú
rǎn
shēng
xiāng
yīng
zhě

wèiè

shàn


xiàn
qián
xíng

huǐ
huài
xiū
chǐ
zhě

wèi

yǒu


yīng
xiū
chǐ
ér

xiū
chǐ

yòuè

shàn

xiàn
zài
qián
shí
ér

xiū
chǐ


cuò
luàn
fàn
zhě

wèi

yīn


xiū
chǐ


huò
fàn
suǒ
fàn
zuì
huò

shè
suǒ
xuéshí
zhī
liàng
qín
xiū
xíng
zhě

duàn
chú

chù
nǎi
míngshí
zhī
liàng


děng
wéidān
zhuó
yǐn
shí

èr
dān
zhuó

shēn

sān
mìng
gēn
huài
mièliè


shēn
zhòng

liù
fēi

bìng


mìng

qīng
jìng


duō
yíng
shìcháng
qín
xiū

juézhě

duàn
chú

chù
nǎi

míng
wéi
cháng
qín
xiū

juézhèng
xíng
děng
wéiyóu
wēi


shēnèr
ài
wèi
yǎn

shuì
mián
wéi


sān
suí

rǎn
xiāngqín
xiū


rǎn
duì
zhì


fēi
shí
ér
jué

liù


ér
jué


fēi
shí
ér
mián
ér
mián
liù
chū

yīng
zhī
jiàn

zhū
chū
děng
wéi
liùsuí
shùn
chū


èr
què
chū


sān
jiā
chū
yuán
mǎn
chūxià

chū


liù

jiā

chūsuí
shùn
zhě

wèi

zhǒng

zhǐ
suí
shùn

èr
shēng

suí
shùn

sān
jīng
jìn

suí
shùn


zhàng

suí
shùn


ài


suí
shùn

què
zhě

wèi
què

zhǒng
yuán


qīn
yǒu
què

èr
tīng
wén
què

sān
yǐn
méi
què

ruò
jiào
ruò
zhèng
jiē
yǐn
méishī
zhǔ


què


yóu

zhǒng

shēng
shàn
yóu
yuán


èr
yóu
yīn


sān
yóu
zhìyóu
xíngyóu

yuán
mǎn


shàn
shuō


nài

zhōng
chū
jiā
yuán
mǎn


xíng
xiāng
yuán
mǎn

wèi
néng
suí
shùn

suǒ

rǎn

rǎnèr

yuán
mǎn

wèi


shuō

shàn
suí
shùn


sān


yuán
mǎn


zhù
chù
yuán
mǎn


yóu

yīn
yuán
yīng
zhī
shī
luó


yuán
mǎnzhuì
duò


èr
néng
chūsānchuān
穿
quē
zhī

èr
zhǒng
duì
zhì
yīng
zhī

zhǒng
gēnèr
zhǒng
duì
zhì
zhě


èr
xiū
zhǒng
gēn


zhě


jìng
jiè


èr
fán
nǎo


sān
chánsuí
mián


jìng
jiè

zhě

wèi
zhù

jìng
qín
xiū
xíng
shí


niàn

shǒu

zhū
jìng
jiè
xīn

liú
sǎn


fán
nǎo

zhě

wèi
děng
wèi
xíng
ér
yóu
xíng
shí


zhū
jìng
jiè
yuǎn

tān
yōufēn
bié
xiāng

nǎi
zhì
xīn

liú

zhě

ruò

ěr
shí
zhí


xiāng


suí
jué

zhí

suí
hǎo

biàn
便


xiū
fáng

xíng


xiū


shǒu

yǎn
gēn

shì
míng
chán


zhèng
yǎn
gēn


shì
suí
miányóu

yīn
yuán
dāng
zhī

shí
zhī
liàng
yuán
mǎnzhǐ
duì
zhì


èr
yuǎn

suǒ
zhì


sān
zuò

zuò

chùfēn
biézhōng
jiù
shòu
zhě

suǒshòu
zhě
shí
suǒ
zhě
zēng
fàn
xíngzhě
néng
hài
suǒ
zhìzhě
xiàn


zhùzuì
zhě
jìng

tián


ān
yǐn
zhù
zhě
fán
nǎo

duàn
néng
zuò
zhèng


jiǎn
shěng
shuì
mián


jiān
yīn
zhòng
èr
jiā
xíng

jīng
jìn
yuán
mǎn

yīn
zhòng
jiā
xíng
zhě

wèi
xíng
zuò
shí
ér
chéng
bàn


èr


gài
zhōng

zuò
shí


sān
gài
zhōng

xíng
shígài
zhōng


shí


jiān
jiā
xíng
zhě

wèi

zhòu


chū
hòu
fēn
yīng
cháng
jué
zhōng
fēn
zhèng

shuì
mián

wéi

shī

xiāng

cháng
shí

zhòng
shī
niàn

jiān
shuì


zhòng
lèi


nǎi
zhì

weí

xiǎng
zhèng

shuì
mián


yīng


chù
zhī
liàng
zhèng
zhī
ér
zhùxíng
chù

èr

guān
chù

sān

shè
shòu

yǎng
gōng
jìng
chùshòu
yòng


chùshàn
pǐn
jiā
xíng
chù

yóu
chū
chù

zhōng

yóu
xíng
fēi
suǒ
xíng
chùxūn

ér
chū
yóu
xíng

yóu

èr

xiān

zuò

ér
guān
shì
zhě

shè

gēn

ruò
xiān
zuò

ér
guān
shì
zhě
shàn
zhù

niàn

yóu

sān

ruò
yǒu
suǒ
shòushí

shǒu

quán
suō


zào
dòng

yóushòu
yòng
yǐn
shí
jiē
zhī

liàng

yóuruò


jìng


zhòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò
jué
shàn
zhī

liàng
fēn
suǒ

shuì
mián

shàn
zhī
liàng

ruò
yǒu
xiū

lùn

jué


ruò

ruò


shàn
zhī
liàng

wéi
lìng
èr
zhǒng
suǒ

diào
shì
chú
qiǎn
shuì
mián

zhū
láo
juàn

shàn
zhī
liàng


ruò
yǒu

chú
qín
xiū
shén


lüè
yóu

zhī
shè
zhū
duàn
xíng


xiū

zhī

èr
zhèng
shēng
jìn
zhī

sān

suí
fán
nǎo
tōng

zhī


yǐn

néng
jìng
suí
fán
nǎo
zhī

xiū

zhī
zhě

wèi

jīng
jìnjīng
jìn
xiū
shénzhèng
shēng
jìn
zhī
zhě

wèi
xìn
qīng
ān

yóu
zhèng
shēng
jìn


jìng
xìn
xīn
xìn
shàng
jiě
tuōqīng
ān
zhǐ

suǒ
yǒu
shēn
xīn

zhòng


suí
fán
nǎo
tōng

zhī
zhě

wèi
niàn
zhèng
zhī

yóu
zhèng
niàn

fáng

wèi
shēng
zhǐ
guān
suí
huò

yóu
zhèng
zhī

tōng


shēng
zhǐ
guān
suí
huò

yǐn

néng
jìng
suí
fán
nǎo
zhī
zhě

wèi


shè

yóuchén
xià
xīn

yóu
shè

ruò
xīn
diào

shè
chí
yǒu

zhǒngsuǒ

dìng
wéi
zēng
shàng
yuán


shěn

tīng
wén

èr

zhèng
jiào
shòu

sān

宿
shì
chuàn

duō
wén

shěn

tīng
wén
zhě

wèi
shēng
jìng
xìn
xīn
tīng
wén
zhèng


yóu

yīn

yuán

xīn

jìng
xìng


zhèng
jiào
shòu
zhě

wèi
yīn


jiào
shòu

dǎo
jiào
shòu
yǒng
měng
jīng
jìn
ér
zhù

jiān

cháng
wěifēn
jīng
qín
fāng
biàn
便
xiū

ér
zhù

yóu

yīn

yuán

xīn

jìng
xìng


宿
shì
chuàn

zhě

wèi


宿
shì
lín
jìn
shēng
zhōng


zhū
jìng


zhū
děng
zhì
shù

zhèng


yóu

yīn

yuán

xīn

jìng
xìngduō
wén
zhě

wèi
duō
wén
wén
chí

wén
chù
kōng
xián

weí
chóu
liàng
shěn

guān
chá

yóu

yīn

yuán

xīn

jìng
xìng


yǒu

zhǒng


wéi

zhèng

sān


zhě
yīng
zhèng
liǎo
zhīdìng
tuì
退
yīn

èr
wài
dìng
tuì
退
yīn

sān

dìng
tuì
退


wài
dìng
tuì
退dìng
tuì
退

yīn
duì
zhì

liù
wài
dìng
tuì
退

yīn
duì
zhìèr
duì
zhì

chí


dìng
tuì
退
yīn
zhě

wèi
xiè
dài

wài
dìng
tuì
退
yīn
zhě

wèi
diàodìng
tuì
退
zhě

wèi
hūn
chén
shuì
mián

wài
dìng
tuì
退
zhě

wèi


miào

sǎn
luàn


dìng
tuì
退

yīn
duì
zhì
zhě

wèi
shàn

xiāng
ér
zhèng
guān
chá

wài
dìng
tuì
退

yīn
duì
zhì
zhě

wèi


shēn
guān
chá

jìng


èr
duì
zhì

chí
zhě

wèi
guāng
míng
xiǎng
yún


shēn
guān


zhù

wèi
guān

shēn
cóng
guò

shì

zhū
yǐn
shí
xiàn
zài
ér
shēng

yún


shēn
guān
miè

zhù
wèi
guān

shēn

dāng
lái
shì
shì

miè


yún


shēn
guān

miè

zhù

wèi
guān

shēn

xiàn
zài
shì
yóu
yǐn
shí
yuán
zēng
cháng
jiǔ
zhù

dāng

huài


yǒu
shēn
zhě

wèi


shēn
shàn
zhù

niàn

zhēn

shēn

huò
wéi
chū
shì
jiān
zhì
zhě

wèi
yóu


shē


dào

huò
wéi
chū
shì
jiān
jiàn
zhě

wèi
yóu


shè

dào

huò
wéi

niàn
zhě

wèi
yóu

hòu
suǒ

chū
shì
jiān
dào
yún


shēn

suǒ

zhù

wèi

zhū
dìng
xiū

niàn
zhù
dìng

yǒu
ài
wèi

nǎi
zhì

yǒu
zhù
zhuó

yún


shì
jiān

suǒ

zhí

wèi


diān
dǎo

yǒng
duàn
miè

yǒng
duàn
mièshēn
děng
zhōng

zhí

jìng


chángshàng
shī
shè
jiàn


zhǒngluó

yún

wéixīnzhū

shēng
zhě

èr
xīn

zhàng
duàn
jiàn

xíng
zhě

sān
xīn

jiě
tuō
jiàn

xíng
zhě


dào
jīu
jìng
jiàn

xíng
zhě


dào
jīu
jìng
jiàn

xíng
zhě

yún

xīn
shēngluó

yīng
zhī

yǒu
sān
zhǒng

wèi
xīn


shēngxīn

yǒu
xún
yǒu

dìng
shēngxīn


xún
yǒu

dìng
shēngxīn


xún


dìng
shēng


chà
bié


yún

xīn

zhàng
duàn
jiàn

xíngluó

yīng
zhī

yǒu
èr
zhǒng

wèi
xīn

fán
nǎo
zhàng
duàn

xīn

dìng
zhàng
duàn

chà
bié


xīn

fán
nǎo
zhàng
duànluó


xiàn


zhù
wèi


qiē
zhǒng
yǒu
xiǎng
děng
zhì
wèi
wèi


zhǐ


guān
chá

suǒ
zhī
yǒu
chà
bié


xīn

dìng
zhàng
duànluóqiē
shēng
chù
wèi
shēng


qiē
biàn
chù
wèi
yún

xīn

jiě
tuō
jiàn

xíngluó

wèi
zhū
wài
dào


shì
jiàn


wéi
fēi
yǒu


suǒ
wéi
fēi
yǒu


dāng

yǒu


suǒ
dāng

yǒu
jiàn
wèiyún

dào
jīu
jìng
jiàn

xíngluó

wèi

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
wèi
yún

dào
jīu
jìng
jiàn

xíngluó

wèi

liù
chù
chù


yǒng
duàn
jīu
jìng
zhèng
shòu


shì
míng
wéi

zhǐ
shī
shè
jiàn


zhǒngluó
suǒ
jiā
yǒu
sān
zhǒngqīng
jìng

èr
néng
zào
zuò

sān
néng
yǐn


qīng
jìng
zhě

wèi


qīng
jìng
jiè

xíng
qīng
jìng

zhèng
qīng
jìngqīng
jìng
zhě

wèi


bǎo
děng
yuǎn


huòshì
shì
wèi
zuò

xiáng

jiè
xíng
qīng
jìng
zhě

wèi
néng
yuán
mǎn
suǒ
yǒu
xué
chù

zhèng
qīng
jìng
zhě

wèi
néng
zhèng

shì
chū
shì
qīng
jìng


néng
zuò
sān
bǎo
suǒ
zuò
shì


míng
néng
zào
zuò

néng
yǐn

tóng


tóng

zhě
zhì


míng
néng
yǐn
yǒu
sān
zhǒngwén


èr
xíng


sān
jīu
jìng
zhèng


yòu
wài
dào

shì
diān
dǎo
shuō

suǒ
yǒu
jìn
jiè
fēi

xiàn
jiàn


zhǐ
xié
yuàn
xiū
fàn
xíng


suǒ
yǒu
děng
zhì
yǒu

nǎo
fēi
jīu
jìng


néng

jīu
jìng

néng
chūgòng
zhū
wài
dào


gòng
zhū

shēng


zhū

zhèngxiāng
wéi

shì
zhēn
shàn
shuō
shì

xiàn
jiàn

nǎi
zhì
zhì
zhě


suǒ
zhèng


zhū


shè


wèi
dāng
xuān
shuō

xiān
suǒ
yīng
zuò
yóu
wèi
yóu

shī
chí
jiè

wèi
zài
tiān
shàng

yóu

shòu
yòng
wèi
yóu
ài
wèi

yóu


shè
wèi
yóu
guò
huànchà
bié
shè

shì


fán
nǎo


wèi
yóu
chū

yuǎn

gōng


yòu
ruò
xiǎn
shì
qīng
jìng
pǐn


wèi
yīng
chèn
zàn

shā
mén
guǒ

cóng

jué
dìng

tuì
退
duò


huò
chū
shì
jiānyóu
sān
yīn
yuán
tóng
fàn
xíng
zhě

yīng
dāngbìn
fàn
jiè


wéi
èr


kān
wéi
shàng
sān

néng
lìng
sēng

wēi
yóu

yīn
yuán
lìng

shī
luó
shēn
shēng
àiyóu
shī
jiào
yuǎn

èr
biān
zhì

suǒ
xué


èr
yóu


fēi

měng

tān
děng
lèi


sān
yóu
zhù
bàn


róu


gòng
zhùyóu
jiā
xíng

zhù
xiè
dàiyǒu

zhǒng
guān
chá
shī
luó


yóu
gòng
zhù
xìn
zhī
shì
yǒu

èr

è
nán
xìn
zhī
jiān
láo

sān
yóu
shì

xìn
zhī

quē


yóu
yán
lùn
jué

xìn
zhī

liàn
jiàn

huài

yún

xīn

yuǎn


wèi

zhù
shí
chù
kuì
nào
zhě

yún

xīn

chū


wèi


luò
ér
yóu
xíng
zhě

yún

xīn

niè
pán

wèi


jìng
chù
shē


děng
xiāng
zhě


yǒu
chà
bié

wèi

yuǎn
fán
nǎo
shuō

yuǎnchū
shēng

shuō

chū
niè
pán
gōng
shuō

niè
pán


qiē
shòu
bìng
xiāng

miè


míng
wéi

yǐng

míng
wéi

miè

sān

yǒng


míng
wéi

jìng

fán
nǎo
chì
rán

nǎo
yǒng


míng
wéi
qīng
liángshàng


míng
wéi
zhēn
fàn


yóu
sān
guò


néng

dǎo
tīng
wén
zhèngsǎn
luàn


èr

chī


sān

gōng
jìng
yǒu

zhǒng
xiāng
wéi
wén
xiūqiān
xià
xīn

èr
fèng
xíng
xīn

sān
shè
shòu

xīn


shàn
shè
shòu

xīn


gōng
jìng
xīnshàn
shuō


nài

zhōng

lüè
yǒu

zhǒng

shī
gōng


ruò
yǒu

shī

chéng
jiù
zhě

biàn
便
néng
yìng

wài
dào
shā
mén

luó
mén
shī


děng
wéi
zhū
jiè
xíng
zhōng


shī

èr
shàn
jiànsān
shàn
zhì

suǒ
xuéshàn
jiàn


shàn
zhì

suǒ
xué
zhōng

suí
suǒ

huò
jiē
néng
shàn
duàn


jiào
shòu
chūyóu
sān
yīn
yuán
wéi
yǒu

dào
néng

chū


wèi


jiàn


wèi
zēngèr
xiàn
néng
duì
zhì
zhū
fán
nǎo


sān
xiàn

jiě
tuō


wèiyǒu

zhǒng
huānjiǎn

huān


èr


fàn
xíng
huān


sān

huǐ
huān
duàn

xiū
huān
huān

néng
yǐn
shǎo
èr
huān

néng
yǐn
yuǎn
sān
huān

néng
yǐn
sān


huān

néng
yǐn
sān

yóu
èr
yīn
yuán

shì
zūn

míng
wéi
shàn
shuō


yán

wén

jiē
qīng
měi


èr


tōngyóu
èr
yīn
yuán


tōngruò
wén
ruò


jué
liǎo


èr
chū

děng
jué


yóu
èr
yīn
yuán
míng
wéi
chūwǎng
shàn

chūèr

sān


chūyóu
èr
yīn
yuán

sān


huò


èr


huài


yóu
èr
yīn
yuánhuài


jiàn


huài


èr
yǒu

yóu
èr
yīn
yuán
yǒu

zhèng
jiān
zhù


èr
yǒu
yóu
èr
yīn
yuán
míng
yǒu

zhì


shí


èr

shī
shì

lái
yīng
zhèng
děng
jué


yóu
èr
yīn
yuán

shī
shì

lái
yīng
zhèng
děng
jué


duàn

qiēèr
xié
xíngyǒu

zhǒng
néng
zhàng
duàn
yàn


èr
zhì
wèi
shú

sān
sǎn
luàn


chén
xià

yīng
zhī
huì
yǎn

zuò
è
zhě
shuō
míng
wéi
máng


zuò

zhě
shuō
míng
yǒu
gòu


zhū
wài
dào
shuō
míng
yǒuxiū

niàn
zhù
zhě

yīng
zhèng
liǎo
zhī
shí

zhǒng

rǎntān

èr
tián

sān
chī

sǎn

liù
shěn


diào


suí
fán
nǎo
xiāng

jiǔ


yuǎn


shí
ài
wèi

shí

zēng
shàng
màn


yóu

yīn
yuán
chū
shì
jiān
dào
yòng
shì
jiān
dào

wéi
zhù
bàn


yǐn
zhàng
zhū
gài


èr
yuǎn
fēn
zhìsān
yàn
huàn
xiǔ
huài


rùn
yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī

lái
suǒ

tiān
yǎn
biàn
xíng

qiē
yǒu
qíng

jìng


xiàn
jiàn
zhù
zào
néng
gǎn

qiē


yǒu
qíng


èr
xiàn
jiàn
zhù
zhǒng
zhǒng

liàng
shēng
chù
yǒu
qíng


sān
xiàn
jiàn
yǒu
zhōng
yǒu

shēng
yǒu
qíngxiàn
jiàn

zhōng
yǒu

shēng
yǒu
qíng
wéi
zhèng
zhū

wéi

zhū

qín
xiū
xíng
zhě

yǒu

jiàn

néng
zhèng
zhū

néng

zhū


wèi

shuō

zhě
gōng
jìng
chéng
shì


chéng
shì

shěn

tīng


shěn
wénsuí

xíng


suí

xíng

wéi
zhù

xīn
shè
zhèng
fāng
biàn
便
shè
zhèng
fāng
biàn
便


qín
jīng
jìn


qín
jīng
jìn

yuǎn


wài

píng
děng
xīn

chù
fāng
biàn
便


cái
èr
zhǒng
zhàng

qīng
jìng

zhàng
qīng
jìng


sānshēng
ài
wèi

zēng
shàng
màn


wéi
duì
zhì
jiǔ
zhǒng
suǒ
zhì


yīng
xiū

zhǒng
niàn
zhùyàn


èr

zuò


sān
zhǐ
guān
suí
fán
nǎo


chén
xiàkān

nán

liù

liè
wàng
shī
jiào
shòu


huǐ
fàn
jìn
jiè

jiǔ

shè
shàn
è


zhū
chū
jiā
zhě
yǒu

guò
shī

guò
shī

èr
tān
zhuó

yǎng
gōng
jìng
guò
shī

sān
zhuī
qiú
qīn
zhǔ
guò
shī


qīng
miè
guò
shī


zēng
shàng
màn
guò
shī

zhū
zài
jiā
zhě
dāng
zhī

yǒu

zhǒng
guò
shī


tān
zhuó
guò
shī

èr

jìn
néng
zhàng
zhū

guò
shī

sān
shè
shòu
guò
shī


zào
zuò
è
xíng
guò
shīzuò
shàn
xíng
guò
shī
yǒu

zhǒng
xiāngzuò
shàn
zuò

èr
zuò

è
zuò

sān
èr
zhǒng

zuò


suī


xiàng
zuò

shàn
zuò
ér

shàn
zuò


shí
zhī

yòu
yǒu

zhǒng


zhī
xiāngjué
dìng
huì

èr
xié
jué
dìng
huì

sān


jiā
xíng


suǒ
zuò
jiān
zhà

yòu
yǒu

zhǒng


zhī
xiāng


fēi
chù
huān


èr
fēi
chù
chóu
yōu

sān
jué
dìng
jiān
xīn


xiān

guān
chá

yòu
yǒu

zhǒng


zhī
xiāng


xié

gòu

èr
xiésān
shè
shī
gōng
láo
duō
fēn

guǒ


yóu

yīn
yuán
duō
shēng
chóu
tàn

yòu
zhū


duō
fēn
shǎo

yùn


liè
xiāng


shēng


hǎi


hǎi
míng


chù
suǒ

biān
xiāngèr
shèn
shēn
xiāngsān
nán

xiāng


yǐn
xiāng

bǎo
suǒ

xiāng
yóu

yīn
yuán

zhū
cái
shī

shī
wéi
shēng


zhě
cái
shī


shēn
zhōng


è
xíng


shī
jué
dìng

zhū
shàn
xíng

èr
zhě
cái
shī


shēn
zhōng


fán
nǎo


shī
néng
lìng
duì
zhì
fán
nǎo

sān
zhě
cái
shī


shēn
zhōng

jiān
yǐn

yǒu
zuì
ānshī
néng
lìng

jiān
yǐn


zuì
ānzhě
cái
shī
ruò

xiàn
shì
ruò

xiàn
shì


huòshī
ruò

zhū

xiàn
shì
nán

huòzhě
cái
shī
shī
ér
yǒu
jìn


shī
shī
ér

jìn


yīng
lìng

xīn
suí


zài
ér
zhuǎn


yīng
lìng

suí

zhū
xīn

zài
ér
zhuǎn


děng
wéiè
xíng
fāng
biàn
便
xīn

è
xíng
zhōng
měng
èr
shàn
xíng
fāng
biàn
便
xīn

shàn
xíng
zhōng

měngsān
zhuī
qiú
zhū

fāng
biàn
便
xīn

fēi

xiōng
bào
zhuī
qiú

zhōng
měng

shòu
yòng
zhū

fāng
biàn
便
xīn
shēn
shēng
tān
rǎn

nǎi
zhì

jiàn
guò
huàn

zhī
chūshòu
yòng


chū

yuǎn

fāng
biàn
便
xīn

chū

yuǎn

zhōng


tuì
退
zhuǎn


zhū

zhōng
huò

jìng

zhū
ài
wèi
zhōng


yóu

zhǒng
xiāng
zhū
fán
nǎo
mèi

shèn

guǐ
mèi


zhě
ruò
wéi

guǐ
suǒ
mèi

wéi

wéi


guǐ
suǒ
mèi

ruò
wéi

fán
nǎo
suǒ
mèi


wéi

liàng
fán
nǎo
suǒ
mèi
èr
zhě
ruò
wéi
guǐ
mèi
suǒ
mèi

huò

zhòu
shù
huò


hài
huòhuò

zhòng
yào


zhì
liáo

ruò
wéi
fán
nǎo
mèi
zhī
suǒ
mèi


zhì
liáo

sān
zhě
ruò
wéi
guǐ
mèi
suǒ
mèi

dāng

mèi
shí


shí
bié

xià
zhì
yīng
ér

néng
jué
liǎo

ruò
wéi
fán
nǎo
mèi
zhī
suǒ
mèi

dāng

mèi
shí
nán

shí
bié

shì
cōng
huì
zhě
shàng

néng
liǎo


zhě
ruò
wéi
guǐ
mèi
suǒ
mèi


mèi
shìcūi


fēi
shì

shēngyóu

chéng


xìng

ruò
wéi
fán
nǎo
mèi
zhī
suǒ
mèi


mèi
fēi

nán

cūi


ér
shì

shēng


yóu


chéng


xìng


zhě
ruò
wéi
guǐ
mèi
suǒ
mèi
qiē

yǒu
qíng
gòng

ruò
wéi
fán
nǎo
mèi
zhī
suǒ
mèi
qiē

yǒu
qíng
gòng


huò
yǒu

chú

wàng

shí

jiàn

yǒu


dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒng

kuáng
guò
shī


zhě
suí
shùn
wài
dào
jiào
zhuǎn

èr
zhě
shè
shòu
wài
dào
wàng
jiàn

sān
zhě
shè

shùn

ér
zhuǎn

rán

wài
dào
gòng
wéi
tóngzhě
ruò
suí
wài
dào
jiào
zhuǎn

biàn
便
wéi
xiū
xíng

chū

dào


zhě
suī

suí
shùn

zhuǎn

rán

tóng

fān
chéng
wèi


yòu
èr
yīn
yuán

xiàn
guān
yīn
yuán

xié
xíng


èr


xiàn
guān

xié
xíng
zhǐ

xíng

xíng
zhǎn
zhuǎn
tóng

xíng

yǒu
liù
zhǒng
ài
huì

rǎn

zhǒng

chù

zhǒng
duì
zhì

yún

liù
zhǒng
ài
huì

rǎn


jìng
jiè
tān

yóu


jìn
néng
zhàng
zhū


èr
yuàn
zēng
tián

yóu


yuàn
zhū
yǒu
qíng
suǒ


zēng
huì

sān
shùn
jiào
tān

yóuchéng
shòu

jiàozài

yǒu
qíng
suǒ
guǎng
广
xíng
zhǒng
zhǒng
nǎo
hài
zēng
shàng
tián

yóuzēng
shàng
ān

zēng
shàng
huān

zhū
yǒu
qíng
suǒlìngxīng
shèng

wéi

zhǒng
zhǒngrěn
biànliù
yǒu
gōng

tān
yǒu
guò
shī
tián

yóu

yīn
yuán
xīn

píng
děng


sēng
zhòng
zhōng
suī
xíng
huì
shī
xiū
zhūér
cháng

qiú
zhǒng
zhǒng
chà
bié

ruò
zuò

zuò
ruò
è
suǒ
zuò


huái
怀
yōu


ān
yǐn
zhù

yún


zhǒng

chù

wèi
chū
jìng
jiè
wéi

chù


yǒu
qíng
wéi

chù

yòu
chū
èr

chùfēn

rǎn

suǒ


chùfēn

rǎn

yún


zhǒng
duì
zhìjìng

èr


sān
bēi

shè


yǒu

mén
liù
zhǒng
ài
huì

rǎn

zhǒng
duì
zhì


děng
wéi
liù


shì
tān

èr
shì
tián

sān
tān
tián
chī

rǎn
tāntān

tián

chī


rǎn
tiántān

tián

chī


rǎn
tān

liù
tān
tián
chī

rǎn
tián

yún


zhǒng
duì
zhì

wèi

jìngsān
zhǒng
zuò
rǎn

diān
dǎo
zuò


èr


rǎn

diān
dǎo
zuò


sān

rǎn


rǎn

diān
dǎo
xīn

shè
tān
tián
zuòyǒu

zhǒngluó

yīng
zhī
chū
jiā


zhǒng
gōng


yún


zhǒngluó
zhě

èr


zhě

sān

shú
zhě


wèi
shú
zhě

yún

yīng
zhī
chū
jiā


zhǒng
gōng


wèi

luó
yóu
chū
jiāshè
wáng
děng
suǒ
gòng
cái
bǎo


zhǐ

gòng
qīng
jìng
shī
luó

shì
míng
huò

zuì
chū
gōngluó
yóu
chū
jiāshè
zhǔ

suí

ér
zhuǎn


zài
shì

huò
suízài
zhuǎn
shì

shì
míng
huò


èr
gōngshúluó
yóu
chū
jiā


ruò


jié

biàn
便
huò


qiē

biān

shì
míng
huò


sān
gōng


ruò
yǒu

jié

biàn
便
huò

è


biān

shì
míng
huògōng


wèi
shúluó
yóu
chū
jiāxiàn

zhōng
jiě
tuō

liàng

jiā


suǒ
yǒu
yōu

liàng
shùn
jiě
tuō
fēn
guǎng
广

shàn
gēn

néng
lìng
dāng
lái
xiāng

chéng
shú

shì
míng
huògōngyǒu
sān
zhǒng


jiǔ
zhǒng
xiāng

yīng
zhī
suí
zhú
zhū
yǒu
lòu
xíng

yún

sān
zhǒng


wèi


nǎi
zhì
huài


yún

jiǔ
zhǒng
xiāng

wèi
yǒu
sān
xiāng

suí
zhú

qiē
yǒu
lòu
xíng


yǒu
jiǔ
xiāngsuǒ
suíèr

è

yīn
suǒ
suísān
zhū
è

shēng
suǒ
suí

cháng


cháng
zhōng
liù


zhōng


shùn
ài
wèi
xíng
shēng
zhù
biàn
huàijiǔ

yóu

shì
biàn
huài

xìng

zhū
yǒu
zhì
zhě

wéi
fēi
chū

ruò
yǒu

chú
chéng
jiù

zhī
wéi
zhòng
zhǔ
zhě

nǎi
néng

dǎo
jiào
jiè
shè

suǒ
yǒu

zhòng

xiū
xíng
zhèng
xíng

yún


zhī


jiě
tuō
suí
fán
nǎo

èr


zhèng
zhì

sān
wéi
lìng

qiē

shēng
shàn

jiān
zhù

wàng
xiū

yuán
mǎn
bèi
zēng
guǎng
广

shè
shòu
rén
chí


wéi
lìng

qiē
wèi
shēng
shàn


shēng


shè
shòu
rén
chí
yún


chú
jiě
tuō
suí
fán
nǎo

wèi
jiě
tuō

zhǒng
suí
fán
nǎoděng
wéi


jiā

èr
huǐ
fàn
jìn
jiè

sān

xiān
suǒ
shòu
fēn
bié

xíng

zhèng
zuòdān
zhuó
wèi
lái
suǒ
yǒu
jìng
jiè


tān
yōu
qiān
lìn

ruò
zhū

zhǒng
zào


xiāng


shí
zhī

wèi
zhī
wéi

nǎi
zhì
péng
yǒu

zǎi
guān
qīn
zhǔ

xiōng

děng


wéi
xíng

wèi

xiào
děng


wéi
shēn

suǒ
yǒu
dòng
zuò

yǒu
qíng
xiǎng

xíng
zuò


yóu

yīn
yuán

xié
fēn
bié
wàng


wéi

nǎi
zhì
péng
yǒu

zǎi
guān
qīn
zhǔ

xiōng

děng

yóu

fēn
bié
wàng

yīn
yuán


shēng
zhǒng
zhǒng

jiāzhū
yǒu
zhì
zhě
liǎo
zhī
wéi
yǒu
zhū


xiāng

yǒu
qíng
xiǎng


néng
jiě
tuō
chū
suí
fán
nǎo

suǒ

zhě


cóng
jiǔ
yuǎn
lái
yóu
jiàn
zhǒng
zhǒng

bié

xíng
jiàn

ān


huò
shí


ér
gòng

huì


shì
jiàn

biàn
便
wèi
wéi

guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
shì

péng
yǒu
zǎi
guān
qīn
zhǔ

huò
wèi
wéi


fēi
shēng


zhū
yǒu
qíng
lèi
yǒu

shì
shì

yòu
zhū
shí
zhī


zhī
xiāng

zhì
zhě
xiāng

yóu


shí
zhī


è

suǒ

è
shuō
suǒ
shuō
è
zuò
suǒ
zuò

fán
suǒ
xiàn
xíng
shēnjiē

qīng
jìngqīng
jìng
shī
luó
zhèng
mìng

zhū
yǒu
zhì
zhě

shí
zhī


dāng
zhī

qiē


xiāng
wéi


néng
jiě
tuō

èr
suí
fán
nǎo

yòu
zhūfēinéng

shí
zhī
fēi
néng

shí
zhī
shì
xiān
suǒ
shòu
suí
shùn

tān


zhūzhèng
zuòxún


jiān
zhuó

shè


suí
shùn
huì

huì
xúnsuí
shùn
hài

hài
xún
qián
shuō

zhū
yǒu
zhì
zhě
néng

shí
zhī

shì
fēi


néng

shí
zhī

fēi
xiān
suǒ
shòu

qián
suǒ
shuō
chà
bié
zhū


huò

zhuī

huò
zhèng

weí
huò

shī
niànsuǒ
yuánxún
nǎi
zhì
hài
xún

shè

shēng

ér

jiān
zhuó

guǎng
广
shuō

qián


néng
jiě
tuō

sān
suí
fán
nǎo

yòu
zhūgēn

gōngshí
zhīguò
huàn


shí
zhī


xiàn
zài
shì
xiàn
qián
bié
jìng

shēng
ài
huì

rǎn


xīn

zhūděng
jìng
jièjiàn
ài

děng
jìng
jiè
xīn
shēng
yàn

jìng
xīn
shēngshì
míng
wéi
tān

huái
怀

tān
zhě
ruò

jìng
jiè
biàn
huài
zhī
shí
xīn
biàn
便
xià


shì
míng
wéi
yōu

zhū
yǒu
zhì
zhě

qiē
dào

dāng
zhī
jiēxiāng
wéi


néng
jiě
tuō


suí
fán
nǎo

yòu
zhūzhū
tān


zhèng

zhōng


néng

shí
zhī

guò
huàn

cháng
wéi


qiān
suǒ
piāo
qiān

zhū
yǒu
zhì
zhě


guò
huàn
néng

shí
zhī
qiān
shàng

shēng


shè

xún
shè
zhōng

jiān
zhuó

kuàng


qiān
shì
yuǎn


qiān

ruò


luó


wéi
xuān
shuō

shī
suǒ
shuō


lǎn


nài

jiā
xiāng
yīng
shèng
jiào

lìng

shòu
chí

guǎng
广
wéi

jiān
fēn
bié
kāi
shì
zhōng

yǐnnéng
jiě
tuō


suí
fán
nǎo

shì
míng

chú
chéng
jiù


jiě
tuō
suí
fán
nǎo
zhī

yún


chú


zhèng
zhì

wèi
yǒu

zhì


děng
wéi


wèi

zuì
chū

rǎn
xiāng

tōng


shèng
zhī
dàozhì


zhèng
chéng
bàn

shèng
zhī
dào


sān
zhì

wèi
yǒu

chú
zhù

shēng
wèi
zuò
shì

weí

wéi

zhū

shì
zūn
shèng


nài

zhōng
yǒu

shèng
zhī
dào

fēi
zhū
wài
dào

lùn

zhōng
yǒu

shì
dào

ruò

shì
chù
yǒu

shèng
zhī
dàoshì
chù
yǒu
shā
mén
guǒ

yǒu
zhū
shā
mén

shā
mén

suǒ
wèi
niè
pán


jīn
wéi
zhèng
shā
mén
guǒ
shā
mén
shā
ményīng
dāngshèng
zhī
dào
xiū
lìng
qīng
jìng

yóu

shì
xíng


shèng
zhī
dào
zhōng
suǒ
yǒu
zhì

shì
míng

tōng


shèng
zhī
dàozhì
zhì
wéi

zhǐ
wéi
jiàn


wéi

zhèng

chéng
bàn

suǒ
tōng


shèng
zhī
dào


yǒng
měng
jīng
jìn
xiū

sān
zhì

wèi
wén
suǒ
chéng
zhì


suǒ
chéng
zhì

xiū
suǒ
chéng
zhì


wéi
qín
xiū
wén
suǒ
chéng
zhì


lìng

zhì

qīng
jìng

qiú
wén
zhèng


ruò
yǒu
xuān
shuō

lái
suǒ
zhèng


nàibiàn
便
wǎng

gōng
jìng
tīng
shòu
zhèng

huān


guǎng
广

miào
shàn
chū

suǒ
shè


xiāng
gāo
shēng

míng
guǎng
广xìng

zuì

míng
miào
shàn

niè
pán
xiāng
yīng

míng
chū

suǒ
shè

yòu
wéi
qín
xiū

suǒ
chéng
zhì

lìng

zhì

qīng
jìng


ruò
zhī
shì
chù
yǒu
zhū

chú
chí
jīng

lùn

ér
gòng

huì
quán
liàng
jué

jīng

lùn
zhōng
shēn
yǐn
yàobiàn
便
wǎng

qǐng
wèn
zhū
wéi

jiàn

zhū

suǒ
yǒu

xiāng
zhèng

fāng
biàn
便

xiān
wèi
jué

lìng

jué


ruò

jué

kāi
xiǎo
lìng
zhī

wén

chà
bié

fāng
biàn
便
quàn
dǎo
lìng

wàng
shī

yòuxiāng
yīng
zhū

zhèng

suǒ

shèn
shēn
huì
tōng


guǎng
广
wéi
kāi
shì
kōng
xìng
xiāng
yīng

lái
suǒ
shuō
wēi
miàoyóu

yīn
yuán


zhèng

wén

suǒ
chéng
zhì
qīng
jìnggēng
qín
xiū
xiū
suǒ
chéng
zhì


lìng

zhì

qīng
jìng


biàn
便


shēn
zhù
xún
shēn
guān

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
xiū

niàn
zhù
jiē
yīng
liǎo
zhī


shì
míng
wéi

zhèng
chéng
bàn

shèng
zhī
dào
jiàn

sān
zhì

shì
míng

chú
chéng
jiù

èr


zhèng
zhì
zhī
yún


chú
wéi
lìng

shēng
suǒ
yǒu
shàn

jiān
zhù

wàng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shè
shòu
rén
chí

wèi
zhū

chú

cái
shí
shì

cóng
qīng
jìng
xìn
zhū
shī
zhǔ
biān


liàng
shòuděng

míng
yuē
rén
chí


zhū

chú
yóu

yīn
yuán
shēn

léi
dùn

xīn
yǒu
kān
néng
xīn

rǎn
nǎo


shēng
shàn


tuì
退
zēng
cháng
yún


chú
wéi
lìng
wèi
shēng

qiē
shàn


shēng


shè
shòu
rén
chí

wèi
zhū

chú
nián
chǐ
齿


宿
jiè
xíng
qīng
gāo

liǎo
zhī
niè
pán
suǒ
yǒu
zhū


wéi
zuìshàn
xiū
shèng
dào

zēng
shàng
màn

ruò
yǒu

chú
néng


suǒ

jìng
chéng
shì
shàn
yán
suízhū
chǎn


qiú
guò
xīn


néng
shēng

míng
yuē
rén
chí


yóu

shì
zhèng
suí
zhuǎn
shí

shí
shí
jiān

cóng

huò

néng

shēng

jiào
jiè
jiào
shòu

néng
lìng
wèi
shēng

qiē
miào
shàn


fēnshēngshì

zhī
bié
fēn
shí


shípíng
děng
píng
děng


瑜伽师地论念诵网:http://www.yujiashidlzs.com

文章推荐:

什么佛咒感应最快

人可以被什么感应

亲历菩萨感应

亲人临终会有感应吗

五色缕感应